Uchwały Rady Miasta - Kadencji 2018-2023

Dostępne: 358 wyników ze wszystkich kategorii.

Uchwała nr XXIII/357/20

W sprawie: przyjęcia „Strategii rozwoju elektromobilności Miasta Białegostoku na lata 2020-2036

Nr uchwały: XXIII/357/20

Data uchwalenia: 2020-03-30

Uchwała nr XXIII/356/20

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Białystok w prawo własności tych gruntów oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat

Nr uchwały: XXIII/356/20

Data uchwalenia: 2020-03-30

Uchwała nr XXIII/355/20

W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 8, znajdującego się w budynku przy ul. Licealnej 2 w Augustowie

Nr uchwały: XXIII/355/20

Data uchwalenia: 2020-03-30

Uchwała nr XXIII/354/20

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Białymstoku, nadania jej statutu oraz nadania statutów placówkom opiekuńczo-wychowawczym prowadzonym przez Miasto Białystok,

Nr uchwały: XXIII/354/20

Data uchwalenia: 2020-03-30

Uchwała nr XXIII/353/20

W sprawie: udzielenia w 2020 roku z budżetu Miasta Białystok dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz ich wysokości

Nr uchwały: XXIII/353/20

Data uchwalenia: 2020-03-30

Uchwała nr XXIII/352/20

W sprawie: wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Białegostoku w 2020 roku

Nr uchwały: XXIII/352/20

Data uchwalenia: 2020-03-30

Uchwała nr XXIII/351/20

W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Antoniuk w Białymstoku w rejonie ulic Alei Solidarności i Zwycięstwa,

Nr uchwały: XXIII/351/20

Data uchwalenia: 2020-03-30

Uchwała nr XXIII/350/20

W sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Piasta w Białymstoku (rejon ul. Warszawskiej i Świętojańskiej)

Nr uchwały: XXIII/350/20

Data uchwalenia: 2020-03-30

Uchwała nr XXIII/349/20

W sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Mickiewicza w Białymstoku (w rejonie ulic Artura Grottgera i Parkowej)

Nr uchwały: XXIII/349/20

Data uchwalenia: 2020-03-30

Uchwała nr XXIII/348/20

W sprawie: pozostawienia w Białostockim Ośrodku Sportu i Rekreacji nadwyżki środków obrotowych, ustalonej na koniec roku budżetowego 2019

Nr uchwały: XXIII/348/20

Data uchwalenia: 2020-03-30

Feedback