2009

Numer uchwały Data Uchwalenia w sprawie
L/641/09 14.12.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu
L/640/09 14.12.2009 w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji publicznych szkołom, przedszkolom i placówkom oświatowym prowadzonym przez inną niż jednostka samorządu terytorialnego osobę prawną lub fizyczną oraz niepublicznym placówkom i szkołom posiadającym uprawnienia szkoły publicznej
L/639/09 14.12.2009 w sprawie przejęcia na własność Gminy Białystok pojazdów, które uznaje się za porzucone z zamiarem wyzbycia się
L/638/09 14.12.2009 w sprawie pozbawienia części ulicy Kombatantów kategorii drogi gminnej
L/636/09 14.12.2009 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2009 r.
L/635/09 14.12.2009 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2010 rok
L/634/09 14.12.2009 w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2010 rok
XLIX/633/09 30.11.2009 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Kultury i Promocji Miasta
XLIX/632/09 30.11.2009 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Infrastruktury Komunalnej
XLIX/631/09 30.11.2009 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu ławnika Sądu Rejonowego w Białymstoku
XLIX/630/09 30.11.2009 w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku
XLIX/629/09 30.11.2009 w sprawie zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2009
XLIX/628/09 30.11.2009 w sprawie pozbawienia odcinka ulicy Wysokiej kategorii drogi gminnej
XLIX/627/09 30.11.2009 w sprawie pozbawienia części ulic Zwierzynieckiej i 11-go Listopada kategorii drogi powiatowej
XLIX/626/09 30.11.2009 w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białymstoku oraz upoważnienia do określenia sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów
XLIX/625/09 30.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Białymstoku na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres 10 lat
XLIX/624/09 30.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Białymstoku na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na okres 3 lat
XLIX/623/09 30.11.2009 w sprawie zawarcia kolejnej umowy na wynajem części dachu budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 pod anteny radiokomunikacyjne należące do firmy MNI Telecom S.A. z siedzibą w Radomiu przy ul. Potkanowskiej 54a na okres 3 lat
XLIX/622/09 30.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu
XLIX/621/09 30.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, na rzecz skarbu Państwa, w drodze darowizny, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Transportowej 6
XLIX/620/09 30.11.2009 w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 20 Starosielce
XLIX/619/09 30.11.2009 w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 15 Dojlidy
XLIX/618/09 30.11.2009 w sprawie nadania nazwy rondu, położonemu w Białymstoku na osiedlu Nr 8 Antoniuk
XLIX/617/09 30.11.2009 w sprawie ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016 przez Miasto Białystok
XLIX/616/09 30.11.2009 w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na 2010 rok
XLIX/615/09 30.11.2009 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
XLIX/614/09 30.11.2009 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2009 r.
XLIX/613/09 30.11.2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
XLVIII/612/09 18.11.2009 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
XLVIII/611/09 18.11.2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
XLVIII/610/09 18.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminami: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków i Zabłudów porozumień międzygminnych powierzających Miastu Białystok zadanie własne Gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
XLVIII/609/09 18.11.2009 w sprawie bezpośredniego powierzenia wykonywania zadań własnych gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Komunalnemu Zakładowi Komunikacyjnemu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku
XLVIII/608/09 18.11.2009 w sprawie bezpośredniego powierzenia wykonywania zadań własnych gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Komunalnemu Przedsiębiorstwu Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku
XLVIII/607/09 18.11.2009 w sprawie bezpośredniego powierzenia wykonywania zadań własnych gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Komunalnemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku
XLVIII/606/09 18.11.2009 zmieniająca uchwałę Nr XX/138/91 Rady Miejskiej w Białymstoku z dnia 10 czerwca 1991 r. w sprawie utworzenia Komunalnego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku
XLVIII/605/09 18.11.2009 zmieniająca uchwałę Nr XX/137/91 Rady Miejskiej w Białymstoku z dnia 10 czerwca 1991 r. w sprawie utworzenia Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku
XLVIII/604/09 18.11.2009 zmieniająca uchwałę Nr XXIII/168/91 Rady Miejskiej w Białymstoku z dnia 12 września 1991 r. w sprawie utworzenia Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku
XLVII/603/09 26.10.2009 w sprawie pozbawienia części ulicy Zawady kategorii drogi gminnej
XLVII/602/09 26.10.2009 w sprawie pozbawienia ulicy Jasnej kategorii drogi gminnej
XLVII/601/09 26.10.2009 w sprawie zmian w statucie Żłobka Miejskiego Nr 5 w Białymstoku
XLVII/600/09 26.10.2009 w sprawie zmian w Statucie Żłobka Miejskiego Nr 4 w Białymstoku
XLVII/599/09 26.10.2009 w sprawie zmian w statucie Żłobka Miejskiego Nr 3 w Białymstoku
XLVII/598/09 26.10.2009 w sprawie zmian w Statucie Żłobka Miejskiego Nr 2 w Białymstoku
XLVII/597/09 26.10.2009 w sprawie Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2010 rok
XLVII/596/09 26.10.2009 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z parków i skwerów na terenie Białegostoku
XLVII/595/09 26.10.2009 w sprawie wyrażenia zgody Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Białymstoku na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na okres 3 lat
XLVII/594/09 26.10.2009 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Białymstoku
XLVII/593/09 26.10.2009 zmieniająca uchwałę Nr XXXII/392/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 września 2008 r. w sprawie przekształcenia w drodze likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku w jednostkę budżetową
XLVII/592/09 26.10.2009 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej najemcy przy wykupie lokalu mieszkalnego w sytuacji zbycia lokalu na rzecz pasierbicy
XLVII/591/09 26.10.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu
XLVII/590/09 26.10.2009 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku przy ul. Sukiennej
XLVII/589/09 26.10.2009 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku przy ul. Rzemieślniczej, Ogrodniczki i Dr. Fiedorowicza
XLVII/588/09 26.10.2009 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Najświętszej Maryi Panny Królowej Rodzin,
XLVII/587/09 26.10.2009 w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się w Białymstoku polskiej rodziny Państwa Supron z Białorusi
XLVII/586/09 26.10.2009 w sprawie nadania statutu Muzeum Wojska w Białymstoku
XLVII/585/09 26.10.2009 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Miasta Białystok i nie stanowiących jego własności
XLVII/584/09 26.10.2009 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2009 rok
XLVII/583/09 26.10.2009 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2009r.,
XLVII/582/09 26.10.2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej położonej w Białymstoku przy ul. K. Ciołkowskiego, na okres 31 lat
XLVI/581/09 28.09.2009 w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku
XLVI/580/09 28.09.2009 w sprawie nadania statutu Szkole Policealnej Nr 6 Zespołu Szkół Technicznych w Białymstoku przy ul. Stołecznej 21
XLVI/579/09 28.09.2009 w sprawie zmiany uchwały Nr LX/722/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie ustanowienia stypendiów młodym twórcom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz szczegółowych zasad, trybu i wysokości ich przyznawania
XLVI/578/09 28.09.2009 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus
XLVI/577/09 28.09.2009 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów członków Zgromadzenia Elektorskiego i radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Białymstoku
XLVI/576/09 28.09.2009 zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Białymstoku i nadania jej statutu
XLVI/575/09 28.09.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu
XLVI/574/09 28.09.2009 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości
XLVI/573/09 28.09.2009 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku przy ul. Mieszka I
XLVI/572/09 28.09.2009 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
XLVI/571/09 28.09.2009 w sprawie pozbawienia nazwy części dotychczasowego przebiegu ulicy Borsuczej położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 15- Dojlidy
XLVI/570/09 28.09.2009 w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 14- Mickiewicza
XLVI/569/09 28.09.2009 w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 14- Mickiewicza
XLV/568/09 07.09.2009 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie współdziałania z Gminami: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Michałowo, Supraśl, Wasilków, Zabłudów, w ramach projektu pn. Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej.
XLV/567/09 07.09.2009 w sprawie wezwania przez lokatorów komunalnych lokali mieszkalnych do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XLIII/538/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 15 czerwca 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Białystok na lata 2007-2011 oraz uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 138, poz. 1513) i uchwałą Nr XX/198/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Białystok na lata 2007-2011 (Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 282, poz. 3290 ze zm.).
XLV/566/09 07.09.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedazy na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu.
XLV/565/09 07.09.2009 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy placowi, położonemu w Białymstoku na osiedlu Nr 1 Centrum.
XLV/564/09 07.09.2009 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku.
XLV/563/09 07.09.2009 w sprawie zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2009.
XLV/562/09 07.09.2009 w sprawie określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć w szkołach prowadzonych przez Miasto Białystok można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia.
XLV/561/09 07.09.2009 zmieniająca uchwałę nr XVII/170/03 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie określenia terenu działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
XLV/560/09 07.09.2009 w sprawie nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu Nr 51 w Białymstoku.
XLV/559/09 07.09.2009 w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku oraz zmiany aktu założycielskiego szkoły.
XLV/558/09 07.09.2009 w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych.
XLV/557/09 07.09.2009 w sprawie podjęcia współpracy z miastem Grodno (Republika Białoruś).
XLV/556/09 07.09.2009 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2009 rok.
XLV/555/09 07.09.2009 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2009r.
XLV/554/09 07.09.2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czę ści osiedla Bacieczki w Białymstoku (rejon pomiędzy ulicą Narodowych Sił Zbrojnych a granicą administracyjną miasta)
XLV/553/09 07.09.2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czę ści osiedla Nowe Miasto w Białymstoku (w rejonie ulic Pułaskiego,Sławińskiego i Wiadukt).
XLV/552/09 07.09.2009 zmieniająca uchwałę Nr XLI/509/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia w 2009 roku z budżetu Miasta Białystok dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz ich wysokości.
XLIII/551/09 15.06.2009 sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rafałem Rudnickim
XLIII/550/09 15.06.2009 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego znak NK.II.AŁ.0911-103/09.
XLIII/549/09 15.06.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu
XLIII/548/09 15.06.2009 w sprawie wyrażenia zgody Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Białymstoku na najem lokalu użytkowego oraz potwierdzenia ważności umowy zawartej na okres 3 lat
XLIII/547/09 15.06.2009 w sprawie wyrażenia zgody Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Białymstoku na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na okres 4 miesięcy.
XLIII/546/09 15.06.2009 w sprawie wyrażenia zgody Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Białymstoku na najem lokalu użytkowego oraz potwierdzenia ważności umowy zawartej na okres 6 lat
XLIII/545/09 15.06.2009 w sprawie wyrażenia zgody Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Białymstoku na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gruntowej na okres 3 lat.
XLIII/544/09 15.06.2009 zmieniającej uchwałę Nr XXVII/347/2000 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 22 maja 2000 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 15 w Białymstoku.
XLIII/543/09 15.06.2009 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
XLIII/542/09 15.06.2009 zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia do ustanowienia zabezpieczenia.
XLIII/541/09 15.06.2009 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2009 r.
XLIII/540/09 15.06.2009 w sprawie podjęcia współpracy z Okręgiem Miejskim Miasto Kaliningrad (Federacja Rosyjska).
XLIII/539/09 15.06.2009 w sprawie przyjęcia Strategii promocji i komunikacji marketingowej proinwestycyjnej, turystycznej i wewnętrznej Miasta Białegostoku oraz Księgi Identyfikacji Wizualnej
XLIII/538/09 15.06.2009 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Białystok na lata 2007-20011 oraz uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok
XLII/537/09 25.05.2009 w sprawie powołania i określenia trybu pracy Komisji Inwentaryzacyjnej.
XLII/536/09 25.05.2009 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa.
XLII/535/09 25.05.2009 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Infrastruktury Komunalnej
XLII/534/09 25.05.2009 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Budżetu i Finansów.
XLII/533/09 25.05.2009 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części powierzchni dachu budynku Urzędu Miejskiego położonego przy ul. Słonimskiej 1 na okres 10 lat.
XLII/532/09 25.05.2009 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części powierzchni dachu budynku należącego do Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 w celu ustawienie anteny łączności przez korporację taksówkarską Super Taxi 919.
XLII/531/09 25.05.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, na rzecz Skarbu Państwa, w drodze darowizny, nieruchomości stanowiących własność Gminy Białystok.
XLII/530/09 25.05.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu.
XLII/529/09 25.05.2009 w sprawie wyrażenia zgody Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Białymstoku na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na okres 3 lat.
XLII/528/09 25.05.2009 w sprawie zasad udzielania stypendiów za innowacyjną myśl techniczną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów.
XLII/527/09 25.05.2009 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Białymstoku
XLII/526/09 25.05.2009 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2009 rok
XLII/525/09 25.05.2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego.
XLII/524/09 25.05.2009 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2009 r.
XLII/523/09 25.05.2009 w sprawie nadania nazwy placowi, położonemu w Białymstoku na osiedlu Nr 1 Centrum
XLI/522/09 27.04.2009 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy placowi i rondu.
XLI/521/09 27.04.2009 w sprawie wezwania przez Komitet Obrony Przed Wysiedleniem Opcja Społeczna do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr XX/256/99 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku oraz uchwałą Nr LXI/747/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Białostoczek w Białymstoku (rejon ul. Radzymińskiej i Sokólskiej)
XLI/520/09 27.04.2009 w sprawie zatwierdzenia rocznego zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku za 2008 rok.
XLI/519/09 27.04.2009 w sprawie zatwierdzenia rocznego zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku za 2008 rok.
XLI/518/09 27.04.2009 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Białegostoku, na lata 2004-2015.
XLI/517/09 27.04.2009 w sprawie upoważnienia do ustanowienia zabezpieczenia.
XLI/516/09 27.04.2009 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku przy ul. Bohaterów Monte Cassino.
XLI/515/09 27.04.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu.
XLI/514/09 27.04.2009 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Białystok
XLI/514/09 27.04.2009 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Białystok
XLI/513/09 27.04.2009 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2009 r.
XLI/512/09 27.04.2009 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Białegostoku
XLI/511/09 27.04.2009 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Białystok na lata 2007-2011 oraz uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok
XLI/510/09 27.04.2009 w sprawie nadania nazwy parkowi, położonemu w Białymstoku na osiedlu Nr 14 - Mickiewicza
XLI/509/09 27.04.2009 w sprawie udzielenia w 2009 roku z budżetu Miasta Białystok dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz ich wysokości
XLI/508/09 27.04.2009 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustanowienia logo Miasta Białegostoku oraz przystąpienia do opracowania Strategii Promocji Białegostoku wraz z księgą identyfikacji wizualnej marki
XLI/507/09 27.04.2009 w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum Nr 32 Dwujęzycznego w Białymstoku
XLI/506/09 27.04.2009 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Białegostoku
XL/505/09 16.04.2009 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Białystok.
XXXIX/504/09 30.03.2009 zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII/479/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Metalowo-Drzewnych im. gen. Władysława Andersa z siedzibą przy ul. Stołecznej 21 w Białymstoku oraz założenia szkoły policealnej
XXXIX/503/09 30.03.2009 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów glosowania dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w mieście Białymstoku
XXXIX/502/09 30.03.2009 w sprawie dokonania zmian w podziale miasta Białegostoku na stałe obwody głosowania
XXXIX/501/09 30.03.2009 zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Sportu i Turystyki
XXXIX/500/09 30.03.2009 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009
XXXIX/499/09 30.03.2009 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków rzeczywiście poniesionych członkom Komisji bezpieczeństwa i porządku oraz innym osobom powołanym do udziału w jej pracy
XXXIX/498/09 30.03.2009 zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich
XXXIX/497/09 30.03.2009 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Pomocy Społecznej oraz Systemu Wsparcia Osób w Kryzysie i Doświadczających Przemocy na lata 2009-2010
XXXIX/496/09 30.03.2009 w sprawie przyjęcia Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2009-2015
XXXIX/495/09 30.03.2009 w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 22 Leśna Dolina
XXXIX/494/09 30.03.2009 w sprawie wyrażenia zgody Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Białymstoku na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości na okres 3 lat
XXXIX/493/09 30.03.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu
XXXIX/492/09 30.03.2009 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonych w Białymstoku przy ul. A. Mickiewicza
XXXIX/491/09 30.03.2009 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych przy: ul. Mickiewicza 2B i ul. Warszawskiej 15, bez obowiązku dokonywania dopłat
XXXIX/490/09 30.03.2009 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2009 r.
XXXIX/489/09 30.03.2009 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2009 rok
XXXIX/488/09 30.03.2009 zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na komunalną infrastrukturę techniczną towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu w latach 2009-2010
XXXIX/487/09 30.03.2009 w sprawie emisji obligacji komunalnych
XXXIX/486/09 30.03.2009 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 6 w Białymstoku
XXXVIII/485/09 23.02.2009 w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego Prezydentowi Miasta
XXXVIII/484/09 23.02.2009 w sprawie zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2009
XXXVIII/483/09 23.02.2009 w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Kazimierza Pułaskiego w Białymstoku, Szkoły Podstawowej Nr 45 im. Jana Pawła II w Białymstoku, Szkoły Podstawowej Nr 49 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku, Szkoły Podstawowej Nr 50 im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku
XXXVIII/482/09 23.02.2009 w sprawie zmiany nazwy Publicznego Gimnazjum Nr 4 w Białymstoku, Publicznego Gimnazjum Nr 5 im. Sługi Bożego Jana Pawła II w Białymstoku, Publicznego Gimnazjum Nr 14 w Białymstoku
XXXVIII/481/09 23.02.2009 w sprawie likwidacji I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku, ul. Narewska 11
XXXVIII/480/09 23.02.2009 w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 3 w Białymstoku oraz zmiany aktu założycielskiego szkoły
XXXVIII/479/09 23.02.2009 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Metalowo-Drzewnych im. gen. Władysława Andersa z siedzibą przy ul. Stołecznej 21 w Białymstoku oraz założenia szkoły policealnej
XXXVIII/478/09 23.02.2009 w sprawie zamiaru założenia i prowadzenia czteroletniej szkoły policealnej Studium Wokalno Aktorskiego w Białymstoku
XXXVIII/477/09 23.02.2009 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/436/08 z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009 r. Nr 18, poz. 185) oraz zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok
XXXVIII/476/09 23.02.2009 w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 28 Dojlidy Górne
XXXVIII/475/09 23.02.2009 w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 4 Bojary
XXXVIII/474/09 23.02.2009 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Marczuk w Białymstoku (rejon ulic Hetmańskiej i Marczukowskiej)
XXXVIII/473/09 23.02.2009 w sprawie zaciągnięcia kredytów termomodernizacyjnych
XXXVIII/472/09 23.02.2009 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2009 r.
XXXVIII/471/09 23.02.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu
XXXVIII/470/09 23.02.2009 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, gminnych lokali użytkowych usytuowanych w budynkach, położonych w Białymstoku przy ul. Siewnej 2, Al. J. Piłsudskiego 4A, ul. H. Sienkiewicza 53B, ul. H. Sienkiewicza 53, ul. W. Witosa 36, ul. Swobodnej 24, ul. Gen. J. Bema 2, ul. Gen. J. Berlinga 8, ul. I. Białówny 11, ul. Mieszka I 8C, ul. Radzymińskiej 16 i ul. Dobrej 6
XXXVIII/469/09 23.02.2009 w sprawie wyrażenia zgody Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Białymstoku na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieokreślony
XXXVIII/468/09 23.02.2009 zmieniającej uchwałę nr XVII/166/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 września 2007 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Białymstoku
XXXVIII/467/09 23.02.2009 w sprawie zmiany Statutu Miasta Białegostoku
XXXVIII/466/09 23.02.2009 w sprawie przyjęcia Zintegrowanego planu rozwoju transportu publicznego miasta Białegostoku do roku 2015
XXXVII/465/09 20.01.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu
XXXVII/464/09 20.01.2009 uchylająca uchwałę w sprawie określenia maksymalnej wysokości kwoty poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w 2009 roku,
XXXVII/463/09 20.01.2009 zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/374/04 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Nr 10 w Białymstoku oraz szkołom wchodzącym w skład zespołu
XXXVII/462/09 20.01.2009 w sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku, ul. Narewska 11,
XXXVII/461/09 20.01.2009 w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku
XXXVII/460/09 20.01.2009 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad tworzenia na terenie Miasta Białegostoku Klubów Ośmiu młodzieżowego wolontariatu oraz regulaminu przeprowadzania Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych
XXXVII/459/09 20.01.2009 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 r.
XXXVII/458/09 20.01.2009 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki na rok 2009
XXXVII/457/09 20.01.2009 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2009-2010
XXXVII/456/09 20.01.2009 w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 22 Leśna Dolina
XXXVII/455/09 20.01.2009 w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 13 Skorupy
XXXVII/454/09 20.01.2009 w sprawie wezwania najemców zajmowanych lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Matejki 24 w Białymstoku do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr XIX/200/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Białystok
XXXVII/453/09 20.01.2009 w sprawie wezwania przez Pana Sylwina Samojło zam. Białystok ul. Kobryńska 5 do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr LVII/678/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Białystok (Dz. Urzęd. Woj. Podl. Nr 176, poz. 1638)
XXXV/436/08 19.01.2009 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok