Samodzielny Szpital Miejski im.PCK

Nazwa

Samodzielny Szpital Miejski im.PCK

Adres

15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 79

Dane kontakowe

tel.: 85 664 85 19 (sekretariat)
tel.: 85 664 85 516 (Izba Przyjęć)|
fax: 85 664 85 19
e-mail: szpitalpck@bialystok.home.pl
www.szpitalpck.bialystok.pl

Strona BIP: http://bip.szpitalpck.pl/

Dyrektor \ kierownik zakładu

lek. med. Krzysztof Aureliusz Teodoruk

Przewodniczący Rady Społecznej

Adam Kurluta

Wpisy do rejestrów

Rejestr ZOZ prowadzony przez Wojewodę Podlaskiego - Nr 20-00243
KRS: nr 0000002252w Rejestrze stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej - Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP 966-15-02-648
REGON 050692045
Dodatkowy opis

 

Zadania \ Cele

Podstawowym celem Szpitala jest zapewnienie opieki stacjonarnej chorym wymagającym leczenia szpitalnego oraz prowadzenie działalności profilaktycznej, leczniczej i rehabilitacyjnej w zakresie zapobiegania, leczenia i rehabilitacji chorób wewnętrznych.

Do zadań Szpitala należy:

  • udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych;
  • udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć i placówkach specjalistycznych Szpitala;
  • prowadzenie rehabilitacji leczniczej;
  • udzielenie świadczeń konsultacyjnych z zakresu chorób wewnętrznych;
  • prowadzenie badań diagnostycznych dla potrzeb lecznictwa;
  • prowadzenie analizy stanu zdrowia pacjentów;
  • prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych;
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz dokształcanie zatrudnionych pracowników;
  • prowadzenie działalności w zakresie orzecznictwa lekarskiego.
  • prowadzenie poradni specjalistycznych.

 

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.