Muzeum Wojska

Nazwa Muzeum Wojska
Adres 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 7
Dane kontakowe tel.: 85 741-64-49
fax: 85 741-54-48

www.mwb.com.pl

Strona BIP: http://mwb.com.pl/bip/

Dyrektor \ kierownik zakładu mgr Robert Sadowski
Dodatkowy opis

Muzeum gromadzi, przechowuje i udostępnia dobra dziedzictwa kulturowego, prowadzi badania naukowe oraz działalność upowszechnieniową i edukacyjną w zakresie historii wojskowości miasta i regionu. Zajmuje się również dyscyplinami pomocniczymi historii wojskowości i historią państwa polskiego.

Zadania \ Cele

Muzeum realizuje swoje cele poprzez:

 1. gromadzenie zbiorów z zakresu swojej działalności;
 2. inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgormadzonych zbiorów;
 3. przechowywanie gromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 4. zabezpieczanie i konserwację zbiorów;
 5. organizowanie wystaw stałych i czasowych;
 6. organizowanie i prowadzenie badań naukowych;
 7. prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej;
 8. udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych;
 9. popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 10. prowadzenie działalności wydawniczej poprzez m.in. publikację wyników prowadzonych badań naukowych, przewodników po posiadanych zbiorach, prac popularnonaukowych z zakresu swojej działalności oraz katalogów, folderów do wystaw;
 11. zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgormadzonych informacji;
 12. prowadzenie archiwum i zbiorów bibliotecznych w zakresie realizowanej działalności;
 13. organizowanie konferencji, spotkań itp. z zakresu prowadzonej działalności;
 14. organizowanie uroczystości upamiętniających wydarzenia związane z zakresem prowadzonej działalności.

Muzeum, realizując cele statutowe, współpracuje z innymi instytucjami kultury w kraju i za granicą oraz organami administracji państwowej i samorządowej, a także organizacjami pozarządowymi i innymi osobami czy jednostkami organizacyjnymi, nieposiadającymi osobowości prawnej, realizującymi podobne cele i zadania.

 

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.