2011

Numer uchwały Data Uchwalenia w sprawie
XXI/205/11 30.12.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011
XXI/204/11 30.12.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 5 w Białymstoku
XXI/203/11 30.12.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 4 w Białymstoku
XXI/202/11 30.12.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 3 w Białymstoku
XXI/201/11 30.12.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 2 w Białymstoku
XXI/200/11 30.12.2011 uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 1 Integracyjnego w Białymstoku
XXI/199/11 30.12.2011 przyjęcia "Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Białegostoku na lata 2011-2020”,
XXI/198/11 30.12.2011 wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego znak NK-II.4131.2.136.2011.AŁ
XX/197/11 16.12.2011 ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2012 rok
XX/196/11 16.12.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok
XX/195/11 16.12.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2011-2037
XX/194/11 16.12.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2011 r.
XX/193/11 16.12.2011 określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
XX/192/11 16.12.2011 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2012 – 2037
XX/191/11 16.12.2011 w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2012 rok
XIX/190/11 12.12.2011 powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów zgłoszonych na ławników.
XIX/189/11 12.12.2011 powołania Komisji ds. zniszczenia dokumentów złożonych przez kandydatów zgłoszonych na ławników
XIX/188/11 12.12.2011 powołania Komisji Rewizyjnej
XIX/187/11 12.12.2011 Regulaminu Komisji Rewizyjnej
XIX/186/11 12.12.2011 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Antoniuk w Białymstoku (rejon ulic Alei Solidarności i Zwycięstwa)
XIX/185/11 12.12.2011 szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
XIX/184/11 12.12.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, bagażu oraz zabieranych ze sobą zwierząt do środka transportowego oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
XIX/183/11 12.12.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Miasta Białystok i jednostek organizacyjnych Miasta z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
XVIII/182/11 28.11.2011 wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Fundacją Edukacji i Twórczości w celu realizacji projektu "Innowacyjny system wsparcia wychowanków instytucji opieki zastępczej w Białymstoku" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
XVIII/181/11 28.11.2011 przyjęcia Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012
XVIII/180/11 28.11.2011 powołania składu osobowego stałej Komisji Budżetu i Finansów
XVIII/179/11 28.11.2011 powołania składu osobowego stałej Komisji Infrastruktury Komunalnej
XVIII/178/11 28.11.2011 powołania składu osobowego stałej Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa
XVIII/177/11 28.11.2011 uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Białegostoku, na lata 2004-2015
XVIII/176/11 28.11.2011 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Zawady w Białymstoku (rejon ul. Chmielowej)
XVIII/175/11 28.11.2011 wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Miasta Białegostoku za 2011 r.
XVIII/174/11 28.11.2011 szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Miasta Białystok i jednostek organizacyjnych Miasta z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
XVIII/173/11 28.11.2011 ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011
XVIII/172/11 28.11.2011 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok
XVIII/171/11 28.11.2011 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2011 r.
XVIII/170/11 28.11.2011 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2011 – 2023
XVIII/169/11 28.11.2011 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
XVIII/168/11 28.11.2011 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
XVIII/167/11 28.11.2011 wyrażenia zgody na wypowiedzenie umowy użyczenia zawartej w dniu 2 kwietnia 2003 r. pomiędzy Gminą Białystok jako Użyczającym a Wspólnotą Mieszkaniową Budynków Mieszkalnych Nr 3 i 3A przy ul. Marmurowej w Białymstoku, jako Biorącym w Użyczenie
XVIII/166/11 28.11.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
XVIII/165/11 28.11.2011 wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości
XVIII/164/11 28.11.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Białymstoku
XVIII/163/11 28.11.2011 zmiany statutu Muzeum Wojska w Białymstoku
XVIII/162/11 28.11.2011 Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
XVIII/161/11 28.11.2011 zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2011
XVIII/160/11 28.11.2011 ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 5 w Białymstoku
XVIII/159/11 28.11.2011 ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 4 w Białymstoku
XVIII/158/11 28.11.2011 ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 3 w Białymstoku
XVIII/157/11 28.11.2011 ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 2 w Białymstoku
XVIII/156/11 28.11.2011 ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 1 Integracyjnego w Białymstoku
XVIII/155/11 28.11.2011 ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Białystok oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie
XVIII/154/11 05.12.2011 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku za 2010 rok
XVIII/153/11 28.11.2011 nadania Statutu Samodzielnemu Szpitalowi Miejskiemu im. PCK w Białymstoku
XVII/152/11 24.10.2011 powołania składu osobowego stałej Komisji Sportu i Turystyki.
XVII/151/11 24.10.2011 powołania składu osobowego stałej Komisji Budżetu i Finansów,
XVII/150/11 24.10.2011 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Zawad i części osiedla Dziesięciny w Białymstoku (os. Dziesięciny),
XVII/149/11 24.10.2011 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda w Białymstoku (rejon ul. J. K. Kluka i ul. S. Nowakowskiego)
XVII/148/11 24.10.2011 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Skorupy w Białymstoku w rejonie ulic K. Ciołkowskiego i Obrębowej
XVII/147/11 24.10.2011 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2011 r.
XVII/146/11 24.10.2011 zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
XVII/145/11 24.10.2011 zmieniającej uchwałę w sprawie zasad korzystania z parków i skwerów na terenie Białegostoku
XVII/144/11 24.10.2011 nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 27 – Zawady
XVII/143/11 24.10.2011 nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 26 – Bacieczki
XVII/142/11 24.10.2011 zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2011
XVII/141/11 24.10.2011 stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Białymstoku na kadencję 2012-2015
XVII/140/11 24.10.2011 stwierdzenia pozostawienia zgłoszeń kandydatów na ławników bez dalszego biegu
XV/139/11 19.09.2011 powołania składu osobowego stałej Komisji Edukacji i Wychowania.
XV/138/11 19.09.2011 powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów członków Zgromadzenia Elektorskiego i radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Białymstoku
XV/137/11 19.09.2011 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy Górne w Białymstoku (obszar systemu przyrodniczego miasta)
XV/136/11 19.09.2011 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Centrum i Przydworcowe w Białymstoku (rejon ul. Młynowej i Cieszyńskiej)
XV/135/11 19.09.2011 pozbawienia części ulicy Juliana Leńskiego kategorii drogi gminnej
XV/134/11 19.09.2011 pozbawienia części ulicy Bałtyckiej kategorii drogi gminnej
XV/133/11 19.09.2011 uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok
XV/132/11 19.09.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2011 r
XV/131/11 19.09.2011 uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2011 – 2021
XV/130/11 19.09.2011 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku przy ul. Lodowej
XV/129/11 19.09.2011 wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu mieszkalnego od Gminy Białystok
XV/128/11 19.09.2011 wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Białymstoku przy ulicy Jacka Kuronia
XV/127/11 19.09.2011 nadania nazw ulicom, położonym w Białymstoku na osiedlu Nr 10 – Wygoda
XV/126/11 19.09.2011 nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu Nr 26 Integracyjnemu w Białymstoku
XV/125/11 19.09.2011 nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 4 w Białymstoku, ul. Dojlidy Górne 48 oraz zmiany aktów założycielskich szkół
XV/124/11 19.09.2011 podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym niespokrewnionym z dzieckiem i zawodowym niespokrewnionym z dzieckiem rodzinom zastępczym
XV/123/11 19.09.2011 zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2011
XV/122/11 19.09.2011 zmiany uchwały Nr IX/61/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie udzielenia w 2011 roku z budżetu Miasta Białystok dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Miasta Białystok i nie stanowiących jego własności, oraz ich wysokości
XV/121/11 19.09.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, bagażu oraz zabieranych ze sobą zwierząt do środka transportowego oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
XIV/120/11 25.08.2011 utworzenia w Mieście Białystok odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w Mieście Białystok
XIV/119/11 25.08.2011 zmiany granic niektórych stałych obwodów głosowania oraz uszczegółowienia opisu granic niektórych obwodów głosowania
XIII/118/11 20.06.2011 powołania składu osobowego stałej Komisji Edukacji i Wychowania
XIII/117/11 20.06.2011 zasad korzystania z parków i skwerów na terenie Białegostoku
XIII/116/11 20.06.2011 nadania nazwy ulicom, położonym w Białymstoku w granicach osiedli Nr 9 – Jaroszówka i Nr 10 – Wygoda
XIII/115/11 20.06.2011 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stawów Dojlidzkich z terenami przyległymi w Białymstoku
XIII/114/11 20.06.2011 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ul. J.H. Dąbrowskiego i Botanicznej)
XIII/113/11 20.06.2011 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Starosielce w Białymstoku (rejon ulicy Elewatorskiej)
XIII/112/11 20.06.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2011 r.
XIII/111/11 20.06.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2011 – 2021
XIII/110/11 20.06.2011 ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta Białegostoku i ich przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych w przypadkach określonych w art. 50 a i 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym
XIII/109/11 20.06.2011 ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Białegostoku
XIII/108/11 20.06.2011 wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Białystok realizacji zadania centralnego organu administracji rządowej – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie budowy skrzyżowania wraz z włączeniem do drogi krajowej Nr 65
XIII/107/11 20.06.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
XIII/106/11 20.06.2011 zmiany uchwały Nr IX/61/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie udzielenia w 2011 roku z budżetu Miasta Białystok dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Miasta Białystok i nie stanowiących jego własności, oraz ich wysokości
XIII/105/11 20.06.2011 ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok
XIII/104/11 20.06.2011 nadania nazwy rondu, położonemu w Białymstoku w granicach osiedli Nr 6 – Przydworcowe oraz Nr 16 – Bema
XIII/103/11 20.06.2011 nadania nazwy rondu, położonemu w Białymstoku w granicach osiedli Nr 7 – Młodych oraz Nr 8 – Antoniuk
XIII/102/11 20.06.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Białymstoku
XIII/101/11 20.06.2011 udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Białegostoku
XIII/100/11 20.06.2011 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Białegostoku za 2010 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2010 rok
XII/99/11 30.05.2011 udzielenia gwarancji zapłaty za roboty budowlane w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
XII/98/11 30.05.2011 powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów zgłoszonych na ławników
XII/97/11 30.05.2011 przyjęcia „Programu Pomocy Społecznej Miasta Białegostoku na lata 2011-2013”
XII/96/11 30.05.2011 zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2011
XII/95/11 30.05.2011 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ulic: M. Skłodowskiej–Curie i Akademickiej)
XII/94/11 30.05.2011 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej (odcinek od ul. Jana Pawła II do ul. Antoniukowskiej) w Białymstoku
XII/93/11 30.05.2011 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Centrum i Przydworcowe w Białymstoku (rejon ul. Św. Rocha i Sukiennej)
XII/92/11 30.05.2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bojary w Białymstoku (rejon ul. Ryskiej i Łąkowej)
XII/91/11 30.05.2011 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli: Młodych i Słoneczny Stok w Białymstoku (rejon ul. Marczukowskiej i ul. Hetmańskiej),
XII/90/11 30.05.2011 przejęcia na własność Gminy Białystok pojazdów, które uznaje się za porzucone z zamiarem wyzbycia się
XII/89/11 30.05.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Białegostoku
XII/88/11 30.05.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez Zakład Budżetowy "Cmentarz Miejski” w Białymstoku
XII/87/11 30.05.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2011 r.
XII/86/11 30.05.2011 nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu Nr 32 w Białymstoku
XII/85/11 30.05.2011 wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu mieszkalnego od Gminy Białystok
XII/84/11 30.05.2011 zmieniająca Uchwałę Nr LVIII/765/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 13 września 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 27 – Zawady
XII/83/11 30.05.2011 nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku w granicach osiedli Nr 1 – Centrum, Nr 5 – Piaski, Nr 6 – Przydworcowe oraz pozbawienia nazwy części dotychczasowego przebiegu niektórych ulic w tych samych granicach
XI/82/11 18.04.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2011r.
XI/81/11 18.04.2011 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Przydworcowe w Białymstoku (rejon ul. Kard. S. Wyszyńskiego i M. Kopernika)
XI/80/11 18.04.2011 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Przydworcowe w Białymstoku (rejon ulic M. Kopernika oraz Bohaterów Monte Cassino)
XI/79/11 18.04.2011 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu mieszkalnego od Gminy Białystok
XI/78/11 18.04.2011 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Białostocki Park Naukowo – Technologiczny oraz nadania Statutu
X/77/11 11.04.2011 w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 20 – Starosielce
X/76/11 11.04.2011 w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
X/75/11 11.04.2011 w sprawie ustalenia wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, bagażu oraz zabieranych ze sobą zwierząt do środka transportowego oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
X/74/11 11.04.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego białostockiej komunikacji miejskiej
X/73/11 11.04.2011 w sprawie wprowadzenia Przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu w środkach publicznego transportu zbiorowego białostockiej komunikacji miejskiej
IX/72/11 28.03.2011 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda w Białymstoku (rejon ulicy Wasilkowskiej i Traugutta).
IX/71/11 28.03.2011 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej w Białymstoku (rejon ul. Antoniukowskiej)
IX/70/11 28.03.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2011r.
IX/69/11 28.03.2011 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieście Białystok oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
IX/68/11 28.03.2011 w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 28 – Dojlidy Górne
IX/67/11 28.03.2011 w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 20 – Starosielce
IX/66/11 28.03.2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, pomieszczeń gabinetów profilaktyki zdrowotnej, usytuowanych w budynkach szkół prowadzonych przez Miasto Białystok
IX/65/11 28.03.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom i studentom uzdolnionym artystycznie
IX/64/11 28.03.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów za wyniki i osiągnięcia w nauce
IX/63/11 28.03.2011 nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu Nr 35 w Białymstoku.
IX/62/11 28.03.2011 zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2011.
IX/61/11 28.03.2011 udzielenia w 2011 roku z budżetu Miasta Białystok dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Miasta Białystok i nie stanowiących jego własności, oraz ich wysokości
VIII/60/11 14.03.2011 ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego białostockiej komunikacji miejskiej.
VII/59/11 28.02.2011 ustalenia wynagrodzenia Prezydentowi Miasta Białegostoku
VII/58/11 28.02.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania i określenia trybu pracy Komisji Inwentaryzacyjnej
VII/57/11 28.02.2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ul. Rynek Kościuszki i H. Sienkiewicza)
VII/56/11 28.02.2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ul. Lipowej i L. Waryńskiego)
VII/55/11 28.02.2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ul. Lipowej i Nowy Świat)
VII/54/11 28.02.2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Skorupy w Białymstoku (rejon ulic: Zaściańskiej i Nowowarszawskiej)
VII/53/11 28.02.2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Piaski w Białymstoku (rejon ul. Mazowieckiej i Żelaznej)
VII/52/11 28.02.2011 w sprawie pozbawienia części ulicy Krętej kategorii drogi gminnej
VII/51/11 28.02.2011 w sprawie pozbawienia części ulicy Jesiennej kategorii drogi gminnej
VII/50/11 28.02.2011 w sprawie delegowania radnych do składu Komisji bezpieczeństwa i porządku
VII/49/11 28.02.2011 w sprawie nadania nazwy ulicom, położonym w Białymstoku na osiedlu Nr 10
VII/48/11 28.02.2011 w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 1 – Centrum
VII/47/11 28.02.2011 w sprawie wykonywania przez Gminę Białystok działalności telekomunikacyjnej
VII/46/11 28.02.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2011 r.
VII/45/11 28.02.2011 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie miasta Białegostoku, w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
VII/44/11 28.02.2011 w sprawie nadania statutu „Schronisku dla Zwierząt” w Białymstoku
VII/43/11 28.02.2011 w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego współutworzenia i przystąpienia Miasta Białystok do Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Przyjaznych Lalkarstwu
VII/42/11 28.02.2011 w sprawie w sprawie likwidacji XV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Białymstoku, ul. Żurawia 12
VII/41/11 28.02.2011 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku
VII/40/11 28.02.2011 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015
VI/39/11 17.01.2011 w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Mikołajem Mironowiczem
VI/38/11 17.01.2011 w sprawie odwołania ławnika Sądu Rejonowego w Białymstoku
VI/37/11 17.01.2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Piasta I i Skorupy w Białymstoku (rejon ulic: Piastowskiej i Ciołkowskiego)
VI/36/11 17.01.2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Białostoczek w Białymstoku (rejon ul. Kombatantów i 1-szej Armii Wojska Polskiego)
VI/35/11 17.01.2011 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki w Białymstoku (rejon pomiędzy ulicą Narodowych Sił Zbrojnych a granicą administracyjną miasta)
VI/34/11 17.01.2011 w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 10 – Wygoda.
VI/33/11 17.01.2011 w sprawie nadania Statutu Izbie Wytrzeźwień w Białymstoku
VI/32/11 17.01.2011 w sprawie nadania Statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 5 w Białymstoku
VI/31/11 17.01.2011 w sprawie nadania Statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 4 w Białymstoku.
VI/30/11 17.01.2011 w sprawie nadania Statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 3 w Białymstoku
VI/29/11 17.01.2011 w sprawie nadania Statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 2 w Białymstoku
VI/28/11 17.01.2011 w sprawie nadania Statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 1 Integracyjnemu w Białymstoku.
VI/27/11 17.01.2011 w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku, ul. Orla 2 oraz zmiany aktów założycielskich
VI/26/11 17.01.2011 w sprawie zamiaru likwidacji XV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Białymstoku, ul. Żurawia 12
VI/25/11 17.01.2011 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011
VI/24/11 17.01.2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r.