Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Adres i dane kontaktowe:

15-062 Białystokul. Warszawska 13 lok. 7U
telefon: 85 869 6283
strona www:
https://www.cui.bialystok.pl/
strona BIP: http://bip.cui.bialystok.pl/
adres e-mail: sekretariat@cui.bialystok.pl

Dyrektor jednostki:

Piotr Szymon Komarnicki

Zadania/Cele:

1.Do zadań CUI należy:

1) podejmowanie działań o charakterze eksperckim na rzecz jednostek organizacyjnych Miasta Białystok:

a) tworzenie, wdrażanie i koordynowanie koncepcji rozwoju systemów informatycznych w Mieście Białystok,

b) tworzenie, wdrażanie i utrzymanie standardów i metodyk postępowania w procesie budowy, rozbudowy oraz utrzymania systemów i infrastruktury informatycznej w Mieście Białystok,

c) nadzór nad zachowaniem spójności i interoperacyjności systemów i infrastruktury informatycznej wdrażanej i eksploatowanej przez Urząd Miejski w Białymstoku oraz inne jednostki organizacyjne Miasta Białystok,

d) tworzenie, wdrażanie i utrzymywanie polityk, procedur bezpieczeństwa systemów informatycznych i infrastruktury informatycznej w Mieście Białystok,

e) prowadzenie lub wspieranie merytoryczne projektów informatycznych w Mieście Białystok,

f) opiniowanie wniosków inwestycyjnych w zakresie teleinformatyki,

g) organizowanie szkoleń w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji systemów informatycznych i infrastruktury informatycznej w Mieście Białystok;

2) wykonywanie czynności związanych z rozwojem i utrzymaniem systemów informatycznych i telekomunikacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku i innych jednostek organizacyjnych Miasta Białystok, a w szczególności:

a) budowa i utrzymanie systemów gromadzenia, wymiany i raportowania danych,

b) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Urzędu przy: - tworzeniu i nabywaniu nowych systemów informatycznych, - serwisowaniu lub zamykaniu eksploatacji użytkowanych systemów informatycznych,

c) budowa i utrzymanie systemów dziedzinowych oraz podsystemów dziedzinowych specyficznych dla danego obszaru działania uwzględniających wymagania Urzędu Miejskiego w Białymstoku,

d) budowa i utrzymanie odpowiednich standardów transmisji danych w ramach eksploatowanych i nowych systemów teleinformatycznych;

3) realizacja zadań związanych z rozwojem i utrzymaniem systemów informatycznych i telekomunikacyjnych miejskich jednostek edukacyjnych, a w szczególności:

a) systemu finansowo księgowego,

b) dziennika elektronicznego,

c) stron internetowych,

d) systemu naboru uczniów,

e) poczty elektronicznej,

f) pozostałych dziedzinowych systemów informatycznych.

4) podejmowanie działań mających na celu utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz jednostek organizacyjnych Miasta Białystok:

a) zapewnienie prawidłowego działania systemów i infrastruktury informatycznej,

b) administrowanie systemami i infrastrukturą informatyczną przekazaną do CUI,

c) naprawa i konserwacja infrastruktury informatycznej,

d) zapewnienie nadzoru nad eksploatacją infrastruktury informatycznej, zgodnego z warunkami umów, licencji, gwarancji,

e) opracowywanie i realizacja planów zapewnienia ciągłości działania systemów informatycznych i telekomunikacyjnych;

5) dostarczanie sprzętu i oprogramowania niezbędnego do realizacji celów Miasta Białystok w obszarze teleinformatyki;

6) świadczenie usług operatora telekomunikacyjnego, w tym w szczególności:

a) budowa i utrzymanie bezpiecznego dostępu do Internetu,

b) publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za pomocą publicznej sieci telekomunikacyjnej,

c) publicznie dostępnej usługi dostępu do Internetu dla mieszkańców i gości Białegostoku,

d) budowa i eksploatacja infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych oraz nabywanie prawa do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych,

e) dostarczanie sieci telekomunikacyjnych i zapewnienie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej na rzecz Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz innych jednostek organizacyjnych Miasta Białystok.

2. CUI może wykonywać obsługę na rzecz jednostek organizacyjnych innych gmin i powiatów, o ile wynika to porozumień z zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Dodatkowy opis:

Jednostka rozpoczęła działalność 1 stycznia 2019 r. Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku to wyodrębniona jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, powołana na mocy UCHWAŁA NR L/769/18 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku oraz nadania jej statutu.

Celem CUI jest zapewnienie Urzędowi Miejskiemu w Białymstoku i innym jednostkom organizacyjnym Miasta Białystok wspólnej obsługi, w obszarze informatyki i telekomunikacji, w szczególności w zakresie dotyczącym wdrażania i utrzymania systemów informatycznych oraz budowy i administrowania sieci teleinformatycznej i infrastruktury telekomunikacyjnej.

 

Powrót na początek strony