Muzeum Pamięci Sybiru (MPS)

Adres i dane kontaktowe:

ulica Węglowa 1
15-121 Białystok
telefon: 795 650 800
strona jednostki: www.sybir.bialystok.pl
strona BIP: sybir.um.bialystok.pl

Dyrektor jednostki:

dr hab. Wojciech Śleszyński

Zadania/Cele:

Muzeum prowadzi działalność w szczególności przez:
1) gromadzenie zabytków, dzieł sztuki i materiałów dokumentacyjnych w statutowo określonym zakresie, pozyskiwanych w drodze zakupów, darowizn, zapisów, depozytów, wymiany;
2) inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów oraz materiałów dokumentacyjnych;
3) przechowywanie zgromadzonych zbiorów, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
4) zabezpieczenie i konserwacje zbiorów;
5) urządzanie wystaw stałych i czasowych;
6) organizowanie badań naukowych;
7) prowadzenie działalności edukacyjnej;
8) popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
9) udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
10) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
11) prowadzenie działalności wydawniczej, w tym publikowanie i rozpowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych, katalogów, przewodników po wystawach, materiałów informacyjnych z zakresu działalności Muzeum oraz wydawnictw naukowych;
12) organizowanie konferencji, seminariów i sympozjów z zakresu prowadzonej działalności;
13) organizowanie uroczystości upamiętniających ważne wydarzenia związane z zakresem prowadzonej działalności;
14) zbieranie świadectw pisanych i mówionych Sybiraków i ich rodzin, mieszkających w Polsce i za granicą;
15) współpracę z polskimi i zagranicznymi muzeami, administracją rządową i samorządową, instytucjami kultury, polskimi i zagranicznymi instytutami naukowo-badawczymi, organizacjami pozarządowymi, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

Dodatkowy opis:

Do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie, przechowywanie, konserwacja i udostępnianie zbiorów w zakresie historii, sztuki, techniki, wojskowości, etnografii i literatury, dokumentujących losy obywateli polskich zesłanych i deportowanych na Sybir oraz osadnictwo Polaków w Rosji i ZSRS, a także prowadzenie badań naukowych i upowszechnianie wiedzy związanej z tematyką zesłań, deportacji i losów obywateli polskich na Sybirze oraz na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej.

 

Powrót na początek strony