2013

Numer uchwały Data Uchwalenia w sprawie
LIII/625/13 16.12.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, pomieszczeń gabinetów profilaktyki zdrowotnej, usytuowanych w budynkach szkół prowadzonych przez Miasto Białystok
LIII/624/13 16.12.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku przy ul. Żabiej 5
LIII/623/13 16.12.2013 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia Statutu Miasta Białegostoku
LIII/622/13 16.12.2013 określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Białystok, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki opłat za korzystanie z tych obiektów
LIII/621/13 16.12.2013 nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 28 – Dojlidy Górne
LIII/620/13 16.12.2013 nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 28 – Dojlidy Górne
LIII/619/13 16.12.2013 ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok
LIII/618/13 16.12.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013
LIII/617/13 16.12.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok
LIII/616/13 16.12.2013 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2014 – 2036
LIII/615/13 16.12.2013 budżetu Miasta Białegostoku na 2014 rok
LII/614/13 09.12.2013 przyjęcia Programu Miasta Białegostoku Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji na lata 2014-2017 "Białystok dla Tolerancji"
LII/613/13 09.12.2013 wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Białystok
LII/612/13 09.12.2013 wyrażenia zgody na rozwiązanie Porozumienia Międzygminnego zawartego z Gminą Choroszcz w dniu 30 marca 2010 r. w sprawie powierzenia Miastu zadania w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
LII/611/13 09.12.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok
LII/610/13 09.12.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok
LII/609/13 09.12.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2013-2036
LI/608/13 25.11.2013 powołania doraźnej komisji ds. Budżetu Obywatelskiego
LI/607/13 25.11.2013 ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013
LI/606/13 25.11.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok
LI/605/13 25.11.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
LI/604/13 25.11.2013 upoważnienia Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego "LECH" Spółka z o. o. w Białymstoku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Białegostoku
LI/603/13 25.11.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Usługowo – Handlowo – Produkcyjnemu „LECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku zadań własnych Gminy Białystok z zakresu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
LI/602/13 25.11.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowo – Produkcyjnego „LECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku
LI/601/13 25.11.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Miasta Białegostoku strefy płatnego Parkowania
LI/600/13 25.11.2013 upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
LI/599/13 25.11.2013 zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku
LI/598/13 25.11.2013 przyjęcia Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014
LI/597/13 25.11.2013 przyjęcia „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014 rok”
LI/596/13 25.11.2013 przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 - 2015",
LI/595/13 25.11.2013 zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2013
LI/594/13 25.11.2013 ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Białymstoku
LI/593/13 25.11.2013 przyjęcia Programu Pomocy Społecznej Miasta Białegostoku na lata 2014-2016
LI/592/13 25.11.2013 wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z Gminą Michałowo oraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Michałowie - realizatorem projektu ”Rozbudowa infrastruktury w celu utworzenia Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu”
LI/591/13 25.11.2013 nadania nazwy ulicy, położonej na osiedlu Nr 18 – Nowe Miasto
LI/590/13 25.11.2013 nadania nazwy rondu położonemu w Białymstoku w granicach osiedli: Nr 9 – Jaroszówka oraz Nr 10 – Wygoda
LI/589/13 25.11.2013 nadania nazw ulicom, położonym w Białymstoku w granicach osiedli: Nr 9 – Jaroszówka, Nr 10 – Wygoda oraz pozbawienia nazw części dotychczasowego przebiegu niektórych ulic i zwolnienia z opłat za wymianę dowodów rejestracyjnych pojazdów z powodu zmiany adresów
LI/588/13 25.11.2013 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej Białymstoku przy ul. Fabrycznej 10 A
LI/587/13 25.11.2013 wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości
L/586/13 28.10.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok
L/585/13 28.10.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2013 – 2036
L/584/13 28.10.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Miasta Białystok i jednostek organizacyjnych Miasta z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
L/583/13 28.10.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta na osiedla
L/582/13 28.10.2013 zawarcia porozumienia dotyczącego współpracy pomiędzy Miastem Białystok a US - Polish Trade Council
L/581/13 28.10.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Białystok, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki opłat za korzystanie z tych obiektów
L/580/13 28.10.2013 nadania statutu Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „RADOŚĆ” w Białymstoku
L/579/13 28.10.2013 nadania statutu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „NADZIEJA” w Białymstoku
L/578/13 28.10.2013 nadania statutu Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej im. dr Ireny Białówny w Białymstoku
L/577/13 28.10.2013 zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2013
L/576/13 28.10.2013 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Zawady w Białymstoku (rejon ul. Chmielowej)
L/575/13 28.10.2013 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Miasto w Białymstoku (w rejonie Alei I. J. Paderewskiego i granicy administracyjnej miasta Białegostoku)
L/574/13 28.10.2013 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Skorupy w Białymstoku (w rejonie ul. Plażowej, ul. Baranowickiej i granicy administracyjnej miasta)
L/573/13 28.10.2013 nadania nazw ulicom, położonym w Białymstoku na osiedlu Nr 1 – Centrum
L/572/13 28.10.2013 nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku w granicach osiedli: Nr 8 – Antoniuk, Nr 24 – Dziesięciny I oraz pozbawienia nazwy części dotychczasowego przebiegu ulicy
L/571/13 28.10.2013 uchylenia uchwały w sprawie zmiany nazwy Placu XXX-lecia PRL na Plac Inwalidów Wojennych oraz w sprawie stwierdzenia utraty mocy części uchwały w sprawie zmiany granic osiedli mieszkaniowych oraz nadania nazw ulicom
L/570/13 28.10.2013 budowy pomnika ofiar zbrodni komunistycznych dokonanych w latach 1944-1947 na terenie Lasu Zwierzynieckiego, Krywlan i Lasu Solnickiego w Białymstoku
XLIX/569/13 30.09.2013 wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
XLIX/568/13 30.09.2013 powołania składu osobowego stałej Komisji Budżetu i Finansów
XLIX/567/13 30.09.2013 przeznaczenia środków otrzymanych przez Miasto Białystok od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację Projektu „Biznesownia Białystok” nr WND.POIG.03.01.00-00-091/13
XLIX/566/13 30.09.2013 wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej powierzchni użytkowej w lokalu mieszczącym się w budynku przy ul. Lipowej 16 w Białymstoku
XLIX/565/13 30.09.2013 wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Juchnowiec Kościelny porozumienia międzygminnego powierzającego Miastu Białystok zadanie własne Gminy Juchnowiec Kościelny w zakresie utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny
XLIX/564/13 30.09.2013 pozbawienia części drogi dojazdowej bez nazwy łączącej ulicę Częstochowską z ulicą Nowy Świat kategorii drogi gminnej
XLIX/563/13 30.09.2013 zmiany siedziby Przedszkola Samorządowego Nr 81 w Białymstoku, ul. Krzywa 4
XLIX/562/13 30.09.2013 trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom, przedszkolom i placówkom oświatowym prowadzonym przez inną niż jednostka samorządu terytorialnego osobę prawną lub osobę fizyczną oraz niepublicznym placówkom i szkołom posiadającym uprawnienia szkoły publicznej oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
XLIX/561/13 30.09.2013 określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok
XLIX/560/13 30.09.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
XLIX/559/13 30.09.2013 nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 15 – Dojlidy oraz pozbawienia nazwy części dotychczasowego przebiegu ulicy Borsuczej, Rysiej i Króliczej
XLIX/558/13 30.09.2013 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda w Białymstoku (pomiędzy ulicami Rolną i Włościańską)
XLIX/557/13 30.09.2013 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Młodych w Białymstoku (rejon ulic Zwycięstwa i Prowiantowej)
XLIX/556/13 30.09.2013 przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
XLIX/555/13 30.09.2013 nadania statutu Muzeum Wojska w Białymstoku
XLIX/554/13 30.09.2013 nadania statutu Galerii Arsenał w Białymstoku
XLIX/553/13 30.09.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta
XLIX/552/13 30.09.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok
XLIX/551/13 30.09.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2013 – 2036
XLVIII/550/13 25.06.2013 powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów członków Zgromadzenia Elektorskiego i radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Białymstoku
XLVIII/549/13 25.06.2013 przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
XLVIII/548/13 25.06.2013 uchwalenia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Białegostoku na lata 2012-2030”
XLVIII/547/13 25.06.2013 przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla miasta Białegostoku na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020”
XLVIII/546/13 25.06.2013 zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2013
XLVIII/545/13 25.06.2013 nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 10 – Wygoda
XLVIII/544/13 25.06.2013 nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 9 – Jaroszówka
XLVIII/543/13 25.06.2013 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ul. Rynek Kościuszki i Sienkiewicza)
XLVIII/542/13 25.06.2013 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Zawady w Białymstoku (rejon ulicy Przędzalnianej)
XLVIII/541/13 25.06.2013 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Krywlan w Białymstoku (rejon ulic K. Ciołkowskiego i A. Mickiewicza)
XLVIII/540/13 25.06.2013 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ul. Lipowej i L. Waryńskiego)
XLVIII/539/13 25.06.2013 zmiany w zmianie miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Białegostoku (centrum - rejon ulicy Młynowej)
XLVIII/538/13 25.06.2013 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku (w rejonie ulicy Ks. S. Suchowolca)
XLVIII/537/13 25.06.2013 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej w Białymstoku (odcinek od ronda im. A.P. Lussy do ul. Piastowskiej)
XLVIII/536/13 25.06.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany siedziby Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku oraz zmiany aktów założycielskich Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku, Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku, Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku i Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku
XLVIII/535/13 25.06.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
XLVIII/534/13 25.06.2013 przeprowadzenia na terenie miasta Białystok konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Białegostoku na 2014 rok
XLVIII/533/13 25.06.2013 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku za 2012 rok
XLVIII/532/13 25.06.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok
XLVIII/531/13 25.06.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2013 – 2036
XLVIII/530/13 25.06.2013 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
XLVIII/529/13 25.06.2013 udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Białegostoku
XLVIII/528/13 25.06.2013 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Białegostoku za 2012 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2012 rok
XLVII/527/13 27.05.2013 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Jaroszówka (rejon przedłużenia ul. Jutrzenki) w Białymstoku
XLVII/526/13 27.05.2013 wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa ze stowarzyszeniem Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w celu realizacji projektu „Profesjonalny III sektor” w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
XLVII/525/13 27.05.2013 pozbawienia odcinka ulicy Borsuczej kategorii drogi gminnej
XLVII/524/13 27.05.2013 zaliczenia ulicy Generała Władysława Sikorskiego do kategorii dróg powiatowych
XLVII/523/13 27.05.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok
XLVII/522/13 27.05.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2013 – 2036
XLVII/521/13 27.05.2013 ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Białymstoku
XLVII/520/13 27.05.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok
XLVII/519/13 27.05.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Białystok oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie
XLVII/518/13 27.05.2013 wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym pomostu usytuowanego na części nieruchomości gruntowej położonej w Białymstoku przy ulicy Czesława Miłosza na okres 10 lat
XLVII/517/13 27.05.2013 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Jaroszówka w Białymstoku (rejon ulic W. Wysockiego i W. Jagiełły)
XLIV/516/13 22.04.2013 powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do Spraw Referendum w Białymstoku
XLIV/515/13 22.04.2013 ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
XLIV/514/13 22.04.2013 udzielenia w 2013 roku z budżetu Miasta Białystok dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Miasta Białystok i nie stanowiących jego własności, oraz ich wysokości
XLIV/513/13 22.04.2013 udzielenia gwarancji zapłaty za roboty budowlane w formie gwarancji bankowej
XLIV/512/13 22.04.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok
XLIV/511/13 22.04.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2013 – 2036
XLIV/510/13 22.04.2013 upoważnienia Prezydenta Miasta Białegostoku do złożenia wniosku aplikacyjnego do Programu priorytetowego NFOŚiGW p.t.: Systemy zielonych inwestycji (GIS – Green Inwestment Scheme). Część 6) SOWA - Energooszczędne oświetlenie uliczne
XLIV/509/13 22.04.2013 ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów
XLIV/508/13 22.04.2013 wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa ze stowarzyszeniem Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w celu realizacji projektu „Współpraca z pożytkiem” w ramach konkursu zamkniętego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pt.: „Wdrożenie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
XLIV/507/13 22.04.2013 zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz upoważnienia do określenia sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów
XLIV/506/13 22.04.2013 upoważnienia Prezydenta Miasta Białegostoku do zawarcia porozumienia w sprawie przekazania zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania zainteresowanym Gminom i Powiatom
XLIV/505/13 22.04.2013 nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 28 – Dojlidy Górne
XLIV/504/13 22.04.2013 wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości
XLIV/503/13 22.04.2013 zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków określonych przez "Wodociągi Białostockie" Sp. z o.o. w Białymstoku
XLIII/502/13 04.04.2013 przeprowadzenia referendum lokalnego
XLII/501/13 25.03.2013 wystąpienia o wyrażenie opinii w sprawie zmiany granic Miasta Białegostoku poprzez włączenie do jego obszaru miejscowości: Krupniki - wieś, Łyski - wieś, Porosły - wieś, Porosły-Kolonia - wieś, z gminy Choroszcz
XLII/500/13 25.03.2013 podjęcia współpracy z Miastem Łuck na Ukrainie
XLII/499/13 25.03.2013 podjęcia współpracy z Miastem Bornova w Turcji
XLII/498/13 25.03.2013 pozbawienia części ulicy Rzemieślniczej kategorii drogi gminnej
XLII/497/13 25.03.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok
XLII/496/13 25.03.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2013 – 2036
XLII/495/13 25.03.2013 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XLII/494/13 25.03.2013 wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Białegostoku w 2013 roku
XLII/493/13 25.03.2013 zgody na wynajem części powierzchni dachu budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 przez MNI TELECOM S. A.
XLII/492/13 25.03.2013 zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich
XLII/491/13 25.03.2013 utworzenia w II Liceum Ogólnokształcącym im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku, ul. Narewska 11 oddziału międzynarodowego i zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale międzynarodowym
XLII/490/13 25.03.2013 nadania nazw ulicom, położonym w Białymstoku na osiedlu Nr 27 – Zawady
XLII/489/13 25.03.2013 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Miasto w Białymstoku (w rejonie ulicy Składowej)
XLI/488/13 18.03.2013 powołania Komisji do sprawdzenia, czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum odpowiada przepisom ustawy o referendum lokalnym
XL/487/13 05.03.2013 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
XL/486/13 05.03.2013 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
XXXIX/485/13 25.02.2013 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia na terenie Miasta Białegostoku strefy płatnego parkowania
XXXIX/484/13 25.02.2013 zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2013
XXXIX/483/13 25.02.2013 powierzenia zadań „Stadionowi Miejskiemu” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku zadań własnych Gminy z zakresu tworzenia organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu
XXXIX/482/13 25.02.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok
XXXIX/481/13 25.02.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2013 – 2036
XXXIX/480/13 25.02.2013 zaliczenia do kategorii dróg gminnych Miasta Białegostoku
XXXIX/479/13 25.02.2013 ustalenia przebiegu drogi gminnej ulicy Sosnowej
XXXIX/478/13 25.02.2013 wezwania przez PPUH „CZYŚCIOCH” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku do usunięcia naruszenia prawa polegającego na podjęciu w dniu 26 listopada 2012 r. uchwały Nr XXXV/417/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXXIX/477/13 25.02.2013 zmiany nazwy Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Jedynka” w Białymstoku i nadania statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Jedynka” w Białymstoku
XXXIX/476/13 25.02.2013 zmiany nazwy Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dwójka" im. dr Ireny Białówny w Białymstoku i nadania statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej im. dr Ireny Białówny w Białymstoku
XXXIX/475/13 25.02.2013 zmiany statutu Pogotowia Opiekuńczego w Białymstoku,
XXXIX/474/13 25.02.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej "Moje Miejsce" w Białymstoku
XXXIX/473/13 25.02.2013 wprowadzenia Programu „Białostocka Karta Dużej Rodziny"
XXXIX/472/13 25.02.2013 ustalenia planu sieci prowadzonych przez Miasto Białystok samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
XXXIX/471/13 25.02.2013 nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 10 – Wygoda oraz zwolnienia z opłat za wymianę dowodów rejestracyjnych pojazdów z powodu zmiany adresów
XXXIX/470/13 25.02.2013 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku (rejon ulic J. Kuronia oraz F. Karpińskiego)
XXXIX/469/13 25.02.2013 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części os. Wygoda w Białymstoku (pomiędzy ulicami Rolną i Włościańską)
XXXIX/468/13 25.02.2013 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok
XXXVIII/467/13 15.01.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, ul. Poleska 27
XXXVIII/466/13 15.01.2013 wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej ze stowarzyszeniem Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w celu realizacji projektu "Wspólnym głosem" w ramach konkursu zamkniętego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nr DWF_5.4.2_10_2012 pt. "Wzmocnienie szeroko rozumianych konsultacji społecznych, dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych, w tym konsultacji dokonywanych drogą elektroniczną" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki
XXXVIII/465/13 15.01.2013 powołania składu osobowego stałej Komisji Kultury i Promocji Miasta,
XXXVIII/464/13 15.01.2013 powołania składu osobowego stałej Komisji Sportu i Turystyki
XXXVIII/463/13 15.01.2013 wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa z Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr i innymi partnerami w celu realizacji projektu „Sprawna i przyjazna administracja publiczna województwa podlaskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
XXXVIII/462/13 15.01.2013 zaliczenia ulicy Witolda Sławińskiego do kategorii dróg powiatowych
XXXVIII/461/13 15.01.2013 pozbawienia odcinka ulicy Odeskiej kategorii drogi gminnej
XXXVIII/460/13 15.01.2013 szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom, przedszkolom i placówkom oświatowym prowadzonym przez inną niż jednostka samorządu terytorialnego osobę prawną lub osobę fizyczną oraz niepublicznym placówkom i szkołom posiadającym uprawnienia szkoły publicznej
XXXVIII/459/13 15.01.2013 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Białymstoku
XXXVIII/458/13 15.01.2013 nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 18 – Nowe Miasto
XXXVIII/457/13 15.01.2013 uchylenia uchwały w sprawie nadania nazwy Amfiteatrowi – im. Czesława Niemena