2008

Numer uchwały Data Uchwalenia w sprawie
XXXVI/452/08 19.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody Przedszkolu Samorządowemu Nr 42 w Białymstoku na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
XXXVI/451/08 19.12.2008 w sprawie wyrażenie zgody na podjęcie współpracy
XXXVI/450/08 19.12.2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu na komunalną infrastrukturę techniczną towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu w latach 2009-2010
XXXVI/449/08 19.12.2008 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2008 r.
XXXVI/448/08 19.12.2008 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2009 rok
XXXVI/447/08 19.12.2008 w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2009 rok
XXXV/446/08 15.12.2008 w sprawie w sprawie określenia maksymalnej wysokości kwoty poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w 2009 roku
XXXV/445/08 15.12.2008 w sprawie nadania nazwy skwerowi, położonemu w Białymstoku na osiedlu Nr 4 Bojary
XXXV/444/08 15.12.2008 w sprawie nadania nazwy placowi, położonemu w Białymstoku u zbiegu ulic Gen. Wł. Sikorskiego, ulicy Ks. Jerzego Popiełuszki i ulicy Wrocławskiej, na obszarze osiedli Nr 19 - Zielone Wzgórza, Nr 20 - Starosielce, Nr 21 - Słoneczny Stok i Nr 22 - Leśna Dolina
XXXV/443/08 15.12.2008 w sprawie nadania nazwy placowi i rondu
XXXV/442/08 15.12.2008 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
XXXV/441/08 15.12.2008 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
XXXV/440/08 15.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
XXXV/439/08 15.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu
XXXV/438/08 15.12.2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda w Białymstoku (rejon ul. J.K. Kluka i ul. S. Nowakowskiego)
XXXV/437/08 15.12.2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Jaroszówka i Wygoda w Białymstoku (północno-wschodnie tereny rozwojowe)
XXXV/435/08 15.12.2008 w sprawie przyjęcia programu pomocy osobom i rodzinom zagrożonym eksmisją
XXXV/434/08 15.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym gminnych lokali użytkowych usytuowanych w budynkach, położonych w Białymstoku przy ul. Storczykowej 5, ul. I. Białówny 11 i ul. Siewnej 2
XXXIV/433/08 24.11.2008 w sprawie nadania nazwy placowi, położonemu w Białymstoku u zbiegu ulic Gen. Wł. Sikorskiego, Alei Jana Pawła II i Alei Konstytucji 3 Maja, na obszarze osiedli Nr 7 - Młodych, Nr 22 - Leśna Dolina i Nr 23 - Wysoki Stoczek
XXXIV/432/08 24.11.2008 w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 28 Dojlidy Górne
XXXIV/431/08 24.11.2008 w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 18 Nowe Miasto
XXXIV/430/08 24.11.2008 w sprawie Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2009 rok
XXXIV/429/08 24.11.2008 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydawania decyzji administracyjnych dotyczących umorzenia należności dłużników alimentacyjnych
XXXIV/428/08 24.11.2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punku w jednostce budżetowej Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
XXXIV/427/08 24.11.2008 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 51 w Białymstoku
XXXIV/426/08 24.11.2008 w sprawie nadania statutu Przedszkolu Samorządowemu Nr 82 w Białymstoku
XXXIV/425/08 24.11.2008 zmieniająca uchwałę Nr XIX/206/07 z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w Białymstoku oraz zmiany uchwały Nr LIV/635/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 lutego 2006r. w sprawie stypendiów sportowych finansowanych ze środków budżetu Miasta Białegostoku
XXXIV/424/08 24.11.2008 zmieniająca uchwałę w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
XXXIV/423/08 24.11.2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/212/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie nadania statutu Białostockiemu Ośrodkowi Kultury w Białymstoku
XXXIV/422/08 24.11.2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego
XXXIV/421/08 24.11.2008 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2008 r.
XXXIV/420/08 24.11.2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2008 rok
XXXIV/419/08 24.11.2008 w sprawie podatku od nieruchomości
XXXIV/418/08 24.11.2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki w Białymstoku (rejon ulicy Bacieczki)
XXXIV/417/08 24.11.2008 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/76/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda w Białymstoku (rejon ul. Zacisze)
XXXIV/416/08 24.11.2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Zawady w Białymstoku (rejon ulicy Przędzalnianej)
XXXIV/415/08 24.11.2008 w sprawie ustanowienia logo Miasta Białegostoku
XXXIV/414/08 24.11.2008 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Przepisów porządkowych przewozu osób, bagażu i zwierząt domowych w środkach transportu zbiorowego białostockiej komunikacji miejskiej
XXXIV/413/08 24.11.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu
XXXIV/412/08 24.11.2008 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym gminnych lokali użytkowych usytuowanych w budynku, położonym w Białymstoku przy Storczykowej 5
XXXIV/411/08 24.11.2008 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym gminnych lokali użytkowych usytuowanych w budynkach, położonych w Białymstoku, przy ul. M. Skłodowskiej Curie 13, 15 i 15A
XXXIV/410/08 24.11.2008 w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Białegostoku na lata 2009-2013
XXXIII/409/08 27.10.2008 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2008 r.27
XXXIII/408/08 27.10.2008 w sprawie przystąpienia do sieci tematycznej Programu Operacyjnego URBACT II i podpisania umowy wspólnego porozumienia współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
XXXIII/407/08 27.10.2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/183/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 października 2007 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
XXXIII/406/08 27.10.2008 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości
XXXIII/405/08 27.10.2008 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej
XXXIII/404/08 27.10.2008 w sprawie pozbawienia części ulicy Polskiej kategorii drogi gminnej
XXXIII/403/08 27.10.2008 w sprawie zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2008
XXXIII/402/08 27.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
XXXIII/401/08 27.10.2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/333/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej w Białymstoku (odcinek od ujścia do rzeki Supraśl do ulicy Gen. S. Maczka)
XXXIII/400/08 27.10.2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Skorupy w Białymstoku (rejon ul. Poziomej)
XXXIII/399/08 27.10.2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Miasto w Białymstoku (w rejonie ulic: Pułaskiego, Sławińskiego i Wiadukt)
XXXIII/398/08 27.10.2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Miasto w Białymstoku (w rejonie ulicy Składowej)
XXXIII/397/08 27.10.2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bema w Białymstoku (w rejonie ulicy Wojsk Ochrony Pogranicza)
XXXIII/396/08 27.10.2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Dojlidy i Skorupy w Białymstoku (rejon ulic: Baranowickiej, Ciołkowskiego i Plażowej)
XXXIII/395/08 27.10.2008 w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na 2009 rok
XXXIII/394/08 27.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży zabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Białystok, położonych przy ul. Kalinowej
XXXII/393/08 29.09.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu
XXXII/392/08 29.09.2008 w sprawie przekształcenia w drodze likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku w jednostkę budżetową
XXXII/391/08 29.09.2008 w sprawie nadania nazwy odcinkowi ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 4 Bojary
XXXII/390/08 29.09.2008 w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku
XXXII/389/08 29.09.2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda w Białymstoku (rejon ulicy Ciołkowskiego)
XXXII/388/08 29.09.2008 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2008 r.
XXXII/387/08 29.09.2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Białystok
XXXII/386/08 29.09.2008 zmieniająca uchwałę w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych
XXXII/385/08 29.09.2008 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białegostoku
XXXII/384/08 29.09.2008 zmieniająca uchwałę Nr XXVI/291/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 39 przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku oraz Publicznego Gimnazjum Nr 27 przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
XXXII/383/08 29.09.2008 w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 w Białymstoku
XXXII/382/08 29.09.2008 w sprawie nadania imienia Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu w Białymstoku
XXXI/381/08 08.09.2008 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2008 r.
XXXI/380/08 08.09.2008 w sprawie zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2008
XXXI/379/08 08.09.2008 w sprawie nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu Nr 21 w Białymstoku
XXXI/378/08 08.09.2008 w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 13 Skorupy
XXXI/377/08 08.09.2008 w sprawie nadania nazwy alejce, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 1 - Centrum
XXXI/376/08 08.09.2008 w sprawie wezwania przez Przedsiębiorstwo Budowlane JAZ-BUD Sp. z o. o. do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr XXIX/332/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej w Białymstoku (odcinek od ul. Antoniukowskiej do torów kolejowych)
XXXI/375/08 08.09.2008 w sprawie wezwania przez PPUH CZYŚCIOCH Sp. z o.o. do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr XXIX/333/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej w Białymstoku (odcinek od ujścia do rzeki Supraśl do ulicy Gen. S. Maczka)
XXXI/374/08 08.09.2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Boh. Monte Cassino, Dąbrowskiego i Krakowskiej w Białymstoku
XXXI/373/08 08.09.2008 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku
XXXI/372/08 08.09.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu
XXXI/371/08 08.09.2008 w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Gminy Białystok w Hryniewiczach, Gm. Juchnowiec Kościelny
XXX/370/08 11.07.2008 w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku
XXX/369/08 11.07.2008 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2008 r.
XXX/368/08 11.07.2008 w sprawie dofinansowania zakupu angiokardiografu
XXX/367/08 11.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
XXX/366/08 11.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu
XXX/365/08 11.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Wierzbowej i Ordonówny
XXX/364/08 11.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Białymstoku, przy ul. Ks. St. Suchowolca i ul. Plażowej
XXX/363/08 11.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku przy ul. Magnoliowej 11A
XXX/362/08 11.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku przy ul. Wyszyńskiego 8A
XXX/361/08 11.07.2008 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Białystok
XXX/360/08 11.07.2008 w sprawie nadania nazwy placowi, położonemu w Białymstoku na osiedlu Nr 1 Centrum
XXIX/359/08 19.06.2008 w sprawie wezwania Pani Bożenny Ratyńskiej-Łoś do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XXVII/307/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia w 2008r. z budżetu Miasta Białystok dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości
XXIX/358/08 19.06.2008 w sprawie wezwania Polskiego Związku Działkowców Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. J. Iwaszkiewicza w Białymstoku do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr XXVI/283/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 31 marca 2008r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Białystok
XXIX/357/08 19.06.2008 w sprawie wezwania Pana Antoniego Popławskiego zam. w Białymstoku przy ul. Legionowej 13 m 68 do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr XXVI/283/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 31 marca 2008r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Białystok
XXIX/356/08 19.06.2008 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac i procedury uchwalania budżetu Miasta oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
XXIX/355/08 19.06.2008 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2008 r.
XXIX/354/08 19.06.2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9
XXIX/353/08 19.06.2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Dwójka im. dr Ireny Białówny w Białymstoku
XXIX/352/08 19.06.2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Jedynka w Białymstoku
XXIX/351/08 19.06.2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Białymstoku
XXIX/350/08 19.06.2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku
XXIX/349/08 19.06.2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku
XXIX/348/08 19.06.2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203
XXIX/347/08 19.06.2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Białymstoku
XXIX/346/08 19.06.2008 w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku
XXIX/345/08 19.06.2008 zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej
XXIX/344/08 19.06.2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w regulaminie wynagradzania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białymstoku
XXIX/343/08 19.06.2008 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku
XXIX/342/08 19.06.2008 w sprawie wynagradzania pracowników jednostki budżetowej Straż Miejska w Białymstoku
XXIX/341/08 19.06.2008 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Straż Miejska w Białymstoku oraz nadania jej statutu i regulaminu
XXIX/340/08 19.06.2008 w sprawie założenia Przedszkola Samorządowego Nr 82 w Białymstoku
XXIX/339/08 19.06.2008 w sprawie nadania statutu XVIII Liceum Ogólnokształcącemu w Białymstoku
XXIX/338/08 19.06.2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Białystok
XXIX/337/08 19.06.2008 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 22 Leśna Dolina
XXIX/336/08 19.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gminnej, położonej w Białymstoku przy ul. Węglowej, oznaczonej jako działka nr 788/6, na okres 10 lat
XXIX/335/08 19.06.2008 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Białystok
XXIX/334/08 19.06.2008 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Białystok oraz zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
XXIX/333/08 19.06.2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej w Białymstoku (odcinek od ujścia do rzeki Supraśl do ulicy Gen. S. Maczka)
XXIX/332/08 19.06.2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej w Białymstoku (odcinek od ul. Antoniukowskiej do torów kolejowych)
XXIX/331/08 19.06.2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Mickiewicza w Białymstoku (rejon ul. A. Mickiewicza)
XXIX/330/08 19.06.2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Starosielce w Białymstoku (rej. ulic Al. Niepodległości i Wrocławskiej)
XXIX/329/08 19.06.2008 w sprawie wprowadzenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych na przystankach komunikacji miejskiej
XXVIII/328/08 26.05.2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydentowi Miasta Białegostoku
XXVIII/327/08 26.05.2008 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa
XXVIII/326/08 26.05.2008 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Edukacji i Wychowania
XXVIII/325/08 26.05.2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/303/08 Rady Miejskiej Białegostoku w sprawie wezwania przez Polskie Koleje Państwowe S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr LVII/678/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Białystok (Dz.Urzęd.Woj.Podl. Nr 176, poz. 1638)
XXVIII/324/08 26.05.2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Zarządzie Mienia Komunalnego w Białymstoku
XXVIII/323/08 26.05.2008 w sprawie zwolnienia z opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
XXVIII/322/08 26.05.2008 w sprawie nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu Nr 53 w Białymstoku
XXVIII/321/08 26.05.2008 w sprawie nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu Nr 48 w Białymstoku
XXVIII/320/08 26.05.2008 w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 22 Leśna Dolina
XXVIII/319/08 26.05.2008 w sprawie nadania nazwy rondu, położonemu w Białymstoku na osiedlu Nr 13 Skorupy
XXVIII/318/08 26.05.2008 w sprawie nadania nazwy skwerom, położonym w Białymstoku na osiedlach Nr 3 Sienkiewicza i Nr 4 Bojary, wzdłuż Al. Józefa Piłsudskiego
XXVIII/317/08 26.05.2008 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku
XXVIII/316/08 26.05.2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/523/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli: Sienkiewicza i Bojary w Białymstoku (w rejonie ulic: Jurowieckiej, Warszawskiej, Ogrodowej i Nowogródzkiej),
XXVIII/315/08 26.05.2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2008 rok
XXVIII/314/08 26.05.2008 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2008 r.
XXVII/313/08 21.04.2008 w sprawie zmiany Statutu Miasta Białegostoku
XXVII/312/08 21.04.2008 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Miejskiego Rzecznika Konsumentów z działalności w roku 2007
XXVII/311/08 21.04.2008 w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Białymstoku, przy ul. Baranowickiej 203
XXVII/310/08 21.04.2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Mickiewicza w Białymstoku (w rejonie ulic Ciołkowskiego, 11-go Listopada i Świerkowej)
XXVII/309/08 21.04.2008 w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/675/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Zawady w Białymstoku
XXVII/308/08 21.04.2008 w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 10 Wygoda
XXVII/307/08 21.04.2008 w sprawie udzielenia w 2008 roku z budżetu Miasta Białystok dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości
XXVII/306/08 21.04.2008 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytku, na terenie Miasta Białystok
XXVII/305/08 21.04.2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Miasta Białegostoku strefy płatnego parkowania
XXVII/304/08 21.04.2008 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Białegostoku
XXVI/303/08 31.03.2008 w sprawie wezwania przez Polskie Koleje Państwowe S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr LVII/678/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Białystok (Dz. Urzęd. Woj. Podl. Nr 176, poz. 1638)
XXVI/302/08 31.03.2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Izbie Wytrzeźwień w Białymstoku
XXVI/301/08 31.03.2008 w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania
XXVI/300/08 31.03.2008 w sprawie zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2008
XXVI/299/08 31.03.2008 w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 22 Leśna Dolina
XXVI/298/08 31.03.2008 w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej p.n.: WYCHOWAWCA PODWÓRKOWY na lata 2008-2009
XXVI/297/08 31.03.2008 w sprawie zatwierdzenia rocznego zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku za 2007 rok
XXVI/296/08 31.03.2008 w sprawie zatwierdzenia rocznego zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku za 2007 rok
XXVI/295/08 31.03.2008 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w latach 2007-2011 będących w posiadaniu Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku
XXVI/294/08 31.03.2008 w sprawie zaciągnięcia kredytów na dokumentację projektową inwestycji komunalnych
XXVI/293/08 31.03.2008 w sprawie zaciągnięcia kredytów termomodernizacyjnych
XXVI/292/08 31.03.2008 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2008 r.
XXVI/291/08 31.03.2008 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 39 przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku oraz Publicznego Gimnazjum Nr 27 przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
XXVI/290/08 31.03.2008 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 5 w Białymstoku
XXVI/289/08 31.03.2008 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 4 w Białymstoku
XXVI/288/08 31.03.2008 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 3 w Białymstoku
XXVI/287/08 31.03.2008 zmieniająca uchwałę w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych
XXVI/286/08 31.03.2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Białystok
XXVI/285/08 31.03.2008 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Białystok
XXVI/284/08 31.03.2008 w sprawie wyrażenia woli na podjęcie działań dotyczących utworzenia wspólnie z Samorządem Województwa Podlaskiego spółki Port Lotniczy Białystok
XXVI/283/08 31.03.2008 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Białystok
XXV/282/08 25.02.2008 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Budżetu, Finansów Publicznych i Rozwoju Miasta
XXV/281/08 25.02.2008 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa
XXV/280/08 25.02.2008 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym
XXV/279/08 25.02.2008 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Białymstoku i nadania jej statutu
XXV/278/08 25.02.2008 w sprawie nadania statutu Dziennemu Domowi Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Nowogródzkiej 5/1
XXV/277/08 25.02.2008 w sprawie nadania statutu Zarządowi Mienia Komunalnego w Białymstoku
XXV/276/08 25.02.2008 w sprawie zaliczenia ulic Miasta Białegostoku do kategorii dróg gminnych
XXV/275/08 25.02.2008 w sprawie pozbawienia części ulicy Rzemieślniczej kategorii drogi gminnej
XXV/274/08 25.02.2008 w sprawie pozbawienia części ulicy Mławskiej kategorii drogi gminnej
XXV/273/08 25.02.2008 w sprawie pozbawienia części ulicy Niewodnickiej kategorii drogi powiatowej
XXV/272/08 25.02.2008 w sprawie nadania nazwy odcinkowi ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 9 Jaroszówka
XXV/271/08 25.02.2008 w sprawie wezwania przez Radę Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Podlaskiego do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr XIX/198/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Białystok na lata 2007-2011
XXV/270/08 25.02.2008 w sprawie wezwania przez Panią Alicję Nowakowską do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr XIX/200/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Białystok
XXV/269/08 25.02.2008 w sprawie uchylenia uchwał dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Białegostoku
XXV/268/08 25.02.2008 w sprawie wyrażenia zgody Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Białymstoku na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
XXV/267/082 25.02.2008 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Białymstoku
XXV/266/08 25.02.2008 w sprawie ustalenia marży handlowej dla hurtowej sprzedaży biletów jednorazowych i wieloprzejazdowych białostockiej komunikacji miejskiej
XXV/265/08 25.02.2008 w sprawie ustalenia wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, bagażu oraz zabieranych ze sobą zwierząt do środka transportowego oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
XXV/264/08 25.02.2008 w sprawie wprowadzenia Przepisów porządkowych przewozu osób, bagażu i zwierząt domowych w środkach transportu zbiorowego białostockiej komunikacji miejskiej
XXV/263/08 25.02.2008 w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego białostockiej komunikacji miejskiej
XXV/262/08 25.02.2008 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków wprowadzenia stref taryfowych komunikacji zbiorowej
XXV/261/08 25.02.2008 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2008 r.
XXV/260/08 25.02.2008 w sprawie zamiaru zlikwidowania Szkoły Podstawowej Nr 39 przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku oraz Publicznego Gimnazjum Nr 27 przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
XXV/259/08 25.02.2008 w sprawie założenia XVIII Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku
XXV/258/08 25.02.2008 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów
XXV/257/08 25.02.2008 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic ich obwodów
XXV/256/08 25.02.2008 w sprawie zasad udzielania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom i studentom uzdolnionym artystycznie
XXV/255/08 25.02.2008 w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Edukacji Miasta Białegostoku na lata 2008-2013
XXIV/254/08 11.01.2008 zmieniająca uchwałę Nr XLIX/648/2002 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 lutego 2002r. w sprawie założenia technikum i przekształcenia szkoły zasadniczej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 im. gen. Nikodema Sulika w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1 w odpowiedni typ szkoły ponadgimnazjalnej
XXIV/253/08 11.01.2008 w sprawie zmiany nazwy Technikum Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku, ul. ks. S. Suchowolca 26 oraz ustalenia brzmienia aktu założycielskiego szkoły
XXIV/252/08 11.01.2008 w sprawie zmiany nazwy Technikum Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 oraz ustalenia brzmienia aktu założycielskiego szkoły
XXIV/251/08 11.01.2008 w sprawie zmiany nazwy Technikum Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 40 oraz ustalenia brzmienia aktu założycielskiego szkoły
XXIV/250/08 11.01.2008 w sprawie zmiany nazwy Technikum Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku, ul. Świętojańska 1 oraz ustalenia brzmienia aktu założycielskiego szkoły
XXIV/249/08 11.01.2008 w sprawie zmiany nazwy Technikum Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Metalowo- Drzewnych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku, ul. Stołeczna 21 oraz ustalenia brzmienia aktu założycielskiego szkoły
XXIV/248/08 11.01.2008 zmieniająca Uchwałę Nr XLIX/649/2002 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 lutego 2002r. w sprawie założenia technikum i przekształcenia szkoły zasadniczej oraz liceum zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 w Białymstoku, ul. Transportowa 2 w odpowiednie typy szkół ponadgimnazjalnych
XXIV/247/08 11.01.2008 w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego Integracyjnego, zmiany nazwy Technikum Odzieżowego oraz Zespołu Szkół Odzieżowych w Białymstoku z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 57
XXIV/246/08 11.01.2008 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku z siedzibą przy ul. Broniewskiego 14
XXIV/245/08 11.01.2008 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Białystok
XXIV/244/08 11.01.2008 w sprawie nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu Nr 25 w Białymstoku
XXIV/243/08 11.01.2008 zmieniająca uchwałę w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
XXIV/242/08 11.01.2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda w Białymstoku (rejon ul. Zacisze)
XXIV/241/08 11.01.2008 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008