2004

Numer uchwały Data Uchwalenia w sprawie
XXXIII/381/04 20.12.2004 wystąpienia z Europejskigo Stowarzyszenia Miast, Regionów i Organizacji Regionalnych „POLIS”
XXXIII/380/04 20.12.2004 wyrażenia woli podjęcia działań w celu realizacji projektu „Osoba niepełnosprawna – wydajny pracownik” w ramach Działania 1.4. Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Europejskiego Funduszu Społecznego
XXXIII/379/04 20.12.2004 wyrażenia woli podjęcia działań w celu realizacji projektu „Zapotrzebowanie na pracę osób niepełnosprawnych wśród przedsiębiorców” w ramach Działania 1.4. Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Europejskiego Funduszu Społecznego
XXXIII/378/04 20.12.2004 wyrażenia woli podjęcia działań w celu realizacji projektu „Telepraca szansą zatrudnienia osób niepełnosprawnych” w ramach Działania 1.4. Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Europejskiego Funduszu Społecznego
XXXIII/377/04 20.12.2004 wyrażenia woli podjęcia działań w celu realizacji projektu „Fachowa służba na rzecz osób niepełnosprawnych” w ramach Działania 1.4. Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Europejskiego Funduszu Społecznego
XXXIII/376/04 20.12.2004 powołania Miejskiej Komisji Wyborczej
XXXIII/375/04 20.12.2004 wystąpienia ze spółki Białostockie Fabryki Mebli S.A. w Białymstoku
XXXIII/374/04 20.12.2004 nadania imienia Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Nr 10 w Białymstoku oraz szkołom wchodzącym w skład zespołu
XXXIII/373/04 20.12.2004 nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 15 w Białymstoku
XXXIII/372/04 20.12.2004 określenia maksymalnej wysokości kwoty poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w 2005 roku
XXXIII/371/04 20.12.2004 zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
XXXIII/370/04 20.12.2004 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2004 r.
XXXIII/369/04 20.12.2004 budżetu miasta na 2005 rok
XXXII/368/04 06.12.2004 ustalenia diet osobom wchodzącym w skład komisji wyborczych
XXXII/367/04 06.12.2004 zarządzenia wyborów do rad osiedli
XXXII/366/04 06.12.2004 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do rad osiedli
XXXII/365/04 06.12.2004 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stawów Dojlidzkich z terenami przyległymi w Białymstoku
XXXII/364/04 06.12.2004 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej (odcinek od ul. Ciołkowskiego do ul. Plażowej) w Białymstoku
XXXII/363/04 06.12.2004 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej (odcinek od ul. Piastowskiej do ul. Ciołkowskiego) w Białymstoku
XXXII/362/04 06.12.2004 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Dolistówki (odcinek od ul. Branickiego do ul. Warmińskiej) w Białymstoku
XXXII/361/04 06.12.2004 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej (odcinek od ronda P. Lussy do ul. Piastowskiej) w Białymstoku
XXXII/360/04 06.12.2004 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej (odcinek od ul. Sokólskiej do ul. Poleskiej) w Białymstoku
XXXII/359/04 06.12.2004 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej (odcinek od ul. Antoniukowskiej do torów kolejowych) w Białymstoku
XXXII/358/04 06.12.2004 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej (odcinek od ulicy Jana Pawła II do ul. Antoniukowskiej) w Białymstoku
XXXII/357/04 06.12.2004 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Bażantarki (odcinek w rejonie Stawów Marczukowskich i ul. Ks. J. Popiełuszki) w Białymstoku
XXXII/356/04 06.12.2004 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej (odcinek w rejonie osiedla Leśna Dolina i Słoneczny Stok do Al. Jana Pawła II) w Białymstoku
XXXII/355/04 06.12.2004 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej (odcinek od ulicy Gen. S. Maczka do Al. Jana Pawła II) w Białymstoku
XXXII/354/04 06.12.2004 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej (odcinek od ujścia do rzeki Supraśl do ulicy Gen. S. Maczka) w Białymstoku
XXXII/353/04 06.12.2004 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Sienkiewicza i Bojary w Białymstoku (rejon ulic Jurowieckiej, Sienkiewicza, Warszawskiej, Pałacowej, Al. J. Piłsudskiego i Fabrycznej)
XXXII/352/04 06.12.2004 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Centrum i Sienkiewicza w Białymstoku (rejon ulic Jurowieckiej, Fabrycznej, Al. J. Piłsudskiego, Włókienniczej i Poleskiej)
XXXII/351/04 29.11.2004 wyznaczenia przedstawiciela Miasta Białystok do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku
XXXII/350/04 29.11.2004 zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
XXXII/349/04 29.11.2004 zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku
XXXII/348/04 29.11.2004 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki 2 w Białymstoku
XXXII/347/04 29.11.2004 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Legionowej w Białymstoku
XXXII/346/04 29.11.2004 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Piłsudskiego, Poleskiej i Włókienniczej w Białymstoku
XXXII/345/04 29.11.2004 powierzenia wykonania zadań publicznych w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z Miasta Białegostoku w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych
XXXII/344/04 29.11.2004 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami na 2005 rok
XXXII/343/04 29.11.2004 przekazania majątku trwałego Samodzielnemu Szpitalowi Miejskiemu im.PCK w Białymstoku
XXXII/342/04 29.11.2004 nadania nazw ulicom, położonym na osiedlach: nr 13 – Skorupy i nr 15 – Dojlidy
XXXII/341/04 29.11.2004 ustalenia marży handlowej dla hurtowej sprzedaży biletów jednorazowych komunikacji miejskiej
XXXII/340/04 29.11.2004 wyrażenia woli podjęcia działań w celu realizacji projektu „Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją i reintegracją celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich” w ramach II Rundy Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
XXXII/339/04 29.11.2004 zwolnienia od podatku od nieruchomości
XXXII/338/04 29.11.2004 podatku od nieruchomości
XXXII/337/04 29.11.2004 zmiany budżetu miasta na 2004 rok.
XXXII/336/04 29.11.2004 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów
XXXII/335/04 29.11.2004 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz określenia granic obwodów
XXXII/334/04 29.11.2004 zmieniającą uchwałę nr XLIV/573/2001 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 października 2001 roku w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Białystok na lata 2002-2006”
XXXI/333/04 25.10.2004 zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
XXXI/332/04 25.10.2004 miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005 r.
XXXI/331/04 25.10.2004 podziału miasta na osiedla
XXXI/330/04 25.10.2004 zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów
XXXI/329/04 25.10.2004 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
XXXI/328/04 25.10.2004 utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kołłątaja 67 m 29
XXXI/327/04 25.10.2004 zmieniającą uchwałę w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej
XXXI/326/04 25.10.2004 nadania nazw ulicy położonej w osiedlu nr 44 – Jaroszówka
XXXI/325/04 25.10.2004 nadania nazwy ulicy położonej w osiedlu nr 35 – Bagnówka
XXXI/324/04 25.10.2004 zmiany budżetu miasta na 2004 r.
XXXI/323/04 25.10.2004 założeń polityki społeczno-gospodarczej Białegostoku na 2005 rok
XXX/322/04 29.09.2004 uchylającą uchwałę w sprawie podziału miasta na osiedla
XXX/321/04 29.09.2004 zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku
XXX/320/04 29.09.2004 zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku
XXX/319/04 29.09.2004 wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej do Komisji stypendialnej do spraw pomocy stypendialnej
XXX/318/04 29.09.2004 określenia zadań na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2004
XXX/317/04 29.09.2004 ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Białegostoku
XXX/316/04 29.09.2004 opinii o lokalizacji salonu gier przy ul. Marczukowskiej 6a w Białymstoku
XXX/315/04 29.09.2004 przyjęcia – Zintegrowanego planu rozwoju transportu publicznego dla miasta Białegostoku w latach 2004-2006 i na lata następne do roku 2015
XXX/314/04 29.09.2004 przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
XXX/313/04 27.09.2004 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania środków specjalnych w szkołach i innych placówkach oświatowych Miasta Białegostoku
XXX/312/04 27.09.2004 określenia zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do rad osiedli
XXX/311/04 27.09.2004 podziału miasta na osiedla
XXX/310/04 27.09.2004 o zmianie uchwał w sprawie ustalenia Statutu Osiedla: Dojlidy, Wygoda, Tuwima, Wł. Liniarskiego, Wysockiego-Zgoda, Fasty-Bacieczki, Jaroszówka, Kraszewskiego, Piaski, Przydworcowe, Pietrasze, Nowe, Bagnówka, Sady Antoniukowskie, Skorupy, Pieczurki, Ścianka-Bażantarnia, Sienkiewicza, Tysiąclecia, Starosielce, Wyżyny, Marczuk, Bojary-Chopina, Traugutta, Dziesięciny II i Słoneczny Stok
XXX/309/04 27.09.2004 zaciągnięcia kredytów na inwestycje z zakresu termomodernizacji
XXX/308/04 27.09.2004 zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
XXX/307/04 27.09.2004 zmiany budżetu miasta na 2004 r.
XXIX/306/04 30.08.2004 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady
XXIX/305/04 30.08.2004 zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego o przekształceniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku
XXIX/304/04 30.08.2004 wyrażenia woli podjęcia działań w celu realizacji projektu „Partnerstwo na Rzecz Zwiększenia Aktywności Zawodowej Osób Niepelnosprawnych” w ramach II Rundy Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
XXIX/303/04 30.08.2004 wyrażenia woli podjęcia działań w celu realizacji projektu „Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych TELESZANSA” w ramach II Rundy Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
XXIX/302/04 30.08.2004 nadania statutu II Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Białymstoku
XXIX/301/04 30.08.2004 nadania statutu I Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Białymstoku
XXIX/300/04 30.08.2004 nadania statutu Technikum Uzupełniającemu Nr 4 Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku, ul. Bema 105
XXIX/299/04 30.08.2004 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia technikum na podbudowie programowej szkoły zasadniczej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 40 w odpowiedni typ szkoły ponadgimnazjalnej
XXIX/298/04 30.08.2004 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia technikum na podbudowie programowej szkoły zasadniczej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 im. gen. Nikodema Sulika w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1 w odpowiedni typ szkoły ponadgimnazjalnej
XXIX/297/04 30.08.2004 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia technikum na podbudowie programowej szkoły zasadniczej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Białymstoku, ul. Letnia 1/1
XXIX/296/04 30.08.2004 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia technikum na podbudowie programowej szkoły zasadniczej w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku, ul. Ks. Suchowolca 26 oraz w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/642/2002 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie założenia liceum ogólnokształcącego oraz przekształcenia szkół zasadniczych i średnich zawodowych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku, ul. Ks. Suchowolca 26 w odpowiednie typy szkół ponadgimnazjalnych
XXIX/295/04 30.08.2004 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia techników na podbudowie programowej szkoły zasadniczej w Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku, ul. Broniewskiego 12 w odpowiednie typy szkół ponadgimnazjalnych
XXIX/294/04 30.08.2004 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia techników na podbudowie programowej szkoły zasadniczej w Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku, ul. Knyszyńska 12 w odpowiednie typy szkół ponadgimnazjalnych
XXIX/293/04 30.08.2004 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia techników na podbudowie programowej szkoły zasadniczej w Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku, ul. 1000-lecia PP 14 w odpowiednie typy szkół ponadgimnazjalnych
XXIX/292/04 30.08.2004 zmieniająca uchwałę w sprawie założenia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zaocznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 w odpowiednie typy szkół ponadgimnazjalnych
XXIX/291/04 30.08.2004 zmieniająca uchwałę w sprawie założenia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku, ul. Narewska 11 w odpowiednie typy szkół ponadgimnazjalnych
XXIX/290/04 30.08.2004 założenia Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 3 w Białymstoku, ul. Knyszyńska 12
XXIX/289/04 30.08.2004 założenia Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 w Białymstoku, ul. Broniewskiego 14
XXIX/288/04 30.08.2004 założenia Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1 w Białymstoku, ul. Dobra 1
XXIX/287/04 30.08.2004 nadania statutu Zespołowi Szkół Nr 16 w Białymstoku, ul. Lipowa 41d
XXIX/286/04 30.08.2004 nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Białymstoku
XXIX/285/04 30.08.2004 nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu Nr 68 w Białymstoku
XXIX/284/04 30.08.2004 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania środków specjalnych w jednostkach prowadzących internaty szkolne i w Bursie Szkolnej
XXIX/283/04 30.08.2004 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez m. Białystok
XXIX/282/04 30.08.2004 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania środków specjalnych w szkołach i innych placówkach oświatowych Miasta Białegostoku
XXIX/281/04 30.08.2004 zasad udzielania pomocy stypendialnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Miasta Białegostoku zamieszkujących na terenach wiejskich
XXIX/280/04 30.08.2004 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów
XXIX/279/04 30.08.2004 przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
XXIX/278/04 30.08.2004 określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami na 2005 rok
XXIX/277/04 30.08.2004 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
XXIX/276/04 30.08.2004 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Słoneczny Stok w Białymstoku (rejon ul. W. Witosa)
XXIX/275/04 30.08.2004 stwierdzenia zgodności ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Słoneczny Stok w Białymstoku (rejon ul. W. Witosa) ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku”
XXIX/274/04 30.08.2004 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Jaroszówka w Białymstoku (rejon ulic Raginisa i Boruty)
XXIX/273/04 30.08.2004 stwierdzenia zgodności ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Jaroszówka w Białymstoku (rejon ulic Raginisa i Boruty) ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku”
XXIX/272/04 30.08.2004 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białymstoku na dzień 29 lutego 2004 r.
XXIX/271/04 30.08.2004 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białymstoku za 2003 r.
XXIX/270/04 30.08.2004 zaciągnięcia kredytu na termomodernizację
XXIX/269/04 30.08.2004 zaciągnięcia kredytu długoterminowego
XXIX/268/04 30.08.2004 zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego
XXIX/267/04 30.08.2004 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2004 rok
XXIX/266/04 30.08.2004 zmiany budżetu miasta na 2004 r.
XXVIII/265/04 12.07.2004 wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
XXVII/264/04 28.06.2004 zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Zakładu Patomorfologii w Łomży
XXVII/263/04 28.06.2004 nadania nazwy ulicy położonej na osiedlu nr 35 – Bagnówka – Honorowych Krwiodawców
XXVII/262/04 28.06.2004 zapewnienia warunków do osiedlenia się w Białymstoku polskiej rodziny Państwa Grabowskich z Kazachstanu
XXVII/261/04 28.06.2004 zamiaru założenia Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 3 w Białymstoku, ul. Knyszyńska 12
XXVII/260/04 28.06.2004 zamiaru założenia Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 w Białymstoku, ul. Broniewskiego 14
XXVII/259/04 28.06.2004 zamiaru założenia Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1 w Białymstoku, ul. Dobra 1
XXVII/258/04 28.06.2004 założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Białymstoku oraz połączenia szkół w zespół
XXVII/257/04 28.06.2004 zaciągnięcia kredytów termomodernizacyjnych
XXVII/256/04 28.06.2004 zaciągnięcia kredytów długoterminowych
XXVII/255/04 28.06.2004 zmiany budżetu miasta na 2004 r.
XXVII/254/04 28.06.2004 przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Białegostoku na lata 2004-2008
XXVII/253/04 28.06.2004 przyjęcia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Białegostoku na lata 2004-2015
XXVII/252/04 28.06.2004 Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004 r.
XXVI/251/04 31.05.2004 powołania Rady Społecznej Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku
XXVI/250/04 31.05.2004 organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej
XXVI/249/04 31.05.2004 wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
XXVI/248/04 31.05.2004 szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
XXVI/247/04 31.05.2004 określenia zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
XXVI/246/04 31.05.2004 zasad całkowitego lub częściowego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych
XXVI/245/04 31.05.2004 zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
XXVI/244/04 31.05.2004 zatwierdzenia rocznego zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku za 2003 rok
XXVI/243/04 31.05.2004 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2004
XXVI/242/04 31.05.2004 zasad oraz warunków używania Herbu Miasta Białegostoku
XXVI/241/04 31.05.2004 likwidacji technikum na podbudowie programowej szkoły zasadniczej w Zespole Szkół Odzieżowych im. Stanisława Staszica w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 57
XXVI/240/04 31.05.2004 przekształcenia technikum na podbudowie programowej szkoły zasadniczej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Białymstoku, ul. Letnia 1/1
XXVI/239/04 31.05.2004 przekształcenia technikum na podbudowie programowej szkoły zasadniczej w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku, ul. Ks. Suchowolca 26 oraz w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/642/2002 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie założenia liceum ogólnokształcącego oraz przekształcenia szkół zasadniczych i średnich zawodowych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku, ul. Ks. Suchowolca 26 w odpowiednie typy szkół ponadgimnazjalnych
XXVI/238/04 31.05.2004 zaciągnięcia zobowiązania
XXVI/237/04 31.05.2004 wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy pamiątkowej na elewacji budynku dworca głównego PKP w Białymstoku
XXVI/236/04 31.05.2004 nadania nazwy ulicy położonej na osiedlu nr 35 Bagnówka – 42 Pułku Piechoty
XXV/235/04 10.05.2004 zmieniająca budżet miasta na 2004 rok
XXIV/234/04 26.04.2004 zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów
XXIV/233/04 26.04.2004 środków na sfinansowanie prac remontowych w obiektach placówek oświatowych Miasta Białegostoku w 2004 r.
XXIV/232/04 26.04.2004 określającą zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie podziału miasta na osiedla
XXIV/231/04 26.04.2004 o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Białymstoku
XXIV/230/04 26.04.2004 utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w mieście Białymstoku
XXIV/229/04 26.04.2004 dokonania zmian w podziale miasta Białegostoku na stałe obwody głosowania
XXIV/228/04 26.04.2004 włączenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Marii Konopnickiej w Białymstoku
XXIV/227/04 26.04.2004 nadania imienia Zespołowi Szkół Nr 1 w Białymstoku
XXIV/226/04 26.04.2004 zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Białymstoku
XXIV/225/04 26.04.2004 opinii o lokalizacji salonu gier przy ul. Malmeda 5 w Białymstoku
XXIV/224/04 26.04.2004 zatwierdzenia sprawozdania Miejskiego Rzecznika Konsumentów z działalności w roku 2003
XXIV/223/04 26.04.2004 przystąpienia do Stowarzyszenia o nazwie Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”
XXIV/222/04 26.04.2004 zmieniającą uchwałę w sprawie współdziałania w zakresie przygotowania i współrealizacji projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i kanalizacji deszczowej z separatorami w Mieście Białystok, Gminie Zabłudów, gminie Juchnowiec Kościelny i Gminie Choroszcz” z Gminami Choroszcz, Juchnowiec Kościelny i Zabłudów
XXIII/221/04 05.04.2004 nadania nazw ulicom położonym w osiedlu nr 31 – Przemysłowe
XXIII/220/04 05.04.2004 nadania nazwy ulicy położonej w osiedlu nr 1 – Fasty – Bacieczki – Stanisława Mikołajczyka
XXIII/219/04 05.04.2004 nadania nazwy ulicy, położonej w osiedlu nr 1 – Fasty – Bacieczki – Nadrzeczna, oraz przedłużenia zasięgu ul. Saturna
XXIII/218/04 05.04.2004 przyjęcia Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2004
XXIII/217/04 05.04.2004 zmian w Statucie Żłobka Miejskiego Nr 1 – Żłobka Integracyjnego w Białymstoku
XXIII/216/04 05.04.2004 ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku miejskim
XXIII/215/04 05.04.2004 likwidacji technikum na podbudowie programowej szkoły zasadniczej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 w Białymstoku, ul. Transportowa 2
XXIII/214/04 05.04.2004 likwidacji Liceum Handlowego dla Dorosłych Zaocznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28
XXIII/213/04 05.04.2004 technikum na podbudowie programowej szkoły zasadniczej w Zespole Szkół Metalowo-Drzewnych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku, ul. Stołeczna 21
XXIII/212/04 05.04.2004 założenia technikum uzupełniającego w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku, ul. Bema 105
XXIII/211/04 05.04.2004 przekształcenia technikum na podbudowie programowej szkoły zasadniczej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstou, ul. Antoniuk Fabryczny 40 w odpowiedni typ szkoły ponadgimnazjalnej
XXIII/210/04 05.04.2004 przekształcenia technikum na podbudowie programowej szkoły zasadniczej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 im. gen. Nikodema Sulika w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1 w odpowiedni typ szkoły ponadgimnazjalnej
XXIII/209/04 05.04.2004 przekształcenia techników na podbudowie programowej szkoły zasadniczej w Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku, ul. Broniewskiego 12 w odpowiednie typy szkół ponadgimnazjalnych
XXIII/208/04 05.04.2004 przekształcenia techników na podbudowie programowej szkoły zasadniczej w Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku, ul. Knyszyńska 12 w odpowiednie typy szkół ponadgimnazjalnych
XXIII/207/04 05.04.2004 przekształcenia techników na podbudowie programowej szkoły zasadniczej w Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku, ul. 1000-lecia PP 14 w odpowiednie typy szkół ponadgimnazjalnych
XXIII/206/04 05.04.2004 likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Białymstoku, ul. Brukowa 2
XXIII/205/04 05.04.2004 założenia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zaocznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 w odpowiednie typy szkół ponadgimnazjalnych
XXIII/204/04 05.04.2004 założenia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku, ul. Narewska 11 w odpowiednie typy szkół ponadgimnazjalnych
XXIII/203/04 05.04.2004 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Mickiewicza w Białymstoku (rejon Trasy Kopernikowskiej)
XXIII/202/04 05.04.2004 odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Miasto w Białymstoku (rejon ul. Krętej, Pułaskiego, Horodniańskiej) wniesionego przez P.P.U.H. Kombinat Budowlany
XXII/201/04 29.03.2004 określenia zadań na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2004
XXII/200/04 29.03.2004 założenia Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego z siedzibą w Białymstoku, ul. Poleska 27
XXII/199/04 29.03.2004 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania dotacji na cele publiczne z budżetu miasta podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu rozliczania oraz kontroli ich wykonania
XXII/198/04 29.03.2004 ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2004 rok
XXI/197/04 15.03.2004 określenia maksymalnej wysokości kwoty poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w 2004 roku
XXI/196/04 15.03.2004 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, bagażu oraz zabieranych ze sobą zwierząt do środka transportowego
XXI/195/04 15.03.2004 ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe komunikacji miejskiej
XX/194/04 23.02.2004 poręczenia kredytu obrotowego dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku
XX/193/04 23.02.2004 restrukturyzacji na szczególnych zasadach należności podatkowych Gminy Białystok przysługujących od Fabryki Przyrządów i Uchwytów BISON-BIAL S.A. w Białymstoku
XX/192/04 23.02.2004 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady
XX/191/04 23.02.2004 nadania nazwy Amfiteatrowi – im. Czesława Niemena
XX/190/04 23.02.2004 ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Białystok
XX/189/04 23.02.2004 likwidacji Samodzielnego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białymstoku
XX/188/04 23.02.2004 zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości opłaty administracyjnej za wydane wypisy i wyrysy z planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
XX/187/04 23.02.2004 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Ścianka – Bażantarnia i Bema w Białymstoku
XX/186/04 23.02.2004 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Ścianka-Bażantarnia w Białymstoku
XX/185/04 23.02.2004 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Ścianka – Bażantarnia i Nowe Miasto w Białymstoku
XX/184/04 23.02.2004 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Starosielce i Zielone Wzgórza (rejon ulic Klepackiej i Hetmańskiej) w Białymstoku
XX/183/04 23.02.2004 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Kopernika (rejon ulic Kard. St. Wyszyńskiego i Mazowieckiej) w Białymstoku
XX/182/04 23.02.2004 odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Miasto w Białymstoku wniesionego przez państwa Mieczysława i Wandę Ciborowskich
XX/181/04 23.02.2004 odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Miasto w Białymstoku wniesionego przez panią Grażynę Zimnoch
XVIII/180/04 26.01.2004 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady
XVIII/179/04 26.01.2004 wystąpienia Białegostoku ze Związku Miast Polskich
XVIII/178/04 26.01.2004 współdziałania w zakresie przygotowania i współrealizacji projektu pn.: „Budowa drogi rowerowej Białystok – Wasilków – Supraśl”.
XVIII/177/04 26.01.2004 współdziałania w zakresie przygotowania i współrealizacji projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i kanalizacji deszczowej z separatorami w Mieście Białystok, Gminie Zabłudów, Gminie Juchnowiec Kościelny i Gminie Choroszcz” z Gminami Choroszcz, Juchnowiec Kościelny i Zabłudów
XVIII/176/04 26.01.2004 poręczenia kredytu i wykupu części odsetek od kredytu
XVIII/175/04 26.01.2004 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Przemysłowa w Białymstoku (w rejonie ul. Stawowej)
XVIII/174/04 26.01.2004 likwidacji Przedszkola Samorządowego Nr 37 z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kraszewskiego 30a
XVIII/173/04 26.01.2004 stawek podatku od środków transportowych
XVIII/172/04 26.01.2004 wstąpienia w skład Rady Miejskiej Białegostoku