Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Nazwa rejestru

Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Rejestr prowadzi

Departament Obsługi Mieszkańców
ul. J.K. Branickiego 3/5
15-085 Białystok
pokój 203, 204 II piętro
tel.: 85 869 6950

Sposób udostępniania

Informacje udostępniane na wniosek

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.2015.1286 ze zmianami)            
  2. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015r., poz. 2058 ze zmianami). 

Archiwum przedsiębiorców którzy zakończyli działalność gospodarczą przed dniem 01.01.2012 r.

Archiwum prowadzi

Departament Obsługi Mieszkańców
ul. J.K. Branickiego 3/5
15-085 Białystok
pokój 206, 207, 208, 209  II piętro
tel.: 85 869 6143, 6287, 6908, 6951

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.