2003

Numer uchwały Data Uchwalenia w sprawie
XVII/171/03 29.12.2003 likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 w Białymstoku
XVII/170/03 29.12.2003 określenia terenu dzia łania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych
XVII/169/03 29.12.2003 określenia terenu dzia łania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych
XVII/168/03 29.12.2003 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania środków specjalnych w szkołach i innych placówkach oświatowych miasta Białegostoku
XVII/167/03 29.12.2003 zmieniająca uchwa łę w sprawie powołania środków specjalnych w jednostkach prowadzących internaty szkolne i w Bursie Szkolnej
XVII/166/03 29.12.2003 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez m. Białystok
XVII/165/03 29.12.2003 opłaty prolongacyjnej
XVII/164/03 29.12.2003 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2003 rok
XVII/163/03 29.12.2003 likwidacji zakładu budżetowego - Zakład Obsługi Komunikacji Miejskiej w Białymstoku
XVII/162/03 17.12.2003 ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, bagażu oraz zabieranych ze sobą zwierząt do środka transportowego
XVII/161/03 17.12.2003 ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej
XVII/160/03 17.12.2003 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
XVII/159/03 17.12.2003 stwierdzenia odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Białegostoku
XVI/158/03 01.12.2003 ustalenia na terenie Miasta Białegostoku strefy płatnego parkowania
XV/157/03 24.11.2003 zmieniającą uchwałę w sprawie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Białegostoku
XV/156/03 24.11.2003 zmieniającą uchwałę w sprawie zasad korzystania z parków i skwerów w Białymstoku
XV/155/03 24.11.2003 określenia zadań na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2003
XV/154/03 24.11.2003 zmieniającą uchwałę w sprawie stawek opłaty targowej, zasad ustalania, poboru oraz terminów płatności
XV/153/03 24.11.2003 podatku od nieruchomości
XV/152/03 24.11.2003 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2003 rok
XV/151/03 24.11.2003 wezwania przez Włodzimierza Aleksiuka do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr XIV/155/99 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku (rejon ul. Cedrowej)
XV/150/03 24.11.2003 zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku (rejon ul. Wiejskiej i Świerkowej)
XV/149/03 24.11.2003 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bagnówka w Białymstoku
XV/148/03 24.11.2003 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Pieczurki w Białymstoku (rejon ul. Św. Józefa)
XV/147/03 24.11.2003 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe w Białegostoku (rejon ul. Mickiewicza)
XV/146/03 24.11.2003 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Słoneczny Stok w Białymstoku (rejon ul. Witosa)
XV/145/03 24.11.2003 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Zawad i części osiedla Dziesięciny w Białymstoku
XV/144/03 24.11.2003 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki 2 w Białymstoku
XV/143/03 24.11.2003 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Marczuk i Przydworcowe w Białymstoku (centralny Węzeł Komunikacyjny – rejon dworców)
XV/142/03 24.11.2003 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Sienkiewicza, Bojary i Waryńskiego w Białymstoku (w rejonie ul. Poleskiej, Nowogródzkiej, Ogrodowej, Pałacowej i Piłsudskiego)
XV/141/03 24.11.2003 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Jaroszówka II w Białymstoku (rejon ul. Raginisa i Boruty)
XV/140/03 24.11.2003 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Bagnówka i Wyżyny w Białymstoku
XV/139/03 24.11.2003 przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku”
XV/138/03 24.11.2003 aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta Białegostoku
XIV/137/03 27.10.2003 sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy pamiątkowej na elewacji budynku dworca głównego PKP w Białymstoku
XIV/136/03 27.10.2003 wezwania przez SHELL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Bitwy Warszawskiego 1920 r. nr 7 do usunięcia naruszenia interesu prawnego w uchwale Nr V/33/03 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyższej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
XIV/135/03 27.10.2003 zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku
XIV/134/03 27.10.2003 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Białystok
XIV/133/03 27.10.2003 ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1 m² powierzchni użytkowej dla zasobów mieszkaniowych Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Białymstoku
XIV/132/03 27.10.2003 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
XIV/131/03 27.10.2003 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Marczuk w Białymstoku (rejon ul. M. Dąbrowskiej)
XIV/130/03 27.10.2003 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Białostoczek w Białymstoku
XIV/129/03 27.10.2003 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2003 rok
XIV/128/03 27.10.2003 stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Białymstoku na kadencję 2004-2007
XIII/127/03 29.09.2003 wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego do Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek Zamiejscowy w Białymstoku
XIII/126/03 29.09.2003 przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez zainteresowane gminy
XIII/125/03 29.09.2003 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady
XIII/124/03 29.09.2003 ustalenia diet radnym
XIII/123/03 29.09.2003 przyjęcia „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej oraz zatrudniania i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2003-2008”
XIII/122/03 29.09.2003 przyjęcia „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2003-2008”
XIII/121/03 29.09.2003 określenia zadań na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2003
XIII/120/03 29.09.2003 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2003 rok
XIII/119/03 29.09.2003 nadania nazwy rondu, na skrzyżowaniu ulic Kawaleryjska, Ciołkowskiego i Wiadukt
XII/118/03 27.08.2003 uwzględnienia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Miasto w Białymstoku wniesionych przez panią Elżbietę Kucharską, pana Zbigniewa Kucharskiego, pana Wojciecha Bagińskiego, pana Tadeusza Puciatego, pana Zygmunta Makulewskiego i pana Marcina Prokopowicza
XII/117/03 27.08.2003 utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w mieście Białymstoku
XII/116/03 27.08.2003 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
XII/115/03 27.08.2003 przejęcia na własność gminy Białystok pojazdów, które uznaje się za porzucone z zamiarem wyzbycia się
XII/114/03 27.08.2003 wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości
XII/113/03 27.08.2003 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białymstoku za 2002 rok
XII/112/03 27.08.2003 zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białymstoku
XII/111/03 25.08.2003 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez m. Białystok
XII/110/03 25.08.2003 nadania statutu Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Białymstoku, ul. Letnia 1/1
XII/109/03 25.08.2003 nadania statutu Zespołowi Szkół Nr 2 w Białymstoku, ul. Gdańska 23/1
XII/108/03 25.08.2003 nadania statutu Zespołowi Szkół Nr 1 w Białymstoku, ul. Leśna 30
XII/107/03 25.08.2003 nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 51 w Białymstoku, ul. Kluka 11A
XII/106/03 25.08.2003 nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 21 w Białymstoku
XII/105/03 25.08.2003 poręczenia kredytu odnawialnego dla Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku
XII/104/03 25.08.2003 zmieniającą uchwałę w sprawie podatku od posiadania psów
XII/103/03 25.08.2003 zmieniającą uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w latach 2003-2008
XII/102/03 25.08.2003 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Białostoczek w Białymstoku (rejon ulic Radzymińskiej i Sokólskiej)
XII/101/03 25.08.2003 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Fasty – Bacieczki w Białymstoku (rejon pomiędzy ulicą Narodowych Sił Zbrojnych a granicami miasta)
XII/100/03 25.08.2003 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Fasty – Bacieczki w Białymstoku (rejon ulic Komisji Edukacji Narodowej i H. Kołłątaja).
XII/99/03 25.08.2003 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Starosielce w Białymstoku (rejon ulic Al. Niepodległości i Wrocławskiej)
XII/98/03 25.08.2003 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Starosielce w Białymstoku (rejon ul. Elewatorskiej)
XII/97/03 25.08.2003 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku (rejon ul. Borsuczej)
XII/96/03 25.08.2003 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Piłsudskiego, Poleskiej i Włókienniczej w Białymstoku
XII/95/03 25.08.2003 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Boh. Monte Cassino, Dąbrowskiego i Krakowskiej w Białymstoku
XI/94/03 04.08.2003 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania i wynajmowania majątku trwałego oraz wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości przez Samodzielny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Białymstoku i Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku
XI/93/03 04.08.2003 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
XI/92/03 04.08.2003 dofinansowania budowy hali sportowo-widowiskowej w Akademickim Centrum Sportu Politechniki Białostockiej
XI/91/03 04.08.2003 zaciągnięcia kredytu w Banku Polska Kasa Opieki S.A.
XI/90/03 04.08.2003 zaciągnięcia kredytu w PKO BP S.A.
XI/88/03 04.08.2003 ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Białystok
X/87/03 30.06.2003 nadania nazwy ulicy położonej w osiedlu nr 13 – Skorupy
X/86/03 30.06.2003 nadania nazwy ulicy położonej w osiedlu nr 9 – Pieczurki
X/85/03 30.06.2003 określenia zadań na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2003
X/84/03 30.06.2003 przyjęcia „Miejskiego programu przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2003-2004”
X/83/03 30.06.2003 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania , zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
X/82/03 30.06.2003 zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku”
X/81/03 30.06.2003 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Legionowej w Białymstoku
X/80/03 30.06.2003 programu pomocy regionalnej udzielanej dla przedsiębiorców
X/79/03 30.06.2003 zwolnień w podatku od nieruchomości w latach 2003-2008
IX/77/03 26.05.2003 nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Białymstoku
IX/76/03 26.05.2003 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady
IX/75/03 26.05.2003 powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów zgłoszonych na ławników
IX/74/03 26.05.2003 powołania Komisji Dyscyplinarnych I i II instancji dla pracowników mianowanych
IX/73/03 26.05.2003 zatwierdzenia rocznego zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku za 2002 rok
IX/72/03 26.05.2003 przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
IX/71/03 26.05.2003 utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 z siedzibą w Białymstoku przy ul. Żabiej 22 m 38
IX/70/03 26.05.2003 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów Prezydenta Miasta Białegostoku dla uczniów i studentów
IX/69/03 26.05.2003 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Poleskiej, Nowogródzkiej, Ogrodowej, Pałacowej, Piłsudskiego w Białymstoku
IX/68/03 26.05.2003 zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Przemysłowa w Białymstoku (rejon ul. Stawowej) wniesionego przez Olgę Kurzelewską
VIII/67/03 30.04.2003 wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego do Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek Zamiejscowy w Białymstoku
VIII/66/03 30.04.2003 powołania Rady Społecznej Samodzielnego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białymstoku
VIII/65/03 30.04.2003 przyjęcia przez Miasto Białystok wykonywania zadań Samorządu Województwa Podlaskiego z zakresu kultury i ochrony jej dóbr
VIII/64/03 30.04.2003 nadania imienia Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Białymstoku
VIII/63/03 30.04.2003 założenia Technikum Rolniczego dla dorosłych Zaocznego w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku, ul. Ks. St. Suchowolca 26.
VIII/62/03 30.04.2003 trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Białegostoku za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze
VIII/61/03 30.04.2003 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda w Białymstoku (rejon ulicy Bogusławskiego i Karłowicza)
VIII/60/03 30.04.2003 zaciągnięcia zobowiązania
VIII/58/03 25.04.2003 utworzenia w domach studenckich i zespołach domów studenckich obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w mieście Białymstoku
VIII/57/03 25.04.2003 utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w mieście Białymstoku
VIII/56/03 25.04.2003 dokonania zmian w podziale miasta Białegostoku na stałe obwody głosowania
VII/55/03 31.03.2003 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady
VII/54/03 31.03.2003 zmieniająca uchwa łę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez m. Białystok
VII/53/03 31.03.2003 zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 i nadania imienia
VII/52/03 31.03.2003 rozwiązania Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i Zespołu Szkół Zawodowych PKP w Białymstoku, łączenia szkół ponadgimnazjalnych, połączenia szkół różnych typów w zespół oraz o zmianie uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych
VII/51/03 31.03.2003 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów
VII/50/03 31.03.2003 założenia Szkoły Podstawowej Nr 51 w Białymstoku
VII/49/03 31.03.2003 likwidacji Przedszkola Samorządowego Nr 34 z siedzibą w Białymstoku przy ul. 27 Lipca 80
VII/48/03 31.03.2003 likwidacji Przedszkola Samorządowego Nr 16 z siedzibą w Białymstoku przy ul. Nowy Świat 14
VII/47/03 31.03.2003 likwidacji Przedszkola Samorządowego Nr 11 z siedzibą w Białymstoku przy ul. ks. Suchowolca 25 F
VII/46/03 31.03.2003 zatwierdzenia sprawozdania Miejskiego Rzecznika Konsumentów z działalności w roku 2002
VII/45/03 31.03.2003 poręczenia kredytu odnawialnego dla Samodzielnego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białymstoku
VII/44/03 31.03.2003 podatku od posiadania psów
VII/43/03 31.03.2003 stawek opłaty targowej, zasad ustalania, poboru oraz terminów płatności
VII/42/03 31.03.2003 ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2003 rok
VI/41/03 24.03.2003 zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w latach 2003 – 2006 będących w posiadaniu „Wodociągów Białostockich” Spółka z o.o. w Białymstoku
VI/40/03 24.03.2003 budżetu miasta na 2003 rok
V/39/03 17.03.2003 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady
V/38/03 17.03.2003 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku
V/37/03 17.03.2003 powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
V/36/03 17.03.2003 ustalenia przebiegu drogi powiatowej ul. Generała Zygmunta Berlinga
V/35/03 17.03.2003 wyznaczenia przedstawiciela Miasta Białystok do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku
V/34/03 17.03.2003 wniosku o odwołanie ze składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku przedstawiciela Miasta Białystok
V/33/03 17.03.2003 ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
V/32/03 17.03.2003 Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003 rok
V/31/03 17.03.2003 zmiany Statutu Miasta Białegostoku
V/30/03 24.02.2003 zaciągnięcia kredytów w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
V/29/03 24.02.2003 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-strzennego części osiedla Bacieczki (rejon ulicy Bacieczki)
V/28/03 24.02.2003 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Białymstoku
V/27/03 24.02.2003 odrzucenia zarzutów do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku (rejon ulicy Wiejskiej i Świerkowej) wniesionych przez pana Dariusza Rozmysłowicza, pana Andrzeja Rozmysłowicza, państwa Barbarę i Mirosława Jaworowskich, państwa Mariannę i Jerzego Galińskich, panią Aleksandrę Leszczyńską, pana Ryszarda Busłowskiego i pana Wiesława Juchniewicza
Nr V/26/03 24.02.2003 zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Przemysłowa w Białymstoku (rejon ulicy Plażowej i Baranowickiej) wniesionych przez Halinę i Franciszka Kulesza
IV/25/03 20.01.2003 przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Białegostoku z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku za rok 2002
IV/24/03 20.01.2003 stawek podatku od środków transportowych
IV/23/03 20.01.2003 delegowania radnych do składu Komisji bezpieczeństwa i porządku
IV/22/03 20.01.2003 zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Białegostoku (centrum – rejon ulicy Młynowej)