2014

Numer uchwały Data Uchwalenia w sprawie
LXIV/752/14 20.10.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Białystok, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki opłat za korzystanie z tych obiektów
LXIV/751/14 20.10.2014 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
LXIV/750/14 20.10.2014 ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014
LXIV/749/14 20.10.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok
LXIV/748/14 20.10.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2014 rok
LXIV/747/14 20.10.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2014 – 2036
LXIV/746/14 20.10.2014 przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2014 – 2015
LXIV/745/14 20.10.2014 przyjęcia Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 r.
LXIV/744/14 20.10.2014 przyjęcia od Województwa Podlaskiego zadania publicznego do realizacji przez Miasto Białystok w zakresie prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego
LXIV/743/14 20.10.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
LXIV/742/14 20.10.2014 przyjęcia Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015
LXIV/741/14 20.10.2014 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku (rejon ulic: ks. S. Suchowolca i J. Kuronia) – etap II
LXIV/740/14 20.10.2014 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy Górne w Białymstoku (w rejonie ulic: Ks. S. Suchowolca i Zalesie)
LXIV/739/14 20.10.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
LXIII/738/14 22.09.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Białystok na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
LXIII/737/14 22.09.2014 utworzenia w Białymstoku odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów organów samorządu terytorialnego
LXIII/736/14 22.09.2014 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Białymstoku
LXIII/735/14 22.09.2014 ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta Białegostoku i ich przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych w przypadkach określonych w art. 50 a i 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym obowiązujących w 2015 r.
LXIII/734/14 22.09.2014 pozbawienia części ulicy Warmińskiej kategorii drogi gminnej
LXIII/733/14 22.09.2014 pozbawienia części ulicy Oboźnej kategorii drogi gminnej
LXIII/732/14 22.09.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Białystok, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki opłat za korzystanie z tych obiektów
LXIII/731/14 22.09.2014 ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego białostockiej komunikacji miejskiej
LXIII/730/14 22.09.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2014 rok
LXIII/729/14 22.09.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2014 – 2036
LXIII/728/14 22.09.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
LXIII/727/14 22.09.2014 przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Białegostoku”
LXIII/726/14 22.09.2014 wyrażenia zgody na rozszerzenie Podstrefy Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o tereny inwestycyjne stanowiące własność Miasta Białystok położone w obrębie 21 - Dojlidy o łącznej powierzchni 4,4086 ha
LXIII/725/14 22.09.2014 wyrażenia zgody na rozszerzenie Podstrefy Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o tereny inwestycyjne stanowiące własność Miasta Białystok, położone w obrębie 21 - Dojlidy o łącznej powierzchni 16,2615 ha
LXIII/724/14 22.09.2014 wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości bez dopłaty
LXIII/723/14 22.09.2014 wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości bez dopłaty
LXIII/722/14 22.09.2014 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej w Białymstoku (odcinek od ronda im. A.P. Lussy do ul. Piastowskiej)
LXIII/721/14 22.09.2014 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Zawady w Białymstoku (rejon ul. Chmielowej)
LXIII/720/14 22.09.2014 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Sienkiewicza w Białymstoku (rejon ul. Ogrodowej i Fabrycznej)
LXIII/719/14 22.09.2014 nadania nazwy rondu, położonemu w Białymstoku na osiedlu Nr 10 – Wygoda
LXIII/718/14 22.09.2014 nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 10 – Wygoda
LXIII/717/14 22.09.2014 nadania nazw ulicom, położonym w Białymstoku na osiedlu Nr 28 - Dojlidy Górne
LXIII/716/14 22.09.2014 nadania nazw ulicom, położonym w Białymstoku na osiedlu Nr 10 – Wygoda
LXIII/715/14 22.09.2014 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Prezydentem Białegostoku, a Wojewodą Podlaskim, dotyczącego powierzenia Miastu Białystok prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Podlaskiego, realizowanych przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
LXII/714/14 23.06.2014 nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 9 - Jaroszówka oraz zwolnienia z opłat za wymianę dowodów rejestracyjnych pojazdów z powodu zmiany adresów
LXII/713/14 23.06.2014 upoważnienia Dyrektora Izby Wytrzeźwień w Białymstoku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
LXII/712/14 23.06.2014 zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2014
LXII/711/14 23.06.2014 utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Białymstoku
LXII/710/14 23.06.2014 zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku
LXII/709/14 23.06.2014 nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu Nr 81 w Białymstoku
LXII/708/14 23.06.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Białystok, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki opłat za korzystanie z tych obiektów
LXII/707/14 23.06.2014 wprowadzenia Regulaminu przewozu osób, bagażu i zwierząt w środkach publicznego transportu zbiorowego białostockiej komunikacji miejskiej
LXII/706/14 23.06.2014 ustalenia wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej z tytułu usług przewozowych komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Białystok
LXII/705/14 23.06.2014 ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego białostockiej komunikacji miejskiej
LXII/704/14 23.06.2014 wyrażenia zgody na rozszerzenie Podstrefy Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o tereny inwestycyjne stanowiące własność Miasta Białystok o łącznej powierzchni 4,5596 ha
LXII/703/14 23.06.2014 wyrażenia zgody na rozszerzenie Podstrefy Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o tereny inwestycyjne stanowiące własność Miasta Białystok o łącznej powierzchni 19,2450 ha
LXII/702/14 23.06.2014 wyrażenia zgody na rozszerzenie Podstrefy Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o tereny inwestycyjne stanowiące własność Miasta Białystok o łącznej powierzchni 43,6950 ha
LXII/701/14 23.06.2014 nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 28 – Dojlidy Górne
LXII/700/14 23.06.2014 nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 9 – Jaroszówka oraz zwolnienia z opłat za wymianę dowodów rejestracyjnych pojazdów z powodu zmiany adresów
LXII/699/14 23.06.2014 upamiętnienia największej bitwy w dziejach Białegostoku z 1920 r. oraz poległych w niej żołnierzy, w formie wolnostojącej tablicy pamiątkowej przy al. Jana Pawła II w Białymstoku
LXII/698/14 23.06.2014 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku (w rejonie ulicy Ks. S. Suchowolca)
LXII/697/14 23.06.2014 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Miasto w Białymstoku (w rejonie ulicy Składowej)
LXII/696/14 23.06.2014 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku (rejon ulic: ks. S. Suchowolca i J. Kuronia) – etap I
LXII/695/14 23.06.2014 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki w Białymstoku (rejon ulic Komisji Edukacji Narodowej i H. Kołłątaja)
LXII/694/14 23.06.2014 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Starosielce i Zielone Wzgórza (rejon ulic Klepackiej i Hetmańskiej) w Białymstoku
LXII/693/14 23.06.2014 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Skorupy w Białymstoku (rejon ulic: Zaściańskiej i Nowowarszawskiej)
LXII/692/14 23.06.2014 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bojary w Białymstoku (rejon ul. Towarowej, Skorupskiej, Świętojańskiej, J.K. Branickiego, Ogrodowej i Sienkiewicza)
LXII/691/14 23.06.2014 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Sienkiewicza i Bojary w Białymstoku (rejon ulic Jurowieckiej, Sienkiewicza, Warszawskiej, Pałacowej, Al. J. Piłsudskiego i Fabrycznej)
LXII/690/14 23.06.2014 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bojary w Białymstoku (rejon ul. Pałacowej i Stary Rynek)
LXII/689/14 23.06.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2014 rok
LXII/688/14 23.06.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2014 – 2036
LXII/687/14 23.06.2014 zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/530/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
LXII/686/14 23.06.2014 udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Białegostoku
LXII/685/14 23.06.2014 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Białegostoku za 2013 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2013 rok
LX/684/14 26.05.2014 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
LX/683/14 26.05.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Białostocki Park Naukowo- Technologiczny oraz nadania Statutu
LX/682/14 26.05.2014 pozbawienia części ulicy Władysława Broniewskiego kategorii ulicy gminnej
LX/681/14 26.05.2014 pozbawienia części ulicy Marczukowskiej kategorii drogi powiatowej,
LX/680/14 26.05.2014 zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku oraz Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Jana Pawła II w Białymstoku
LX/679/14 26.05.2014 zmiany nazwy Przedszkola Samorządowego Nr 30 im. Jana Pawła II „Radosne” w Białymstoku
LX/678/14 26.05.2014 zmiany nazwy Publicznego Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bł. Jana Pawła II w Białymstoku
LX/677/14 26.05.2014 ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Białymstoku
LX/676/14 26.05.2014 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku za 2013 rok i pokrycia straty bilansowej Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku za 2013 r.
LX/675/14 26.05.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2014 – 2036
LX/674/14 26.05.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2014 rok
LX/673/14 26.05.2014 wyrażenia zgody na obciążanie nieruchomości stanowiących zasób Gminy Białystok nieodpłatnym prawem użytkowania na rzecz Województwa Podlaskiego
LX/672/14 26.05.2014 wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości
LX/671/14 26.05.2014 wyrażenia zgody na dokonanie darowizny, przysługującego Gminie Białystok prawa własności nieruchomości, położonej w rejonie ul. K. Ciołkowskiego
LX/670/14 26.05.2014 nadania nazwy skwerowi, położonemu w Białymstoku na osiedlu Nr 1 – Centrum
LX/669/14 26.05.2014 nadania nazwy obszarowi, położonemu w Białymstoku na osiedlu Nr 15 – Dojlidy
LX/668/14 26.05.2014 nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 27 – Zawady
LX/667/14 26.05.2014 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Jaroszówka w Białymstoku (rejon przedłużenia ul. Jutrzenki)
LX/666/14 26.05.2014 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Leśna Dolina w Białymstoku (rejon Alei Jana Pawła II i ul. Hotelowej)
LIX/665/14 14.04.2014 uchylenia uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji ds. Budżetu Obywatelskiego
LIX/664/14 14.04.2014 przeprowadzenia na terenie Miasta Białegostoku konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Partycypacyjnego jako części budżetu Miasta Białegostoku na 2015 r.
LIX/663/14 14.04.2014 nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 12 w Białymstoku wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Nr 6 w Białymstoku, ul. Pietrasze 29
LIX/662/14 14.04.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Białystok na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
LIX/661/14 14.04.2014 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Białystok oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie
LIX/660/14 14.04.2014 pozbawienia odcinka ulicy Akacjowej kategorii drogi gminnej
LIX/659/14 14.04.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2014 rok
LIX/658/14 14.04.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2014 – 2036
LIX/657/14 14.04.2014 ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
LIX/656/14 14.04.2014 przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 01 czerwca 2014 r. do dnia 31 maja 2015 r. określonych przez „Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku
LVIII/655/14 28.03.2014 utworzenia w Mieście Białystok odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w Mieście Białystok
LVIII/654/14 28.03.2014 podziału miasta Białystok na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
LVIII/653/14 28.03.2014 delegowania radnych do składu Komisji bezpieczeństwa i porządku
LVIII/652/14 28.03.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Białystok, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki opłat za korzystanie z tych obiektów
LVIII/651/14 28.03.2014 pozostawienia w Białostockim Ośrodku Sportu i Rekreacji nadwyżki środków obrotowych, ustalonej na koniec roku budżetowego 2013
LVIII/650/14 28.03.2014 nadania statutu Pogotowiu Opiekuńczemu w Białymstoku
LVIII/649/14 28.03.2014 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „MOJE MIEJSCE” w Białymstoku
LVIII/648/14 28.03.2014 ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Miasta Białegostoku w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
LVIII/647/14 28.03.2014 zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
LVIII/646/14 28.03.2014 zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2014
LVIII/645/14 28.03.2014 przyjęcia do realizacji zadań przez Miasto Białystok w zakresie przeprowadzania szkoleń powierzonych przez inne powiaty
LVIII/644/14 28.03.2014 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu „Przygotowanie gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020”
LVIII/643/14 28.03.2014 nadania statutu „Schronisku dla Zwierząt” w Białymstoku
LVIII/642/14 28.03.2014 wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Białegostoku w 2014 roku
LVIII/641/14 28.03.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok
LVIII/640/14 28.03.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2014 rok
LVIII/639/14 28.03.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2014 – 2036
LVIII/638/14 28.03.2014 przyjęcia sprawozdania z realizacji "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Białegostoku na lata 2010-2013" w latach 2012-2013
LVIII/637/14 28.03.2014 udzielenia w 2014 roku z budżetu Miasta Białystok dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Miasta Białystok i nie stanowiących jego własności, oraz ich wysokości
LVIII/636/14 28.03.2014 nadania nazwy skwerowi, położonemu w Białymstoku na osiedlu Nr 5 – Piaski
LVIII/635/14 28.03.2014 powołania składu osobowego stałej Komisji Edukacji i Wychowania
LV/634/14 10.02.2014 zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku”
LV/633/14 10.02.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2014 rok
LV/632/14 10.02.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2014 – 2036
LIV/631/14 20.01.2014 przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez zainteresowane powiaty
LIV/630/14 20.01.2014 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności przyznawanego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
LIV/629/14 20.01.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
LIV/628/14 20.01.2014 nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 27 – Zawady
LIV/627/14 20.01.2014 nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 28 – Dojlidy Górne
LIV/626/14 20.01.2014 nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Białegostoku