Zamówienia publiczne

 

Klauzula informacyjna - zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.)

 Informacja o przetwarzaniu danych:

1)   Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok;

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl;

 2)   Dane są zbierane w celu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie przepisów prawa i są pozyskiwane od podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz ze źródeł publicznie dostępnych.

Rodzaj pozyskiwanych danych: dane osobowe, adresowe, kwalifikacje zawodowe, informacje o zatrudnieniu i in. niezbędne dla prawidłowego prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne.

3)   Nie przewiduje się udostępniania danych osobowych podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa.

 

4)   Pozyskane dane będą przechowywane przez okres 5 lat, a w przypadku danych zawartych w umowach o zamówienie publiczne przez okres 10 lat.

 5)   Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

Zgodnie z Art. 42 Prawa Zamówień Publicznych, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego udostępnia się od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.
Na niniejszych stronach Biuletynu Informacji Publicznej umieszczone są również:

  • Informacje dotyczące pytań i wyjaśnień do SIWZ
  • Modyfikacje SIWZ
  • Informacje o protestach na zapisy SIWZ i ogłoszeń

Poniżej znajdują sie odnośniki do prowadzonych postępowań:

Platforma Elektronicznego Fakturowania - numer skrzynki PEPPOL 5420304637

Feedback