Ewidencja planów zagospodarowania przestrzennego

Nazwa rejestru

Ewidencja planów zagospodarowania przestrzennego

Rejestr prowadzi

Departament Urbanistyki
ul. dr I. Białówny 11, II piętro:

  • plany i studium do wglądu - informacja sekretariat (tel. 85 878 6603, 85 878 6607),
  • odbiór wypisów i wyrysów - pok. 227 (tel. 85 878 6638).
Sposób udostępniania

Oryginały obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku przechowywane są w Departamencie Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) każdy ma prawo do wglądu do studium i planów zagospodarowania oraz otrzymania z nich wypisów i wyrysów.

W celu otrzymania wypisu i wyrysu należy złożyć wniosek (druk do pobrania) w Departamencie Urbanistyki przy ul. dr I. Białówny 11 lub w Urzędzie Miejskim przy ul. Słonimskiej 1, określając geodezyjny nr działki i jej położenie, ewentualnie załączając mapę z zaznaczoną nieruchomością.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.) za wydane wypisy i wyrysy pobiera się opłatę skarbową: od wypisu: do 5 stron - 30 zł, powyżej 5 stron - 50 zł; od wyrysu: za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł - razem: nie więcej niż 200 zł.

Opłaty należy wnosić na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku - Departament Finansów Miasta, Białystok, ul. Słonimska 1.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.