2006

Numer uchwały Data Uchwalenia w sprawie
LXIII/789/06 25.10.2006 upoważnienia do ustanowienia zabezpieczenia
LXIII/788/06 25.10.2006 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Gminy Białystok w Hryniewiczach, Gm. Juchnowiec Kościelny
LXII/787/06 23.10.2006 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta na osiedla
LXII/786/06 23.10.2006 wystąpienia o ustalenie urzędowej nazwy Halickie dla części miasta włączonej do Miasta Białegostoku z dniem 1 stycznia 2006 r.
LXII/785/06 23.10.2006 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości
LXII/784/06 23.10.2006 podatku od nieruchomości
LXII/783/06 23.10.2006 ustalenia wynagrodzenia Miejskiego Rzecznika Konsumentów
LXII/782/06 23.10.2006 nadania nazwy ulicy położonej w Białymstoku, na terenach przyłączonych do Białegostoku z dniem 1 stycznia 2006 roku
LXII/781/06 23.10.2006 pozbawienia części ulicy Pionowej kategorii drogi gminnej
LXII/780/06 23.10.2006 pozbawienia części ulicy Alei Konstytucji 3-go Maja kategorii drogi gminnej
LXII/779/06 23.10.2006 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
LXII/778/06 23.10.2006 wyrażenia zgody na ustanowienie na zabudowanej nieruchomości położonej w Białymstoku przy ulicy Kawaleryjskiej bn. nieodpłatnego prawa użytkowania
LXII/777/06 23.10.2006 określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami na 2007 rok
LXII/776/06 23.10.2006 Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2007 r.
LXII/775/06 23.10.2006 zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku
LXII/774/06 23.10.2006 nadania Statutu Izbie Wytrzeźwień w Białymstoku
LXII/773/06 23.10.2006 określenia zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2006
LXII/772/06 23.10.2006 przyjęcia Planu ochrony przed szkodliwością azbestu i programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Białegostoku, na lata 2006-2032
LXII/771/06 23.10.2006 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum (rejon ulic Kalinowskiego, Młynowej i Mazowieckiej) w Białymstoku
LXII/770/06 23.10.2006 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum (rejon ulic Kalinowskiego, Lipowej i Piłsudskiego) w Białymstoku
LXII/769/06 23.10.2006 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Miasto w Białymstoku (w rejonie ulic Ścianka, Starosielce i P. Łodzińskiego)
LXII/768/06 23.10.2006 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bema w Białymstoku (rejon ulic: Składowej, Pogodnej, Bema i Kopernika)
LXII/767/06 23.10.2006 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda (rejon ul. J. K. Kluka i S. Nowakowskiego) w Białymstoku
LXII/766/06 23.10.2006 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej (odcinek od ul. Piastowskiej do ul. Ciołkowskiego) w Białymstoku
LXII/765/06 23.10.2006 zmiany uchwały Nr XLIV/506/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bojary w Białymstoku (rejon ul. Sienkiewicza, Ogrodowej, J. K. Branickiego, Świętojańskiej, Skorupskiej i Towarowej)
LXII/764/06 23.10.2006 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Centrum i Sienkiewicza w Białymstoku (rejon ulic Jurowieckiej, Fabrycznej, Al. J. Piłsudskiego, Włókienniczej i Poleskiej)
LXII/763/06 23.10.2006 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Sienkiewicza i Bojary w Białymstoku (rejon ulic Jurowieckiej, Sienkiewicza, Warszawskiej, Pałacowej, Al. J. Piłsudskiego i Fabrycznej)
LXII/762/06 23.10.2006 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2006 rok
LXII/762/06 23.10.2006 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2006 rok
LXII/761/06 23.10.2006 upoważnienia do ustanowienia zabezpieczenia
LXII/760/06 23.10.2006 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2006 r.
LXII/759/06 23.10.2006 założeń polityki społeczno-gospodarczej Białegostoku na 2007 rok
LXII/758/06 23.10.2006 nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Białegostoku Państwu Catherine Stankiewicz von Ernst i Zygmuntowi Stankiewicz
LXI/757/06 25.09.2006 udzielania przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości
LXI/756/06 25.09.2006 zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Białegostoku w zakresie ustalenia urzędowej nazwy części Miasta
LXI/755/06 25.09.2006 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia terenu działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych
LXI/754/06 25.09.2006 wyrażenia zgody na przeznaczenie do zbycia lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Świętojańskiej 24, stanowiącego własność Gminy Białystok wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
LXI/753/06 25.09.2006 nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Białymstoku, przy ul. Baranowickiej 203
LXI/752/06 25.09.2006 nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Białymstoku, przy ul. Świerkowej 9
LXI/751/06 25.09.2006 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki w Białymstoku (rejon ulic Komisji Edukacji Narodowej i H. Kołłątaja)
LXI/750/06 25.09.2006 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Zawady w Białymstoku (rejon ulicy Dolnej)
LXI/749/06 25.09.2006 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Miasto w Białymstoku (w rejonie ulic: K. Pułaskiego i Transportowej)
LXI/748/06 25.09.2006 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Miasto w Białymstoku (w rejonie Alei I. J. Paderewskiego)
LXI/747/06 25.09.2006 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Białostoczek w Białymstoku (rejon ul. Radzymińskiej i Sokólskiej)
LXI/746/06 25.09.2006 utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów organów samorządu terytorialnego w mieście Białymstoku
LXI/745/06 25.09.2006 zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
LXI/744/06 25.09.2006 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2006 rok
LXI/743/06 25.09.2006 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia maksymalnej wysokości kwoty poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w 2006 roku
LXI/742/06 25.09.2006 określenia maksymalnej wysokości udzielanych pożyczek
LXI/741/06 25.09.2006 dofinansowania projektu p.n. „Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przez Miejski Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego Jagiellonia Białystok” w ramach środków pochodzących ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
LXI/740/06 25.09.2006 dofinansowania projektu p.n. „Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przez Miejski Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego Jagiellonia Białystok” w ramach środków pochodzących z Kontraktu Wojewódzkiego
LXI/739/06 25.09.2006 nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Białegostoku Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Wojciechowi Ziembie Metropolicie Warmińskiemu
LX/738/06 28.08.2006 zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej na terenach przyłączonych do Białegostoku z dniem 1 stycznia 2006 roku
LX/737/06 28.08.2006 nadania Statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 5 w Białymstoku
LX/736/06 28.08.2006 nadania Statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 4 w Białymstoku
LX/735/06 28.08.2006 nadania Statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 3 w Białymstoku
LX/734/06 28.08.2006 nadania Statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 2 w Białymstoku
LX/733/06 28.08.2006 nadania Statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 1 – Żłobkowi Integracyjnemu w Białymstoku
LX/732/06 28.08.2006 stopniowej likwidacji Technikum Odzieżowego dla Dorosłych w Zespole Szkół Odzieżowych w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 57
LX/731/06 28.08.2006 likwidacji Technikum dla Dorosłych Zaocznego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku, ul. Świętojańska 1
LX/730/06 28.08.2006 stopniowej likwidacji Technikum Rolniczego dla Dorosłych Zaocznego w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku, ul. Ks. Suchowolca 26
LX/729/06 28.08.2006 stopniowej likwidacji zaocznych techników dla dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Białymstoku, ul. Letnia 1/1
LX/728/06 28.08.2006 stopniowej likwidacji Technikum Włókienniczego dla Dorosłych Zaocznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 1
LX/727/06 28.08.2006 ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów użyteczności publicznej Miasta Białegostoku
LX/726/06 28.08.2006 nadania imienia Zespołowi Szkół Sportowych Nr 1 w Białymstoku
LX/725/06 28.08.2006 nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 1 w Białymstoku
LX/724/06 28.08.2006 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Białystok
LX/723/06 28.08.2006 zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania pomocy stypendialnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Miasta Białegostoku zamieszkujących na terenach wiejskich
LX/722/06 28.08.2006 ustanowienia stypendiów młodym twórcom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz szczegółowych zasad, trybu i wysokości ich przyznawania
LX/721/06 28.08.2006 wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
LX/720/06 28.08.2006 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Mickiewicza w Białymstoku (w rejonie ulic Ciołkowskiego, 11-go Listopada i Świerkowej)
LX/719/06 28.08.2006 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stawów Dojlidzkich z terenami przyległymi w Białymstoku
LX/718/06 28.08.2006 zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Cmentarz Miejski” w Białymstoku
LX/717/06 28.08.2006 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Zakładzie Budżetowym „Cmentarz Miejski” w Białymstoku
LX/716/06 28.08.2006 ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej pod nazwą „Schronisko dla Zwierząt” w Białymstoku
LX/715/06 28.08.2006 zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Białegostoku w zakresie ustalenia nazwy urzędowej części miasta
LX/714/06 28.08.2006 nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Białymstoku
LX/713/06 28.08.2006 dokonania zmian w podziale miasta Białegostoku na stałe obwody głosowania
LX/712/06 28.08.2006 trybu prac i procedury uchwalania budżetu Miasta oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
LX/711/06 28.08.2006 zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytów na inwestycje z zakresu termomodernizacji
LX/710/06 28.08.2006 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2006 rok
LX/709/06 28.08.2006 Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Białegostoku na lata 2007-2013
LIX/708/06 26.06.2006 wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
LVIII/707/06 26.06.2006 wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
LVIII/706/06 26.06.2006 regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Białegostoku
LVIII/705/06 26.06.2006 zapewnienia warunków do osiedlenia się w Białymstoku Polki, Pani Luizy Skrockiej z Rosji (Syberia)
LVIII/704/06 26.06.2006 zapewnienia warunków do osiedlenia się w Białymstoku polskiej rodziny Państwa Nieczajew z Kazachstanu
LVIII/703/06 26.06.2006 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia 3najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w regulaminie wynagradzania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białymstoku
LVIII/702/06 26.06.2006 nadania statutu Dziennemu Domowi Pomocy Społecznej w Białymstoku
LVIII/701/06 26.06.2006 nadania statutu Ośrodkowi Adopcyjno-Opiekuńczemu w Białymstoku
LVIII/700/06 26.06.2006 nadania statutu Pogotowiu Opiekuńczemu w Białymstoku
LVIII/699/06 26.06.2006 nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 2 w Białymstoku
LVIII/698/06 26.06.2006 nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 1 w Białymstoku
LVIII/697/06 26.06.2006 zmiany nazwy placówki opiekuńczo-wychowawczej Domu Dziecka nr 2 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku i nadania statutu Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dwójka” im. dr Ireny Białówny w Białymstoku
LVIII/696/06 26.06.2006 zmiany nazwy placówki opiekuńczo-wychowawczej Domu Dziecka nr 1 w Białymstoku i nadania statutu Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Jedynka” w Białymstoku
LVIII/695/06 26.06.2006 ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Białystok
LVIII/694/06 26.06.2006 szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Miasta Białystok i jednostek organizacyjnych Miasta z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych
LVIII/693/06 26.06.2006 zaciągnięcia kredytów na inwestycje z zakresu termomodernizacji
LVIII/692/06 26.06.2006 zaciągnięcia kredytów długoterminowych
LVIII/691/06 26.06.2006 zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A.
LVIII/690/06 26.06.2006 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2006 r.
LVIII/689/06 26.06.2006 podziału miasta Białegostoku na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
LVIII/688/06 26.06.2006 wyrażenia opinii o propozycji planu Aglomeracji Białostockiej w zakresie odprowadzenia i oczyszczania ścieków
LVIII/687/06 26.06.2006 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nr 18 Nowe Miasto w rejonie Rodzinnego Ogrodu Działkowego imienia Wojska Polskiego w Białymstoku
LVIII/686/06 26.06.2006 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Zawady w Białymstoku (rejon ul. Chmielowej)
LVIII/685/06 26.06.2006 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Przydworcowe (rejon ul. Kard. St. Wyszyńskiego i Kopernika) w Białymstoku
LVIII/684/06 26.06.2006 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Starosielce w Białymstoku (rejon ulicy Elewatorskiej)
LVIII/683/06 26.06.2006 zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Przemysłowa w Białymstoku (rejon ul. Plażowej i Baranowickiej) wniesionych przez Halinę i Franciszka Kulesza
LVII/682/06 29.05.2006 wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
LVII/681/06 29.05.2006 współfinansowania przygotowania przedsięwzięcia pn. „Budowa wodociągów, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Białymstoku” wskazanego przez Ministra Środowiska do dofinansowania z Funduszu Spójności oraz przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)
LVII/680/06 29.05.2006 nadania nazwy ulicy położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 22 – Leśna Dolina
LVII/679/06 29.05.2006 nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 15 –Dojlidy
LVII/678/06 29.05.2006 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Białystok
LVII/677/06 29.05.2006 zatwierdzenia rocznego zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku za 2005 rok
LVII/676/06 29.05.2006 zatwierdzenia sprawozdania Miejskiego Rzecznika Konsumentów z działalności w roku 2005
LVII/675/06 29.05.2006 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Zawady w Białymstoku
LVI/674/06 27.04.2006 zmieniającą uchwałę w sprawie zasad korzystania z parków i skwerów na terenie Białegostoku
LVI/673/06 27.04.2006 nadania imienia Zespołowi Szkół Nr 2 w Białymstoku
LVI/672/06 27.04.2006 zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku
LVI/671/06 27.04.2006 zmieniającą uchwałę w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej
LVI/670/06 27.04.2006 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
LVI/669/06 27.04.2006 przeznaczenia w budżecie miasta Białegostoku środków finansowych na dofinansowanie programu zwiększenia dostępności do świadczeń zdrowotnych mieszkańcom Białegostoku
LVI/668/06 27.04.2006 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2006 r.
LVI/667/06 27.04.2006 wyrażenia woli na objęcie obszarem Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonej na terenie miasta Białegostoku
LV/666/06 27.03.2006 przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
LV/665/06 27.03.2006 nadania nazwy ulicy położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 10 – Wygoda
LV/664/06 27.03.2006 pozbawienia części ulicy Kraszewskiego Józefa Ignacego kategorii drogi gminnej
LV/663/06 27.03.2006 nadania nazwy alejce położonej w Białymstoku na terenie parku przy Pałacu Branickich
LV/662/06 27.03.2006 wyrażenia zgody na przeznaczenie do zbycia lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Sienkiewicza 2 w Białymstoku, stanowiącego własność Gminy Białystok wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
LV/661/06 27.03.2006 udzielenia w 2006 roku z budżetu Miasta Białystok dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości
LV/660/06 27.03.2006 zasad korzystania z parków i skwerów na terenie Białegostoku
LV/659/06 27.03.2006 ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Białystok
LV/658/06 27.03.2006 ustalenia opłat za przyjęcie odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Gminy Białystok w Hryniewiczach, Gmina Juchnowiec Kościelny
LV/657/06 27.03.2006 zaciągnięcia kredytów termomodernizacyjnych
LV/656/06 27.03.2006 określenia zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Białystok oraz zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
LV/655/06 27.03.2006 określenia zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2006
LIV/654/06 27.02.2006 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady
LIV/653/06 27.02.2006 przyjęcia „Miejskiego programu promocji zdrowia i profilaktyki na 2006 rok”
LIV/652/06 27.02.2006 przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 r.
LIV/651/06 27.02.2006 powierzenia Prezydentowi Miasta Białegostoku uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za wykonywanie usług w zakresie działalności jednostki budżetowej pod nazwą „Schronisko dla Zwierząt” w Białymstoku
LIV/650/06 27.02.2006 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Skorupy w Białymstoku (rejon ulic Plażowej i Poziomej)
LIV/649/06 27.02.2006 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Przydworcowe (rejon ulic Kard. St. Wyszyńskiego i Mazowieckiej) w Białymstoku
LIV/648/06 27.02.2006 nadania statutu Szkole Policealnej Nr 5 dla Dorosłych wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Żabia 5
LIV/647/06 27.02.2006 nadania statutu Zasadniczej Szkole Zawodowej dla Dorosłych wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Żabia 5
LIV/646/06 27.02.2006 nadania statutu Technikum dla Dorosłych wchodzącemu w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Żabia 5
LIV/645/06 27.02.2006 nadania statutu Technikum Uzupełniającemu dla Dorosłych Nr 4 wchodzącemu w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Żabia 5
LIV/644/06 27.02.2006 nadania statutu Szkole Podstawowej dla Dorosłych wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Żabia 5
LIV/643/06 27.02.2006 nadania statutu III Uzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych wchodzącemu w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Żabia 5
LIV/642/06 27.02.2006 nadania statutu III Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych wchodzącemu w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Żabia 5
LIV/641/06 27.02.2006 nadania statutu Publicznemu Gimnazjum dla Dorosłych wchodzącemu w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Żabia 5
LIV/640/06 27.02.2006 zamiaru likwidacji Technikum Odzieżowego dla Dorosłych w Zespole Szkół Odzieżowych w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 57
LIV/639/06 27.02.2006 zamiaru stopniowej likwidacji Technikum dla Dorosłych Zaocznego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku, ul. Świętojańska 1
LIV/638/06 27.02.2006 zamiaru stopniowej likwidacji Technikum Włókienniczego dla Dorosłych Zaocznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 1
LIV/637/06 27.02.2006 zamiaru stopniowej likwidacji Technikum Rolniczego dla Dorosłych Zaocznego w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku, ul. Ks. Suchowolca 26
LIV/636/06 27.02.2006 zamiaru stopniowej likwidacji techników dla dorosłych zaocznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Białymstoku, ul. Letnia 1/1
LIV/635/06 27.02.2006 stypendiów sportowych finansowanych ze środków budżetu Miasta Białegostoku
LIV/634/06 27.02.2006 zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów za wyniki i osiągnięcia w nauce
LIV/633/06 27.02.2006 nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 5 w Białymstoku
LIV/632/06 27.02.2006 zmieniającą uchwałę w sprawie budowy hali sportowo-widowiskowej w Akademickim Centrum Sportu Politechniki Białostockiej
LIV/631/06 27.02.2006 udzielenia pomocy finansowej Gminie Białowieża
LIV/630/06 27.02.2006 udzielenia pomocy finansowej innym gminom celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku katastrofy hali na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich
LIV/629/06 27.02.2006 zaciągnięcia kredytu długoterminowego
LIV/628/06 27.02.2006 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2006 rok
LIV/627/06 27.02.2006 wstąpienia w skład Rady Miejskiej Białegostoku
LIII/626/06 23.01.2006 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Miasto Białystok zadań publicznych w zakresie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki
LIII/625/06 23.01.2006 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady
LIII/624/06 23.01.2006 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
LIII/623/06 23.01.2006 zmiany formy organizacyjno-prawnej Przedszkola Samorządowego Nr 81 w Białymstoku
LIII/622/06 23.01.2006 nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu Nr 58 Integracyjnemu w Białymstoku
LIII/621/06 23.01.2006 dochodów własnych jednostki budżetowej pod nazwą „Schronisko dla Zwierząt” w Białymstoku
LIII/620/06 23.01.2006 przyjęcia Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2006
LIII/619/06 23.01.2006 przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku”
LIII/618/06 23.01.2006 przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku
LIII/617/06 23.01.2006 wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
LIII/616/06 23.01.2006 ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2006 rok
LIII/615/06 23.01.2006 regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
LIII/614/06 23.01.2006 wygaśnięcia mandatu radnego