Rejestr mieszkańców

Nazwa rejestru

Rejestr mieszkańców

Rejestr prowadzi Departament Obsługi Mieszkańców, Referat Ewidencji Ludności
ul. J.K. Branickiego 3/5
15-085 Białystok
pokój 19
tel: 85 869 6429
Sposób udostępniania

Informacje udostępniane na wniosek w trybie ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397). Wzór wniosku określa Rosporządzenie Ministracja Cyfryzacji z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1212).

Informacje zawarte w rejestrze objęte są ochroną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

Więcej informacji o procedurze: Udostępnienie danych z ewidencji ludności

 

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.