2005

Numer uchwały Data Uchwalenia w sprawie
LII/613/05 29.12.2005 wyboru banku do wykonywania obsługi bankowej budżetu miasta
LII/612/05 29.12.2005 budżetu miasta na 2006 rok
LII/611/05 19.12.2005 zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białymstoku oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Białegostoku do ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów
LII/610/05 19.12.2005 nadania nazwy ulicy, położonej na osiedlu nr 17 – Kawaleryjskie
LII/609/05 19.12.2005 nadania nazwy ulicy, położonej na osiedlu nr 10 – Wygoda
LII/608/05 19.12.2005 zmieniającą uchwałę w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Białegostoku na lata 2005-2013
LII/607/05 19.12.2005 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Białegostoku na lata 2004-2008
LII/606/05 19.12.2005 zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku
LII/605/05 19.12.2005 aktu założycielskiego Publicznego Gimnazjum Nr 31 w Białymstoku
LII/604/05 19.12.2005 aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej Nr 52 w Białymstoku
LII/603/05 19.12.2005 aktu założycielskiego Przedszkola Samorządowego Nr 81 w Białymstoku
LII/602/05 19.12.2005 nazw ulic na obszarze obrębów ewidencyjnych Dojlidy Górne i Zagórki oraz części obszaru obrębu ewidencyjnego Halickie
LII/601/05 19.12.2005 ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Białystok
LII/600/05 19.12.2005 dochodów własnych jednostek budżetowych
LII/599/05 19.12.2005 wezwania przez mieszkańców części budynków szeregowych przy ul. Kokosowej w Białymstoku do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr XLVII/553/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Zawad i części osiedla Dziesięciny w Białymstoku (os. Dziesięciny)
LII/598/05 19.12.2005 określenia maksymalnej wysokości kwoty poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w 2006 roku.
LII/597/05 19.12.2005 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2005 rok.
LII/596/05 19.12.2005 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2005 r.
LI/595/05 12.12.2005 współfinansowania przygotowania opracowania pn. „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej” wskazanego przez Ministra Środowiska do dofinansowania z Funduszu Spójności oraz przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)
L/584/05 28.11.2005 przekształcenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Białymstoku
L/583/05 28.11.2005 przyjęcia kierunków działania miasta Białystok w zakresie upowszechniania sportu
L/582/05 28.11.2005 określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami na 2006 rok.
L/581/05 28.11.2005 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Mickiewicza w Białymstoku (rejon ul. A. Mickiewicza)
L/580/05 28.11.2005 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Białostoczek (rejon ulicy Kombatantów, I Armii Wojska Polskiego)
L/579/05 28.11.2005 określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
L/578/05 28.11.2005 podatku od nieruchomości
L/577/05 28.11.2005 stawek podatku od środków transportowych
L/576/05 28.11.2005 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2005 r.
XLIX/575/05 03.11.2005 zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia w 2005 r. z budżetu Miasta Białegostoku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości
XLIX/574/05 03.11.2005 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2005 r.
XLVIII/573/05 24.10.2005 ustalenia marży handlowej dla hurtowej sprzedaży biletów jednorazowych komunikacji miejskiej
XLVIII/572/05 24.10.2005 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku
XLVIII/571/05 24.10.2005 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Domu Dziecka Nr 2 w Białymstoku
XLVIII/570/05 24.10.2005 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Domu Dziecka Nr 1 w Białymstoku
XLVIII/569/05 24.10.2005 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Białymstoku
XLVIII/568/05 24.10.2005 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku
XLVIII/567/05 24.10.2005 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Białymstoku
XLVIII/566/05 24.10.2005 zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
XLVIII/565/05 24.10.2005 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki (rejon ul. Bacieczki)
XLVIII/564/05 24.10.2005 wezwania przez PUA ASTWA Sp. z o.o. w Białymstoku do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr XLIV/507/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Białostoczek w Białymstoku (rejon ul. Kombatantów)
XLVIII/563/05 24.10.2005 wezwania przez Focus Park Białystok Sp. z o.o. do usunięcia naruszenia interesu prawnego w uchwale Nr XLIV/502/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku” oraz w uchwale Nr XLV/523/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli: Sienkiewicza i Bojary w Białymstoku (w rejonie ulic: Jurowieckiej, Warszawskiej, Ogrodowej i Nowogródzkiej)
XLVIII/562/05 24.10.2005 założeń polityki społeczno-gospodarczej Białegostoku na 2006 rok
XLVIII/561/05 24.10.2005 zaciągnięcia kredytu
XLVIII/560/05 24.10.2005 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2005 r.
XLVII/559/05 26.09.2005 upoważnienia do ustanowienia zabezpieczenia
XLVII/558/05 26.09.2005 zmieniającą uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami osiedla Nr 20 Starosielce
XLVII/557/05 26.09.2005 pozbawienia części ulicy Aleksandra Gorbatowa kategorii drogi gminnej
XLVII/556/05 26.09.2005 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Miasta Białegostoku strefy płatnego parkowania
XLVII/555/05 26.09.2005 nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 8 w Białymstoku
XLVII/554/05 26.09.2005 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Kawaleryjskie w Białymstoku (rejon ulic: Krętej, Pułaskiego i Horodniańskiej)
XLVII/553/05 26.09.2005 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Zawad i części osiedla Dziesięciny w Białymstoku (os. Dziesięciny)
XLVII/552/05 26.09.2005 o zmianie uchwały Rady Miejskiej Białegostoku w sprawie wyrażenia opinii do projektu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku
XLVII/551/05 26.09.2005 wyboru banku do wykonywania obsługi bankowej budżetu miasta
XLVII/550/05 26.09.2005 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2005 r.
XLVI/549/05 29.08.2005 uchylającą uchwałę w sprawie ustalenia diet skarbnikom rad osiedli
XLVI/548/05 29.08.2005 ustalenia diet przewodniczącym rad osiedli
XLVI/547/05 29.08.2005 zmieniającą uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami osiedla Nr 20 Starosielce
XLVI/546/05 29.08.2005 określenia Statutu Osiedla Zawady
XLVI/545/05 29.08.2005 określenia Statutu Osiedla Dojlidy
XLVI/544/05 29.08.2005 określenia Statutu Osiedla Mickiewicza
XLVI/543/05 29.08.2005 określenia Statutu Osiedla Młodych
XLVI/542/05 29.08.2005 określenia Statutu Osiedla Bojary
XLVI/541/05 29.08.2005 określenia Statutu Osiedla Białostoczek
XLVI/540/05 29.08.2005 stwierdzenia utraty mocy uchwał Rady Miejskiej w Białymstoku i uchwał Rady Miejskiej Białegostoku dot. statutów osiedli
XLVI/539/05 29.08.2005 zmieniającą uchwałę w sprawie zasad korzystania z transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Białymstoku
XLVI/538/05 29.08.2005 upoważnienia do wyrażania zgody na używanie nazwy „Białystok” w znakach towarowych
XLVI/537/05 29.08.2005 wezwania przez mieszkańców budynków przy ul. Św. Mikołaja 6, 7, 7A, 12 do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr XI/74/99 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Świętego Mikołaja
XLVI/536/05 29.08.2005 zmieniającą uchwałę w sprawie założenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Żabia 5
XLVI/535/05 29.08.2005 nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu Nr 30 w Białymstoku
XLVI/534/05 29.08.2005 zmieniającą uchwałę sprawie zasad udzielania pomocy stypendialnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Miasta Białegostoku zamieszkujących na terenach wiejskich
XLVI/533/05 29.08.2005 szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom i przedszkolom prowadzonym przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub właściwych ministrów oraz niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym, gimnazjom, szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych
XLVI/532/05 29.08.2005 udzielenia w 2005 roku z budżetu Miasta Białystok dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości
XLVI/531/05 29.08.2005 wezwania przez BP Express spółka z o. o. z siedzibą w Krakowie – ul. Jasnogórska 1 do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr V/33/03 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, zmienioną uchwałą Nr XXXVI/428/05 z dnia 28 lutego 2005 r.
XLVI/530/05 29.08.2005 określenia zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2005
XLVI/529/05 29.08.2005 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku (rejon ul. Ciołkowskiego i ul. Wiadukt)
XLVI/528/05 29.08.2005 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku (rejon ulic: Mickiewicza, Wiewiórczej i Myśliwskiej)
XLVI/527/05 29.08.2005 wezwania przez BISON-BIAL S.A. do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr XLIV/506/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bojary w Białymstoku (rejon ul. Sienkiewicza, Ogrodowej, J. K. Branickiego, Świętojańskiej, Skorupskiej i Towarowej)
XLVI/526/05 29.08.2005 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Boh. Monte Cassino, Dąbrowskiego i Krakowskiej w Białymstoku
XLVI/525/05 29.08.2005 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2005 r.
XLVI/524/05 29.08.2005 zmieniającą uchwałę w sprawie podwyższenia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka
XLV/523/05 25.07.2005 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli: Sienkiewicza i Bojary w Białymstoku (w rejonie ulic: Jurowieckiej, Warszawskiej, Ogrodowej i Nowogródzkiej)
XLV/522/05 25.07.2005 zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku
XLV/521/05 25.07.2005 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Mickiewicza w Białymstoku (rejon Trasy Kopernikowskiej)
XLV/520/05 25.07.2005 zmieniającą uchwałę w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku”
XLV/519/05 25.07.2005 utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w mieście Białymstoku
XLV/518/05 25.07.2005 utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w mieście Białymstoku
XLV/517/05 25.07.2005 dokonania zmian w podziale miasta Białegostoku na stałe obwody głosowania
XLIV/516/05 29.06.2005 przyjęcia do realizacji Projektu inwestycyjnego pn. "Budowa wodociągów, kanalizacji deszczowej w Białymstoku, w gminach Choroszcz i Juchnowiec Kościelny
XLIV/515/05 29.06.2005 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Białegostoku
XLIV/514/05 29.06.2005 przejęcia na własność Gminy Białystok pojazdów, które uznaje się za porzucone z zamiarem wyzbycia się
XLIV/513/05 29.06.2005 wzniesienia pomnika X Lecia Odzyskania Niepodległości z 1930 roku na terenie V Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Miodowej 5 w Białymstoku
XLIV/512/05 29.06.2005 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez m. Białystok
XLIV/511/05 29.06.2005 zmieniającą uchwałę w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych
XLIV/510/05 29.06.2005 określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, na terenie Miasta Białystok
XLIV/509/05 29.06.2005 wyrażenia zgody na darowiznę udziału Gminy Białystok 1337/80900 we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Grabówce, Osiedle Leśna Polana
XLIV/508/05 29.06.2005 wyrażenia zgody na przeznaczenie do zbycia lokali użytkowych położonych w budynku przy ulicy Sienkiewicza 2 w Białymstoku, stanowiących własność Gminy Białystok wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
XLIV/507/05 29.06.2005 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Białostoczek w Białymstoku (rejon ul.Kombatantów) i analizę dot. zasadności przystąpienia do sporządzenia ww. planu
XLIV/506/05 29.06.2005 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bojary w Białymstoku (rejon ul.Sienkiewicza, Ogrodowej, J.K.Branickiego, Świętojańskiej, Skorupskiej i Towarowej) i analizę dot. zasadności przystąpienia do sporządzenia ww. planu
XLIV/505/05 29.06.2005 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda w Białymstoku (rejon ulicy Zacisze) i analizę dot. zasadności przystąpienia do sporządzenia ww.planu
XLIV/504/05 29.06.2005 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda w Białymstoku (rejon ulicy Wasilkowskiej i Traugutta i analizę dot. zasadności przystąpienia do sporządzenia ww. planu
XLIV/503/05 27.06.2005 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku (rejon Krywlan)
XLIV/502/05 27.06.2005 zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku"
XLIV/501/05 27.06.2005 zaciągnięcia zobowiązania
XLIV/500/05 27.06.2005 zaciągnięcia kredytów termomodernizacyjnych
XLIV/499/05 27.06.2005 zaciągnięcia kredytów na inwestycje z zakresu termomodernizacji
XLIV/498/05 27.06.2005 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2005 r.
XLIV/497/05 27.06.2005 wyrażenia opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku
XLIII/496/05 13.06.2005 zmieniającą uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami osiedla Nr 27 Zawady
XLIII/495/05 13.06.2005 zmieniającą uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami osiedla Nr 20 Starosielce
XLIII/494/05 13.06.2005 zmieniającą uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami osiedla Nr 15 Dojlidy
XLIII/493/05 13.06.2005 zmieniającą uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami osiedla Nr 14 Mickiewicza
XLIII/492/05 13.06.2005 zmieniającą uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami osiedla Nr 7 Młodych
XLIII/491/05 13.06.2005 zmieniającą uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami osiedla Nr 4 Bojary
XLIII/490/05 13.06.2005 zmieniającą uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami osiedla Nr 2 Białostoczek
XLII/489/05 30.05.2005 przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami osiedla Nr 27 Zawady
XLII/488/05 30.05.2005 przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami osiedla Nr 20 Starosielce
XLII/487/05 30.05.2005 przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami osiedla Nr 15 Dojlidy
XLII/486/05 30.05.2005 przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami osiedla Nr 14 Mickiewicza
XLII/485/05 30.05.2005 przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami osiedla Nr 7 Młodych
XLII/484/05 30.05.2005 przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami osiedla Nr 4 Bojary
XLII/483/05 30.05.2005 przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami osiedla Nr 2 Białostoczek
XLII/482/05 30.05.2005 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
XLII/481/05 30.05.2005 zmieniającą uchwałę Nr VII/36/90 Rady Miejskiej w Białymstoku z dnia 19 września 1990 r. w sprawie zmiany nazw ulic
XLII/480/05 30.05.2005 przystąpienia do Stowarzyszenia „Eurocities”
XLII/479/05 30.05.2005 wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat, zabudowanej nieruchomości położonej w Białymstoku, przy ul. Antoniukowskiej 7, stanowiącej własność Gminy Białystok
XLII/478/05 30.05.2005 ustalenia wysokości opłaty wnoszonej przez cudzoziemców za naukę w publicznych szkołach lub placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Białystok
XLII/477/05 30.05.2005 zmieniającą uchwałę w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 7 w Białymstoku
XLII/476/05 30.05.2005 likwidacji Policealnej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku, ul. Knyszyńska 12
XLII/475/05 30.05.2005 likwidacji Policealnej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku, ul. Bema 105
XLII/474/05 30.05.2005 likwidacji Policealnej Szkoły Mechanicznej w Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku, ul. Broniewskiego 12
XLII/473/05 30.05.2005 likwidacji Policealnej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Metalowo-Drzewnych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku, ul. Stołeczna 21
XLII/472/05 30.05.2005 likwidacji Policealnego Studium Ogrodniczego w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku, ul. Ks. Suchowolca 26
XLII/471/05 30.05.2005 ustalenia wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, bagażu oraz zabieranych ze sobą zwierząt do środka transportowego oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
XLII/470/05 30.05.2005 ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej
XLII/469/05 30.05.2005 Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Białegostoku na lata 2005-2013
XLII/468/05 30.05.2005 wezwania przez Focus Park Białystok do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XXXII/353/04 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Sienkiewicza i Bojary w Białymstoku (rejon ulic Jurowieckiej, Sienkiewicza, Warszawskiej, Pałacowej, Al. J. Piłsudskiego i Fabrycznej)
XLII/467/05 30.05.2005 wezwania przez Focus Park Białystok do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XXXII/352/04 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Centrum i Sienkiewicza w Białymstoku (rejon ulic Jurowieckiej, Fabrycznej, Al. J. Piłsudskiego, Włókienniczej i Poleskiej)
XLII/466/05 30.05.2005 działań zmierzających do zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym
XLII/465/05 30.05.2005 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2005 rok
XLII/464/05 30.05.2005 zmieniającą uchwałę w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej
XLII/463/05 30.05.2005 podwyższenia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka
XLI/462/05 09.05.2005 nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Białegostoku
XL/461/05 25.04.2005 stwierdzenia ważności wyborów do rad osiedli, przeprowadzonych w dniu 13 marca 2005 r.
XL/460/05 25.04.2005 wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
XL/459/05 25.04.2005 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady
XL/458/05 25.04.2005 przejęcia na własność Miasta pojazdów usuniętych z dróg na terenie Białegostoku
XL/457/05 25.04.2005 nadania statutu Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Żabia 5
XL/456/05 25.04.2005 nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 18 w Białymstoku
XL/455/05 25.04.2005 nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 7 w Białymstoku
XL/454/05 25.04.2005 zmiany nazwy Przedszkola Samorządowego Nr 55 w Białymstoku
XL/453/05 25.04.2005 wyrażenia woli podjęcia działań w celu realizacji projektu „Fachowa służba na rzecz osób niepełnosprawnych” w ramach III Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszy program działań realizowanych przez samorządy na rzecz osób niepełnosprawnych „Równe szanse, równy dostęp 2005”
XL/452/05 25.04.2005 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określonych przez „Wodociągi Białostockie” Spółka z o.o. w Białymstoku
XL/451/05 25.04.2005 zatwierdzenia sprawozdania Miejskiego Rzecznika Konsumentów z działalności w roku 2004
XL/450/05 25.04.2005 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
XXXVIII/449/05 18.04.2005 wyrażenia opinii o propozycji planu Aglomeracji Białostockiej w zakresie odprowadzenia i oczyszczania ścieków
XXXVIII/448/05 18.04.2005 wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
XXXVII/447/05 21.03.2005 opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych miasta Białegostoku
XXXVII/446/05 21.03.2005 współdziałania w zakresie przygotowania i współrealizacji projektu pn.” „Rozbudowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki w Mieście Białystok, Gminie Supraśl i Gminie Wasilków”
XXXVII/445/05 21.03.2005 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia marży handlowej dla hurtowej sprzedaży biletów jednorazowych komunikacji miejskiej
XXXVII/444/05 21.03.2005 wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej przy ul. Szpitalnej
XXXVII/443/05 21.03.2005 wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
XXXVII/442/05 21.03.2005 założenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Żabia 5
XXXVII/441/05 21.03.2005 określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białegostoku
XXXVII/440/05 21.03.2005 utworzenia Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku
XXXVII/439/05 21.03.2005 nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 50 w Białymstoku
XXXVII/438/05 21.03.2005 powierzenia Prezydentowi Miasta Białegostoku uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za wykonywanie usług w zakresie działalności Zakładu Budżetowego „Schronisko dla Zwierząt” w Białymstoku
XXXVII/437/05 21.03.2005 określenia zadań na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2005
XXXVII/436/05 21.03.2005 zatwierdzenia rocznego zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku za 2004 rok
XXXVII/435/05 21.03.2005 zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Przemysłowa w Białymstoku (rejon ul. Plażowej i Baranowickiej) wniesionych przez Jarosława Zdanowicza i Bohdana Zdanowicza
XXXVII/434/05 21.03.2005 zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Przemysłowa w Białymstoku (rejon ul. Plażowej i Baranowickiej) wniesionego przez firmę Stalexport-Centrostal Warszawa S.A. Oddział w Białymstoku
XXXVII/433/05 21.03.2005 zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Przemysłowa w Białymstoku (rejon ul. Plażowej i Baranowickiej) wniesionych przez firmę EXPORT-IMPORT Eugeniusz Grześ
XXXVII/432/05 21.03.2005 zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Przemysłowa w Białymstoku (rejon ul. Plażowej i Baranowickiej) wniesionych przez Barbarę Zimnoch, Ewę Ujejską i Janusza Jaworowskiego
XXXVII/431/05 21.03.2005 zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Przemysłowa w Białymstoku (rejon ul. Plażowej i Baranowickiej) wniesionych przez Halinę i Franciszka Kulesza
XXXVII/430/05 21.03.2005 zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Przemysłowa w Białymstoku (rejon ul. Plażowej i Baranowickiej) wniesionych przez Renatę Chobotko, Martę Gorlo i Mirosławę Kubiak
XXXVI/429/05 28.02.2005 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
XXXVI/428/05 28.02.2005 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
XXXVI/427/05 28.02.2005 przejęcia na własność gminy Białystok samochodów, które uznaje się za porzucone z zamiarem ich wyzbycia się
XXXVI/426/05 28.02.2005 pozbawienia odcinka ulicy Budowlanej kategorii drogi gminnej
XXXVI/425/05 28.02.2005 przyjęcia „Miejskiego Programu rozwiązywania problemów uzależnień od środków psychoaktywnych na rok 2005”
XXXVI/424/05 28.02.2005 przyjęcia „Miejskiego Programu promocji zdrowia i profilaktyki na rok 2005
XXXVI/423/05 28.02.2005 zmiany siedziby Przedszkola Samorządowego Nr 40 w Białymstoku
XXXVI/422/05 28.02.2005 ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Białystok
XXXVI/421/05 28.02.2005 ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Białystok
XXXVI/420/05 28.02.2005 odbudowy pomnika żołnierzom 1 Pułku Piechoty Legionów poległych w walce o Białystok w 1920 r. przy ul. Zwycięstwa
XXXVI/419/05 28.02.2005 odbudowy pomnika żołnierzom 1 Pułku Piechoty Legionów poległych w walce o Białystok w 1920 r. przy Al. Jana Pawła II
XXXVI/418/05 28.02.2005 zaciągnięcia kredytu długoterminowego
XXXVI/417/05 28.02.2005 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie bankowej obsługi budżetu miasta
XXXVI/416/05 28.02.2005 dochodów własnych jednostek budżetowych
XXXVI/415/05 28.02.2005 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2005 rok
XXXVI/414/05 28.02.2005 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Białystok
XXXVI/413/05 28.02.2005 ustanowienia jednorazowej pomocy finansowej w związku z urodzeniem lub przysposobieniem dziecka
XXXVI/412/05 28.02.2005 ustalenia marży handlowej dla hurtowej sprzedaży biletów jednorazowych komunikacji miejskiej
XXXVI/411/05 28.02.2005 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Pułaskiego i Transportową w Białymstoku
XXXVI/410/05 28.02.2005 przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Białegostoku
XXXVI/409/05 28.02.2005 nadania honorowego obywatelstwa miasta Białegostoku Księdzu Prałatowi Zdzisławowi Jastrzębiec Peszkowskiemu
XXXV/408/05 24.01.2005 odbudowy pomnika żołnierzom 1 Pułku Piechoty Legionów poległych w walce o Białystok w 1920 r. przy ul. Zwycięstwa
XXXV/407/05 24.01.2005 odbudowy pomnika żołnierzom 1 Pułku Piechoty Legionów poległych w walce o Białystok w 1920 r. przy Al. Jana Pawła II
XXXV/406/05 24.01.2005 pozbawienia odcinka ulicy Szpitalnej kategorii drogi gminnej
XXXV/405/05 24.01.2005 zmieniającą uchwałę w sprawie podziału miasta na osiedla
XXXV/404/05 24.01.2005 wniosku o ustalenie granic miasta Białegostoku
XXXV/403/05 24.01.2005 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Pieczurki w Białymstoku (rejon ul. Św. Józefa)
XXXV/402/05 24.01.2005 rozpatrzenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Miasto w Białymstoku (rejon ul. Krętej, Pułaskiego i Horodniańskiej) wniesionego przez P. P. U. H. Kombinat Budowlany
XXXV/401/05 24.01.2005 nadania nazwy placowi, położonemu u zbiegu ulic Księdza Jerzego Popiełuszki i Hetmańskiej i nadania nazwy odcinkowi ulicy przebiegającemu od tego placu w kierunku ulicy Składowej oraz tunelowi
XXXV/400/05 24.01.2005 zmiany niektórych uchwał Rady Miejskiej w Białymstoku, dotyczących nazewnictwa ulic
XXXV/399/05 24.01.2005 stwierdzenia utraty mocy części uchwał Miejskiej Rady Narodowej w Białymstoku, dotyczących nazewnictwa ulic
XXXV/398/05 24.01.2005 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres likwidacji Samodzielnego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białymstoku na dzień 30 września 2004 r.
XXXV/397/05 24.01.2005 wyrażenia zgody na przeznaczenie do zbycia lokalu użytkowego położonego w budynku przy ulicy Lipowej 1 w Białymstoku, stanowiącego własność Gminy Białystok wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
XXXV/396/05 24.01.2005 przyjęcia „Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Białegostoku na lata 2005-2010”
XXXV/395/05 24.01.2005 przyjęcia „Miejskiego Programu Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej na lata 2005-2006”
XXXV/394/05 24.01.2005 upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadania zleconego gminie, dotyczącego ustalania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osobom nie ubezpieczonym
XXXV/393/05 24.01.2005 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Miasta Białegostoku strefy płatnego parkowania
XXXV/392/05 24.01.2005 zamiaru likwidacji Policealnego Studium Ogrodniczego w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku, ul. Ks. Suchowolca 26
XXXV/391/05 24.01.2005 zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Metalowo-Drzewnych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku, ul. Stołeczna 21
XXXV/390/05 24.01.2005 zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Mechanicznej w Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku, ul. Broniewskiego 14
XXXV/389/05 24.01.2005 zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku, ul. Bema 105
XXXV/388/05 24.01.2005 zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku, ul. Knyszyńska 12
XXXV/387/05 24.01.2005 przekształcenia Policealnej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku, ul. Świętojańska 1 w odpowiedni typ szkoły ponadgimnazjalnej
XXXV/386/05 24.01.2005 przekształcenia Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych Zaocznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 w odpowiedni typ szkoły ponadgimnazjalnej
XXXV/385/05 24.01.2005 przekształcenia Policealnej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku, ul. 1000-lecia PP 14 w odpowiedni typ szkoły ponadgimnazjalnej
XXXV/384/05 24.01.2005 przekształcenia Policealnego Studium Zawodowego Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku, ul. Słonimska 47/1 w odpowiedni typ szkoły ponadgimnazjalnej
XXXV/383/05 24.01.2005 przyjęcia Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2005
XXXV/382/05 24.01.2005 ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2005 rok