Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Adres i dane kontaktowe:

15-440 Białystok, ul. Malmeda 8
strona jednostki: www.mopr.bialystok.pl
strona BIP: www.bipmopr.um.bialystok.pl

Dyrektor jednostki:

Agnieszka Górska

Zadania/Cele:

Do zadań Ośrodka należy w szczególności :

 • analiza i ocena zjawisk rodzących potrzebę świadczenia pomocy społecznej;
 • opracowywanie, inicjowanie, koordynowanie i kontrola prac związanych z wdrażaniem, realizacją oraz aktualizacją miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych;
 • przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej;
 • pobudzanie do aktywnego udziału w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej;
 • aktywizowanie różnych środowisk do podejmowania działań samopomocowych, budowanie ( tworzenie ) lokalnego systemu wsparcia środowiskowego;
 • opracowywanie i realizacja projektów miejskich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych;
 • podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności oraz dofinansowanie, w ramach środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, a także finansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej;
 • prowadzenie spraw z zakresu organizowania opieki w rodzinach zastępczych i udzielania pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w nich dzieci oraz wydawanie decyzji o wysokości odpłatności rodziców, których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych;
 • kontrola i nadzór nad działalnością domów pomocy społecznej;
 • kontrola nad placówkami opiekuńczo – wychowawczymi;

oraz realizacja zadań wynikających z kierowania i umieszczania osób w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo - wychowawczych, jak też wydawanie decyzji ustalających wysokość odpłatności za pobyt osób umieszczonych w tych jednostkach organizacyjnych, na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów;

 • prowadzenie spraw z zakresu usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo - wychowawczych, domów pomocy społecznej, schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych i specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych;
 • prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Specjalistycznego Poradnictwa Socjalnego i Rodzinnego;
 • praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;
 • współdziałanie z placówkami pomocy społecznej, organem sprawującym nadzór pedagogiczny, instytucjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji zadań pomocy społecznej i o świadczeniach rodzinnych;
 • realizacja zadań wynikających z innych ustaw i przepisów wykonawczych do tych ustaw w zakresie pomocy społecznej;
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz innych ustaw w zakresie świadczeń rodzinnych;
 • realizacja zadań zleconych gminy wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych związanych z potwierdzaniem prawa osób innych niż ubezpieczeni do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach określonych w tej ustawie.

Dodatkowy opis:

Na tablicach, pieczęciach oraz w korespondencji MOPR używa nazwy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony