Nabór na stanowiska urzędnicze

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 2016 r., str. 1, sprost. Dz. Urz. UE. L 127 z 2018, str. 2) – (w skrócie „RODO”), informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.
  2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85-879-79-79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz na podstawie zgody, stosownie do art. 6 ust 1 lit a) RODO (w zakresie m.in. danych do kontaktu, danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust 1 RODO).
  4. Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres miesiąca od zakończeniu procesu rekrutacji. Dane osobowe osób, które zostały wskazane jako kolejni kandydaci do zatrudnienia będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od zakończenia naboru. Dokumentacja z przeprowadzonego postepowania rekrutacyjnego zawierająca Pani/Pana dane osobowe będzie przechowywana przez okres 5 lat od przekazania ich do archiwum zakładowego, a następnie zostanie poddana ocenie przydatności przez Archiwum Państwowe. Natomiast Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w ramach posiedzenia Komisji do spraw naboru, przechowywane będą przez okres 25 lat od daty zakończenia sprawy, a po tym okresie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego.
  5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania.
  7. Może Pani/Pan w dowolnym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów ustawy i jest obowiązkowe. Ich niepodanie skutkuje brakiem udziału w procesie rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
  10. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 


 

Zasady przeprowadzania naboru na stanowiska urzędnicze

Zasady i tryb przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze zostały ustalone zarządzeniem wewnętrznym Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 61/18 z dnia 19 grudnia 2018 r.

Stan zatrudnienia

Stan zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych i urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Białymstoku w roku 2021 (na dzień 18.10):
- stanowiska urzędnicze - 966 osób, w tym 149 osób na stanowiskach kierowniczych

Lista naborów

Dostępne: 588 wyników ze wszystkich kategorii.

podinspektor w Departamencie Prezydenta Miasta

Numer: 15/24

Data utworzenia: 2024-05-20

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2024-05-31

dwa stanowiska podinspektora w Departamencie Obsługi Mieszkańców

Numer: 14/24

Data utworzenia: 2024-05-20

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2024-05-06

podinspektor w Biurze Zarządzania Kryzysowego

Numer: 13/24

Data utworzenia: 2024-04-26

Status: Rozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2024-04-16

inspektor w Biurze Zamówień Publicznych

Numer: 12/24

Data utworzenia: 2024-04-19

Status: Nierozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2024-04-15

podinspektor w Departamencie Finansów Miasta

Numer: 11/24

Data utworzenia: 2024-04-16

Status: Rozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2024-03-29

inspektor w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu (Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków)

Numer: 10/24

Data utworzenia: 2024-04-11

Status: Rozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2024-03-25

główny specjalista do spraw nadzoru budowlanego w branży drogowej w Zarządzie Dróg Miejskich

Numer: 9/24

Data utworzenia: 2024-04-16

Status: Rozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2024-03-26

dwa stanowiska podinspektora w Departamencie Finansów Miasta

Numer: 8/24

Data utworzenia: 2024-03-28

Status: Rozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2024-03-11

podinspektor w Zarządzie Białostockiej Komunikacji Miejskiej

Numer: 7/24

Data utworzenia: 2024-02-29

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2024-03-11

podinspektor w Departamencie Finansów Miasta

Numer: 6/24

Data utworzenia: 2024-03-04

Status: Rozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2024-02-19

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony