2007

Numer uchwały Data Uchwalenia w sprawie
XXIII/240/07 20.12.2007 w sprawie powołania Sekretarza Miasta
XXIII/239/07 20.12.2007 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2008 rok
XXIII/238/07 20.12.2007 w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2008 rok
XXII/237/07 17.12.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Kultury i Promocji Miasta
XXII/236/07 17.12.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
XXII/235/07 17.12.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Infrastruktury Komunalnej
XXII/234/07 17.12.2007 zmieniająca uchwałę Nr XIX/206/07 z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w Białymstoku oraz zmiany uchwały Nr LIV/635/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 lutego 2006r. w sprawie stypendiów sportowych finansowanych ze środków budżetu Miasta Białegostoku
XXII/233/07 17.12.2007 w sprawie wynagradzania pracowników jednostki budżetowej Straż Miejska w Białymstoku
XXII/232/07 17.12.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie delegowania radnych do składu Komisji bezpieczeństwa i porządku
XXII/231/07 17.12.2007 w sprawie programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego
XXII/230/07 17.12.2007 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki na 2008 r.
XXII/229/07 17.12.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2007 rok
XXII/228/07 17.12.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych
XXII/227/07 17.12.2007 w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej na okres nie dłuższy niż 3 lata
XXII/226/07 17.12.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2007 r.
XXII/225/07 17.12.2007 w sprawie wstąpienia w skład Rady Miejskiej Białegostoku
XX/224/07 03.12.2007 w sprawie odwołania Sekretarza Miasta
XIX/223/07 26.11.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Infrastruktury Komunalnej
XIX/222/07 26.11.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Edukacji i Wychowania
XIX/221/07 26.11.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
XIX/220/07 26.11.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Budżetu, Finansów Publicznych i Rozwoju Miasta
XIX/219/07 26.11.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Kultury i Promocji Miasta
XIX/218/07 26.11.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet radnym
XIX/217/07 26.11.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
XIX/216/07 26.11.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa
XIX/215/07 26.11.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Sportu i Turystyki
XIX/214/07 26.11.2007 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej numer 100512B
XIX/213/07 26.11.2007 w sprawie nadania statutu Galerii Arsenał w Białymstoku
XIX/212/07 26.11.2007 w sprawie nadania statutu Białostockiemu Ośrodkowi Kultury w Białymstoku
XIX/211/07 26.11.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Białostockiemu Teatrowi Lalek w Białymstoku
XIX/210/07 26.11.2007 w sprawie Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2008 rok
XIX/209/07 26.11.2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Sienkiewicza i Bojary w Białymstoku (w rejonie ulic Jurowieckiej, Warszawskiej, Ogrodowej i Nowogródzkiej)
XIX/208/07 26.11.2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Mickiewicza w Białymstoku (rejon ul. A. Mickiewicza)
XIX/207/07 26.11.2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ul. J. H. Dąbrowskiego i Botanicznej)
XIX/206/07 26.11.2007 w sprawie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w Białymstoku oraz zmiany uchwały Nr LIV/635/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 lutego 2006r. w sprawie stypendiów sportowych finansowanych ze środków budżetu Miasta Białegostoku
XIX/205/07 26.11.2007 w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania i ustanowienia zabezpieczenia
XIX/204/07 26.11.2007 w sprawie podatku od nieruchomości
XIX/203/07 26.11.2007 w sprawie stawek podatku od środków transportowych
XIX/202/07 26.11.2007 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego
XIX/201/07 26.11.2007 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2007 r.
XIX/200/07 26.11.2007 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Białystok
XIX/199/07 26.11.2007 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok
XIX/198/07 26.11.2007 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Białystok na lata 2007-2011
XIX/197/07 26.11.2007 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Białymstoku i nadania jej statutu
XIX/196/07 26.11.2007 w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na 2008 rok
XIX/195/07 26.11.2007 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
XVIII/194/07 29.10.2007 w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Gminy Białystok w Hryniewiczach, Gm. Juchnowiec Kościelny
XVIII/193/07 29.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę, przysługującego Gminie Białystok, prawa własności nieruchomości położonej przy ul.Prowiantowej 19, znajdującej się w użytkowaniu wieczystym Instal Białystok S.A.,
XVIII/192/07 29.10.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Zakładzie Budżetowym Cmentarz Miejski w Białymstoku.
XVIII/191/07 29.10.2007 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej pod nazwą Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku.
XVIII/190/07 29.10.2007 w sprawie zmiany uchwały Nr L/581/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Mickiewicza w Białymstoku (rejon ul. A. Mickiewicza)
XVIII/189/07 29.10.2007 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/403/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Pieczurki w Białymstoku (rejon ul. Św. Józefa)
XVIII/188/07 29.10.2007 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 r.
XVIII/187/07 29.10.2007 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku
XVIII/186/07 29.10.2007 w sprawie zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007.
XVIII/185/07 29.10.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Kultury Śródmieście w Białymstoku
XVIII/184/07 29.10.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku.
XVIII/183/07 29.10.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
XVIII/182/07 29.10.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
XVIII/181/07 29.10.2007 w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 27 Zawady.
XVIII/180/07 29.10.2007 w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 10 - Wygoda.
XVIII/179/07 29.10.2007 zmieniająca uchwałę nr XVII/166/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 września 2007r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Białymstoku.
XVIII/178/07 29.10.2007 w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej Białegostoku oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.
XVIII/177/07 29.10.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Miasta Białystok i jednostek organizacyjnych Miasta z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych
XVIII/176/07 29.10.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do ustanowienia zabezpieczenia
XVIII/175/07 29.10.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2007r.
XVIII/174/07 29.10.2007 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bojary w Białymstoku (rejon ul. Towarowej, Skorupskiej, Świętojańskiej, J.K. Branickiego, Ogrodowej i Sienkiewicza).
XVIII/173/07 29.10.2007 w sprawie zmiany Statutu Miasta Białegostoku
XVIII/172/07 29.10.2007 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Białegostoku Panu Ludwikowi Krzysztofowi Zaleskiemu-Zamenhof
XVIII/171/07 29.10.2007 w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Białymstoku na kadencję 2008-2011.
XVII/170/07 24.09.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Sportu i Turystyki
XVII/169/07 24.09.2007 w sprawie pozbawienia odcinka ulicy Sosnowej kategorii drogi gminnej
XVII/168/07 24.09.2007 w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 22 Leśna Dolina
XVII/167/07 24.09.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku
XVII/166/07 24.09.2007 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Białymstoku
XVII/165/07 24.09.2007 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Straż Miejska w Białymstoku oraz nadania jej statutu i regulaminu
XVII/164/07 24.09.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Białegostoku na lata 2007-2013
XVII/163/07 24.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie obszarem Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku
XVII/162/07 24.09.2007 w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr LVI/667/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia woli na objęcie obszarem Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonej na terenie miasta Białegostoku
XVI/161/07 14.09.2007 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w mieście Białymstoku
XVI/160/07 14.09.2007 w sprawie dokonania zmian w podziale miasta Białegostoku na stałe obwody głosowania
XV/159/07 03.09.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia
XV/158/07 03.09.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Kultury i Promocji Miasta
XV/157/07 03.09.2007 w sprawie zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007
XV/156/07 03.09.2007 w sprawie zmian w statucie Żłobka Miejskiego Nr 5 w Białymstoku
XV/155/07 03.09.2007 w sprawie zmian w statucie Żłobka Miejskiego Nr 4 w Białymstoku
XV/154/07 03.09.2007 w sprawie nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu Nr 52 w Białymstoku
XV/153/07 03.09.2007 w sprawie nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu Nr 23 w Białymstoku
XV/152/07 03.09.2007 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Białymstoku, ul. Brukowa 2
XV/151/07 03.09.2007 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
XV/150/07 03.09.2007 w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Białegostoku za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
XV/149/07 03.09.2007 w sprawie pozbawienia części ulicy Bohaterów Monte Cassino kategorii drogi powiatowej
XV/148/07 03.09.2007 w sprawie uchylenia uchwał dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Białegostoku
XV/147/07 03.09.2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki w Białymstoku (rejon ulicy Produkcyjnej)
XV/146/07 03.09.2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Piaski w Białymstoku (rejon ul. Mazowieckiej i Żelaznej)
XV/145/07 03.09.2007 w sprawie wezwania przez Panią Annę Iwanowicz, do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr IX/76/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 marca 2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda w Białymstoku ( rejon ul. Zacisze )
XV/144/07 03.09.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac i procedury uchwalania budżetu Miasta oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
XV/143/07 03.09.2007 w sprawie upoważnienia do ustanowienia zabezpieczenia
XV/142/07 03.09.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok
XV/141/07 03.09.2007 w sprawie wstąpienia w skład Rady Miejskiej Białegostoku
XIV/140/07 25.06.2007 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
XIV/139/07 25.06.2007 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów zgłoszonych na ławników
XIV/138/07 25.06.2007 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na okres 9 lat, nieruchomości niezabudowanej położonej w Białymstoku przy Szosie Ełckiej
XIV/137/07 25.06.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Miasta Białegostoku strefy płatnego parkowania
XIV/136/07 25.06.2007 w sprawie pozbawienia odcinka ulicy Wąskiej kategorii drogi gminnej
XIV/135/07 25.06.2007 w sprawie pozbawienia odcinka ulicy Fabrycznej kategorii drogi gminnej
XIV/134/07 25.06.2007 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Pomocy Społecznej oraz Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2008
XIV/133/07 25.06.2007 w sprawie zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007
XIV/132/07 25.06.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów użyteczności publicznej Miasta Białegostoku
XIV/131/07 25.06.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość
XIV/130/07 25.06.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Białegostoku za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
XIV/129/07 25.06.2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Piasta I i Skorupy w Białymstoku (rejon ulic: Piastowskiej i Ciołkowskiego)
XIV/128/07 25.06.2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej w Białymstoku (odcinek od ul. Poleskiej do ul. Sokólskiej)
XIV/127/07 25.06.2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Skorupy w Białymstoku (rejon ul. Poziomej)
XIV/126/07 25.06.2007 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego znak NK.II.AK. 0911- 89/07
XIV/125/07 25.06.2007 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego znak NK.II.AK. 0911- 86/07
XIV/124/07 25.06.2007 w sprawie nadania nazw ulicom, położonym w Białymstoku na osiedlu Nr 28 Dojlidy Górne
XIV/123/07 25.06.2007 w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 10 Wygoda
XIV/122/07 25.06.2007 w sprawie nadania nazwy placowi przed Teatrem Dramatycznym, położonemu w Białymstoku na osiedlu Nr 1 Centrum
XIV/121/07 25.06.2007 w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
XIV/120/07 25.06.2007 w sprawie określenia środków z budżetu Miasta planowanych na realizację programów operacyjnych
XIV/119/07 25.06.2007 w sprawie upoważnienia do ustanowienia zabezpieczenia
XIV/118/07 25.06.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2007 r
XIV/117/07 25.06.2007 w sprawie wstąpienia w skład Rady Miejskiej Białegostoku
XIII/116/07 11.06.2007 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
XIII/115/07 11.06.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2007 r
XII/114/07 21.05.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.
XII/113/07 21.05.2007 w sprawie pozbawienia części ulicy Warmińskiej kategorii drogi gminnej,
XII/112/07 21.05.2007 w sprawie zmiany Statutu Miasta Białegostoku
XII/111/07 21.05.2007 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
XII/110/07 21.05.2007 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Starosielce i Zielone Wzgórza (rejon ulic Klepackiej i Hetmańskiej ) w Białymstoku
XII/109/07 21.05.2007 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki w Białymstoku (rejon pomiędzy ulicą Narodowych Sił Zbrojnych a granicą administracyjną miasta)
XII/108/07 21.05.2007 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Dolistówki (odcinek od ul. Branickiego do ul. Warmińskiej) w Białymstoku
XII/107/07 21.05.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2007 r.
XII/106/07 21.05.2007 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na okres 15 lat, nieruchomości zabudowanych położonych w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskie
XI/105/07 20.04.2007 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Białymstoku ds. przeprowadzenia referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa.
XI/104/07 20.04.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Edukacji i Wychowania
XI/103/07 20.04.2007 w sprawie przejęcia na własność Gminy Białystok pojazdów, które uznaje się za porzucone z zamiarem wyzbycia się
XI/102/07 20.04.2007 w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej numer 2206B
XI/101/07 20.04.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Białymstoku, przy ul. Baranowickiej 203
XI/100/07 20.04.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Białymstoku, przy ul. Świerkowej 9
XI/99/07 20.04.2007 w sprawie zasad i trybu korzystania z pływalni, znajdującej się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203, dla osób nie będących mieszkańcami Domu oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Białegostoku do ustalania opłat za korzystanie z pływalni Domu
XI/98/07 20.04.2007 w sprawie zmiany nazwy Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku
XI/97/07 20.04.2007 w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Dokształcania Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Metalowo- Drzewnych w Białymstoku
XI/96/07 20.04.2007 zmieniająca uchwałę Nr VII/52/03 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i Zespołu Szkół Zawodowych PKP w Białymstoku, łączenia szkół ponadgimnazjalnych, połączenia szkół różnych typów w zespół oraz o zmianie uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych
XI/95/07 20.04.2007 w sprawie nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu Nr 40 w Białymstoku
XI/94/07 20.04.2007 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 37 w Białymstoku
XI/93/07 20.04.2007 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 27 – Zawady
XI/92/07 20.04.2007 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 18 – Nowe Miasto
XI/91/07 20.04.2007 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 14 – Mickiewicza
XI/90/07 20.04.2007 w sprawie udzielenia w 2007 roku z budżetu Miasta Białystok dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości
XI/89/07 20.04.2007 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na prefinansowanie
XI/88/07 20.04.2007 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda (rejon ul. J.K. Kluka i ul. S. Nowakowskiego) w Białymstoku
XI/87/07 20.04.2007 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Jaroszówka (rejon przedłużenia ul. Jutrzenki) w Białymstoku
XI/86/07 20.04.2007 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
XI/85/07 20.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do zbycia lokalu użytkowego położonego w budynku przy ulicy Malmeda 6 w Białymstoku, stanowiącego własność Gminy Białystok wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
XI/84/07 20.04.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Białystok oraz zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
XI/83/07 20.04.2007 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
X/82/07 13.04.2007 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego w mieście Białymstoku
X/81/07 13.04.2007 w sprawie określenia maksymalnej wysokości kwoty poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta.
X/80/07 13.04.2007 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Białegostoku do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza dany rok budżetowy
X/79/07 13.04.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2007 r
IX/78/07 26.03.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej przy ul. A. Mickiewicza bn.
IX/77/07 26.03.2007 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w latach 2007-2010 będących w posiadaniu „Wodociągów Białostockich” Spółka z o.o. w Białymstoku.
IX/76/07 26.03.2007 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda w Białymstoku (rejon ul. Zacisze).
IX/75/07 26.03.2007 w sprawie opinii o lokalizacji salonu gier na automatach w Białymstoku przy ul. Lipo-wej 19/21.
IX/74/07 26.03.2007 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Białystok
IX/73/07 26.03.2007 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Białystok
IX/72/07 26.03.2007 w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez Zakład Budżetowy „Cmentarz Miejski” w Białymstoku.
IX/71/07 26.03.2007 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, świadczonych na terenie miasta Białegostoku
IX/70/07 26.03.2007 w sprawie zatwierdzenia rocznego zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku za 2006 rok.
IX/69/07 26.03.2007 w sprawie zatwierdzenia rocznego zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku za 2006 rok.
IX/68/07 26.03.2007 w sprawie zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007.
IX/67/07 26.03.2007 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Miejskiego Rzecznika Konsumentów z działalności w roku 2006.
IX/66/07 26.03.2007 w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej Białegostoku oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.
IX/65/07 26.03.2007 w sprawie zaciągnięcia kredytów termomodernizacyjnych
IX/64/07 26.03.2007 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Białegostoku.
IX/63/07 26.03.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2007r.
VIII/62/07 26.02.2007 w sprawie wezwania przez STOWARZYSZENIE KUPCÓW PLACU XXX-lecia do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr LXII/763/06 Rady Miejskiej Białe-gostoku z 23 października 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-strzennego części osiedli Sienkiewicza i Bojary w Białymstoku (rejon ulic Jurowieckiej, Sienkiewicza, Warszawskiej, Pałacowej, Al. J. Piłsudskiego i Fabrycznej)
VIII/61/07 26.02.2007 w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Białegostoku
VIII/60/07 26.02.2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-strzennego części osiedla Przydworcowe w Białymstoku (rejon ul. Kard. St. Wyszyń-skiego i Kopernika)
VIII/59/07 26.02.2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bojary w Białymstoku (rejon ul. Ryskiej i Łąkowej)
VIII/58/07 26.02.2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej w Białymstoku (odcinek od ul. Antoniukowskiej do torów kolejowych)
VIII/57/07 26.02.2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-strzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ul. H.Dąbrowskiego i Bota-nicznej)
VIII/56/07 26.02.2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku”
VIII/55/07 26.02.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku
VIII/54/07 26.02.2007 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku
VIII/53/07 26.02.2007 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 r.
VIII/52/07 26.02.2007 w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki na 2007r.”
VIII/51/07 26.02.2007 w sprawie nadania imienia XI Liceum Ogólnokształcącemu w Białymstoku
VIII/50/07 26.02.2007 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/83/99 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum Nr 6 w Białymstoku
VIII/49/07 26.02.2007 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnych I i II instancji dla pracowników mianowanych
VIII/48/07 26.02.2007 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Miasta Białystok do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku
VIII/47/07 26.02.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Kultury i Promocji Miasta
VIII/46/07 26.02.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Sportu i Turystyki
VIII/45/07 26.02.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
VIII/44/07 26.02.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa
VIII/43/07 26.02.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia
VIII/42/07 26.02.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Edukacji i Wychowania
VIII/41/07 26.02.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Infrastruktury Komunalnej
VII/40/07 19.01.2007 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2007 rok.
VII/39/07 19.01.2007 w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2007 rok.
VI/38/07 15.01.2007 w sprawie nadania nazw ulicom położonym na osiedlu Nr 10 – Wygoda.
VI/37/07 15.01.2007 w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
VI/36/07 15.01.2007 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2007
VI/35/07 15.01.2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-strzennego części osiedla Bojary w Białymstoku (rejon ul. Towarowej, Skorupskiej, Świętojańskiej, J.K. Branickiego, Ogrodowej i Sienkiewicza).
VI/34/07 15.01.2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-strzennego części osiedla Centrum (rejon ulic Rynek Kościuszki, Legionowej, M.C. Skło-dowskiej i Liniarskiego) w Białymstoku.
VI/33/07 15.01.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
VI/32/07 15.01.2007 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Białymstoku.
VI/31/07 15.01.2007 w sprawie delegowania radnych do składu Komisji bezpieczeństwa i porządku.
VI/30/07 15.01.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Budżetu, Finansów Publicznych i Rozwoju Miasta.
VI/29/07 15.01.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Samorządności i Ładu Publicznego.
VI/28/07 15.01.2007 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Kultury i Promocji Miasta.
VI/27/07 15.01.2007 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Sportu i Turystyki.
VI/26/07 15.01.2007 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.
VI/25/07 15.01.2007 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia.
VI/24/07 15.01.2007 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Edukacji i Wychowania.
VI/23/07 15.01.2007 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Infrastruktury Komunalnej