2010

Numer uchwały Data Uchwalenia w sprawie
LXI/812/10 08.11.2010 wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, gminnych lokali użytkowych i części korytarzy usytuowanych w budynkach, położonych w Białymstoku przy ul. Mieszka I 8C, ul. gen. J. Bema 2, ul. W. Witosa 36, ul. H. Sienkiewicza 53, ul. dr I. Białówny 11, ul. Radzymińskiej 16, ul. Swobodnej 24, Al. J. Piłsudskiego 4A, ul. gen. Z. Berlinga 8, ul. Siewnej 2, ul. S. Bukowskiego 4
LXI/811/10 08.11.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2010 rok
LXI/810/10 08.11.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2010 r.
LXI/809/10 08.11.2010 zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego im. Kard.Stefana Wyszyńskiego w Łomży
LXI/808/10 08.11.2010 odwołania ławnika Sądu Okręgowego w Białymstoku
LXI/807/10 08.11.2010 zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Białegostoku, w tym w obrębie Podstrefy Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
LXI/806/10 08.11.2010 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy nieodpłatnego użytkowania zabudowanej nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul.Sienkiewicza 81/9
LXI/805/10 08.11.2010 wyrażenia zgody na używanie nazwy BIAŁYSTOK w znaku towarowym "Chłodnia Białystok".
LXI/804/10 08.11.2010 uchwalenia stawki opłaty za korzystanie z szaletów miejskich
LXI/803/10 08.11.2010 zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2010
LXI/802/10 08.11.2010 przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Miasta Białegostoku
LXI/801/10 08.11.2010 wspierania rozwoju sportu w Białymstoku, przyznawania stypendiów sportowych, olimpijskich oraz nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe
LX/800/10 25.10.2010 zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych
LX/799/10 25.10.2010 zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku
LX/798/10 25.10.2010 przejęcia na własność Gminy Białystok pojazdów, które uznaje się za porzucone z zamiarem wyzbycia się
LX/797/10 25.10.2010 pozbawienia części ulicy Niemeńskiej kategorii drogi gminnej
LX/796/10 25.10.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia w drodze likwidacji zakładów budżetowych - przedszkoli samorządowych, Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego, żłobków miejskich i Izby Wytrzeźwień prowadzonych przez Miasto Białystok, w jednostki budżetowe
LX/795/10 25.10.2010 utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
LX/794/10 25.10.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2010 r.
LX/793/10 25.10.2010 zmiany uchwały Nr XXIX/330/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Starosielce w Białymstoku (rej. ulic Al. Niepodległości i Wrocławskiej)
LX/792/10 25.10.2010 aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku” i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta Białegostoku
LX/791/10 25.10.2010 wyrażenia zgody na zbycie zabudowanych nieruchomości położonych w Białymstoku przy ul.A.Mickiewicza 51 i 53 z zastosowaniem bonifikaty
LX/790/10 25.10.2010 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania zabudowanej nieruchomości położonej w Białymstoku przy ulicy Bukowskiego
LX/789/10 25.10.2010 określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na 2011 rok
LX/788/10 25.10.2010 Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2011 Rok
LX/787/10 25.10.2010 ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Białystok
LX/786/10 25.10.2010 nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Białymstoku, ul Upalna 26 oraz zmiany aktów założycielskich
LX/785/10 25.10.2010 nadania statutu Białostockiemu Teatrowi Lalek w Białymstoku
LX/784/10 25.10.2010 nadania statutu Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku
LX/783/10 25.10.2010 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
LX/782/10 25.10.2010 podziału miejskiej instytucji kultury Białostockiego Ośrodka Kultury w Białymstoku poprzez wyłączenie Oddziału Centrum im. Ludwika Zamenhofa i utworzenia nowej miejskiej instytucji kultury - Centrum im. Ludwika Zamenhofa oraz nadania jej statutu
LX/781/10 25.10.2010 zmiany uchwały Nr LIV/699/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia w 2010 roku z budżetu Miasta Białystok dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Miasta Białystok i nie stanowiących jego własności, oraz ich wysokości.
LIX/780/10 08.10.2010 utworzenia w Białymstoku odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów organów samorządu terytorialnego
LVIII/779/10 13.09.2010 wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Archidiecezją Białostocką w celu realizacji projektu "Budowa Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego w Białymstoku" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
LVIII/778/10 13.09.2010 uszczegółowienia opisu granic niektórych obwodów głosowania
LVIII/777/10 13.09.2010 przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011 – 2020 plus”
LVIII/776/10 13.09.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2010 rok
LVIII/775/10 13.09.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta
LVIII/774/10 13.09.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Miasta Białystok i jednostek organizacyjnych Miasta z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
LVIII/773/10 13.09.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2010 r.
LVIII/772/10 13.09.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Przepisów porządkowych przewozu osób, bagażu i zwierząt domowych w środkach transportu zbiorowego białostockiej komunikacji miejskiej
LVIII/771/10 13.09.2010 przejęcia na własność Gminy Białystok pojazdu, który uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się
LVIII/770/10 13.09.2010 zmiany uchwały Nr LXI/747/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Białostoczek w Białymstoku (rejon ul. Radzymińskiej i Sokólskiej)
LVIII/769/10 13.09.2010 wezwania przez Panią Wiesławę Jackowską do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr XLV/523/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Sienkiewicza i Bojary w Białymstoku (w rejonie ulic Jurowieckiej, Warszawskiej, Ogrodowej i Nowogródzkiej)
LVIII/768/10 13.09.2010 wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych z Gminami: Wasilków, Czarna Białostocka, Supraśl, Dobrzyniewo Duże
LVIII/767/10 13.09.2010 przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Białegostoku”
LVIII/766/10 13.09.2010 nadania nazwy placowi, położonemu na osiedlu Nr 9 – Jaroszówka
LVIII/765/10 13.09.2010 nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 27– Zawady
LVIII/764/10 13.09.2010 przekształcenia w drodze likwidacji zakładów budżetowych - przedszkoli samorządowych, Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego, żłobków miejskich i Izby Wytrzeźwień prowadzonych przez Miasto Białystok, w jednostki budżetowe
LVIII/763/10 13.09.2010 zmiany uchwały Nr LIV/699/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia w 2010 roku z budżetu Miasta Białystok dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Miasta Białystok i nie stanowiących jego własności, oraz ich wysokości
LVIII/762/10 13.09.2010 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Białystok
LVIII/761/10 13.09.2010 zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2010
LVII/760/10 24.06.2010 nadania Statutu Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Białymstoku
LVII/759/10 24.06.2010 nadania statutu Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
LVII/758/10 24.06.2010 podziału miasta Białegostoku na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
LVII/757/10 24.06.2010 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2010 r.
LVII/756/10 24.06.2010 określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Białegostoku za I półrocze roku budżetowego
LVII/755/10 24.06.2010 trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta
LVII/754/10 24.06.2010 przejęcia na własność Gminy Białystok pojazdów, które uznaje się za porzucone z zamiarem wyzbycia się
LVII/753/10 24.06.2010 nadania statutu "Cmentarzowi Miejskiemu" w Białymstoku
LVII/752/10 24.06.2010 wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w lokalu przy ul. I. Malmeda 1 w Białymstoku
LVII/751/10 24.06.2010 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Bażantarki (odcinek w rejonie Stawów Marczukowskich i ul. Ks. J. Popiełuszki) w Białymstoku.
LVII/750/10 24.06.2010 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Miasto w Białymstoku (w rejonie ulic Pułaskiego, Sławińskiego i Wiadukt)
LVII/749/10 24.06.2010 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Miasto w Białymstoku (w rejonie ulicy Składowej)
LVII/748/10 24.06.2010 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Zawad i części osiedla Dziesięciny w Białymstoku (os. Dziesięciny)
LVII/747/10 24.06.2010 przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Białegostoku”
LVII/746/10 24.06.2010 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1432 B ul. K. Ciołkowskiego w granicach Powiatu Białostockiego
LVII/745/10 24.06.2010 nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 15 – Dojlidy oraz w sprawie pozbawienia nazwy części dotychczasowego przebiegu ulicy Myśliwskie
LVII/744/10 24.06.2010 nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 10 – Wygoda
LVII/743/10 24.06.2010 określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
LVII/742/10 24.06.2010 wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Składowej 11 w Białymstoku
LVII/741/10 24.06.2010 wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu
LVII/740/10 24.06.2010 wyrażenia zgody Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Białymstoku na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości na okres 1 roku
LVII/739/10 24.06.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy placówki opiekuńczo-wychowawczej Domu Dziecka Nr 2 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku i nadania statutu Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dwójka" im. dr Ireny Białówny w Białymstoku
LVII/738/10 24.06.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 2 w Białymstoku
LVII/737/10 24.06.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Adopcyjno-Opiekuńczemu w Białymstoku
LVII/736/10 24.06.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy placówki opiekuńczo wychowawczej Dom Dziecka Nr 1 w Białymstoku i nadania statutu Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Jedynka" w Białymstoku
LVII/735/10 24.06.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Pogotowiu Opiekuńczemu w Białymstoku
LVII/734/10 24.06.2010 zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej - Dom Sue Ryder w Bydgoszczy
LVII/733/10 24.06.2010 wyrażenia zgody na zawarcie z Gminami: Juchnowiec Kościelny, Choroszcz, Gródek, Michałowo, Zabłudów porozumień międzygminnych
LVII/732/10 24.06.2010 wszczęcia postępowania mającego na celu podział miejskiej instytucji kultury – Białostockiego Ośrodka Kultury poprzez wyłączenie Oddziału Centrum im. Ludwika Zamenhofa oraz podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach podziału
LVII/731/10 24.06.2010 przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Białegostoku na lata 2010-2013"
LVI/730/10 31.05.2010 pozbawienia części ulicy Łagodnej kategorii drogi gminnej
LVI/729/10 31.05.2010 zmieniająca uchwałę Nr LII/659/10 z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Usługowo – Handlowo – Produkcyjnemu „LECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku zadań własnych Gminy Białystok z zakresu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
LVI/728/10 31.05.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2010 rok
LVI/727/10 31.05.2010 udzielenia pomocy finansowej Miastu Sandomierz
LVI/726/10 31.05.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2010 r.
LVI/725/10 31.05.2010 zmiany uchwały Nr LVIII/684/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Starosielce w Białymstoku (rejon ulicy Elewatorskiej
LVI/724/10 31.05.2010 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bema w Białymstoku (w rejonie ulicy Wojsk Ochrony Pogranicza)
LVI/723/10 31.05.2010 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ulic: M. Skłodowskiej-Curie i Akademickiej)
LVI/722/10 31.05.2010 zmieniająca uchwałę Nr L/640/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom, przedszkolom i placówkom oświatowym prowadzonym przez inną niż jednostka samorządu terytorialnego osobę prawną lub osobę fizyczną oraz niepublicznym placówkom i szkołom posiadającym uprawnienia szkoły publicznej
LVI/721/10 31.05.2010 wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu
LVI/720/10 31.05.2010 zmieniająca uchwałę Nr XXXV/435/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia programu pomocy osobom i rodzinom zagrożonym eksmisją
LVI/719/10 31.05.2010 zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok
LVI/718/10 31.05.2010 przyjęcia projektu Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Miasta Białegostoku”, zasad i trybu jej przyznawania oraz sposobu noszenia
LIV/717/10 26.04.2010 powołania składu osobowego stałej Komisji Kultury i Promocji Miasta
LIV/716/10 26.04.2010 utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w mieście Białymstoku
LIV/715/10 26.04.2010 uszczegółowienia opisu granic niektórych obwodów głosowania oraz dokonania zmian w podziale miasta Białegostoku na stałe obwody głosowania
LIV/714/10 26.04.2010 wezwania Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wielkoblokowa do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr XVIII/174/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 października 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bojary w Białymstoku (rejon ul. Towarowej, Skorupskiej, Świętojańskiej, J.K. Branickiego, Ogrodowej i Sienkiewicza)
LIV/713/10 26.04.2010 wezwania przez Klub Sportowy Włókniarz do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr LI/652/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej w Białymstoku (odcinek od ulicy Gen. S. Maczka do Al. Jana Pawła II)
LIV/712/10 26.04.2010 przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Jaroszówka w Białymstoku (rejon ulicy Andersa)
LIV/711/10 26.04.2010 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Zawady w Białymstoku (rejon ul. Dolnej)
LIV/710/10 26.04.2010 wezwania przez Pana Jana Ruczaja do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr LI/652/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej w Białymstoku (odcinek od ulicy Gen. S. Maczka do Al. Jana Pawła II)
LIV/709/10 26.04.2010 przystąpienia Miasta Białystok do projektu "Rail Baltica Growth Corridor"
LIV708/10 26.04.2010 upoważnienia do ustanowienia zabezpieczenia.
LIV/707/10 26.04.2010 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2010 rok.
LIV/706/10 26.04.2010 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2010 r.
LIV/705/10 26.04.2010 wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu
LIV/704/10 26.04.2010 wyrażenia zgody Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Białymstoku na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na okres 3 lat
LIV/703/10 26.04.2010 nadania imienia oraz aktu założycielskiego Przedszkola Samorządowego Nr 42 w Białymstoku
LIV/702/10 26.04.2010 przekształcenia uzupełniającego liceum ogólnokształcącego w technikum uzupełniające dla dorosłych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku, ul. Ks. St. Suchowolca 26
LIV/701/10 26.04.2010 ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów
LIV/700/10 26.04.2010 ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic ich obwodów
LIV/699/10 26.04.2010 udzielenia w 2010 roku z budżetu Miasta Białystok dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Miasta Białystok i nie stanowiących jego własności, oraz ich wysokości
LIV/698/10 26.04.2010 przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 01 czerwca 2010 r. do dnia 31 maja 2011 r. określonych przez Wodociągi Białostockie Spółka z o.o. w Białymstoku
LIV/697/10 26.04.2010 inicjatywy budowy pomnika 10 Pułku Ułanów Litewskich
LIV/696/10 26.04.2010 nadania nazwy bulwarom, położonym w Białymstoku na osiedlu Nr 4 Bojary
LIV/695/10 26.04.2010 udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Białegostoku
LIII/694/10 22.03.2010 delegowania radnych do składu Komisji bezpieczeństwa i porządku
LIII/693/10 22.03.2010 zaliczenia ulic Miasta Białegostoku do kategorii dróg gminnych
LIII/692/10 22.03.2010 pozbawienia części ulicy Brackiej kategorii drogi gminnej
LIII/691/10 22.03.2010 likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Białymstoku, ul. Żabia 22 m 38
LIII/690/10 22.03.2010 zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2010
LIII/689/10 22.03.2010 nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 28 - Dojlidy Górne
LIII/688/10 22.03.2010 nadania nazwy placowi, położonemu w Białymstoku na osiedlu Nr 23 - Wysoki Stoczek
LIII/687/10 22.03.2010 szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Miasta Białystok i jednostek organizacyjnych Miasta z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
LIII/686/10 22.03.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2010 r.
LIII/685/10 22.03.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego białostockiej komunikacji miejskiej
LIII/684/10 22.03.2010 szczegółowych warunków wprowadzenia stref taryfowych komunikacji zbiorowej
LIII/683/10 22.03.2010 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Dojlidy i Kawaleryjskie w Białymstoku (rejon Krywlan)
LIII/682/10 22.03.2010 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku (w rejonie ulic Wiewiórczej i Niedźwiedziej)
LIII/681/10 22.03.2010 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Skorupy w Białymstoku (rejon ulic: Zaściańskiej i Nowowarszawskiej)
LIII/680/10 22.03.2010 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Boh. Monte Cassino, Dąbrowskiego i Krakowskiej w Białymstoku
LII/679/10 22.02.2010 założenia szkoły policealnej - Studium Wokalno-Aktorskiego im. Czesława Niemena w Białymstoku
LII/678/10 22.02.2010 zmiany siedziby Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku oraz zmiany aktów założycielskich Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku, Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku, Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku i Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku
LII/677/10 22.02.2010 utworzenia Punktu Przedszkolnego Nr 1 przy Szkole Podstawowej Nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku, ul. Strażacka 25
LII/676/10 22.02.2010 likwidacji Publicznego Gimnazjum Nr 10 w Białymstoku w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7, rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 oraz w sprawie zmiany aktów założycielskich Publicznego Gimnazjum Nr 9 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 5/7, Publicznego Gimnazjum Nr 20 im. Synów Pułku w Białymstoku, ul. Promienna 13a i Publicznego Gimnazjum Nr 15 im. Wiesława Kazaneckiego w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 11
LII/675/10 22.02.2010 wprowadzenia Programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie miasta Białegostoku
LII/671/10 22.02.2010 ustanowienia stypendiów artystycznych osobom profesjonalnie zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz szczegółowych zasad, trybu i wysokości ich przyznawania
LII/670/10 22.02.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2010 rok.
LII/669/10 22.02.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2010 r.
LII/668/10 22.02.2010 pozbawienia części ulicy Mongolskiej kategorii drogi gminnej
LII/667/10 22.02.2010 wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnego prawa użytkowania
LII/666/10 22.02.2010 wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu
LII/665/10 22.02.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań stawianych przedsiębiorcom ubiegającym się o zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie miasta Białegostoku w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
LII/664/10 22.02.2010 wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Uniwersytetem w Białymstoku w celu realizacji Projektu Białostocka Akademia Samorządowa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
LII/663/10 22.02.2010 zawarcia porozumienia z gminą Supraśl w przedmiocie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu cmentarnego na potrzeby komunalne miasta Białegostoku, we wsi Karakule, gm. Supraśl
LII/662/10 22.02.2010 zmiany uchwały Nr IX/76/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda w Białymstoku (rejon ul. Zacisze)
LII/661/10 22.02.2010 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej w Białymstoku (odcinek od ronda im. A.P. Lussy do ul. Piastowskiej)
LII/660/10 22.02.2010 wyrażenia zgody na zawarcie z Gminami: Juchnowiec Kościelny i Choroszcz porozumień międzygminnych powierzających Miastu Białystok zadanie własne Gminy w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
LII/659/10 22.02.2010 powierzenia Przedsiębiorstwu Usługowo Handlowo Produkcyjnemu LECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku zadań własnych Gminy Białystok z zakresu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
LII/658/10 22.02.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowo Produkcyjnego Lech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku
LII/657/10 22.02.2010 wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w lokalu przy ul. Lipowej 4 w Białymstoku
LI/656/10 21.01.2010 zmieniająca uchwałę Nr XLII/537/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie powołania i określenia trybu pracy Komisji Inwentaryzacyjnej
LI/655/10 21.01.2010 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania zabudowanej nieruchomości położonej w Białymstoku przy ulicy Węglowej
LI/654/10 21.01.2010 wyrażenia zgody na zbycie, na rzecz Skarbu Państwa, w drodze darowizny, nieruchomości położonych w Białymstoku
LI/653/10 21.01.2010 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Skorupy w Białymstoku (rejon ulic Plażowej i Poziomej)
LI/652/10 21.01.2010 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej w Białymstoku (odcinek od ulicy Gen. S. Maczka do Al. Jana Pawła II)
LI/651/10 21.01.2010 wezwania przez Stowarzyszenie Opcja Społeczna ulica Sitarska do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr XX/256/99 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku oraz uchwałą Nr LXI/747/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Białostoczek w Białymstoku (rejon ul. Radzymińskiej i Sokólskiej)
LI/650/10 21.01.2010 nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 13 w Białymstoku oraz zmiany aktu założycielskiego szkoły
LI/649/10 21.01.2010 zamiaru likwidacji Publicznego Gimnazjum Nr 10 w Białymstoku w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7
LI/648/10 21.01.2010 określenia wymagań stawianych przedsiębiorcom ubiegającym się o zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie miasta Białegostoku w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
LI/647/10 21.01.2010 zaciągnięcia kredytów termomodernizacyjnych
LI/646/10 21.01.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2010 r
LI/645/10 21.01.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Straż Miejska w Białymstoku oraz nadania jej statutu i regulaminu
LI/644/10 21.01.2010 określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Miasta Białystok i nie stanowiących jego własności
LI/643/10 21.01.2010 przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej p.n.: "WYCHOWAWCA PODWÓRKOWY" na lata 2010-2011
LI/642/10 21.01.2010 przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Miasta Białegostoku