2012

Numer uchwały Data Uchwalenia w sprawie
XXXVII/456/12 17.12.2012 podziału miasta Białystok na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
XXXVII/455/12 17.12.2012 nadania nazwy rondu, położonemu w Białymstoku na osiedlu Nr 10 – Wygoda
XXXVII/454/12 17.12.2012 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ul. Lipowej i Nowy Świat)
XXXVII/453/12 17.12.2012 powołania oraz nadania regulaminu pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej
XXXVII/452/12 17.12.2012 utworzenia i nadania statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "NADZIEJA" w Białymstoku
XXXVII/451/12 17.12.2012 utworzenia i nadania statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "RADOŚĆ" w Białymstoku
XXXVII/450/12 17.12.2012 utworzenia i nadania statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "MOJE MIEJSCE" w Białymstoku
XXXVII/449/12 17.12.2012 zmiany statutu Pogotowia Opiekuńczego w Białymstoku
XXXVII/448/12 17.12.2012 zmiany statutu Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dwójka" im. dr Ireny Białówny w Białymstoku
XXXVII/447/12 17.12.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie reorganizacji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białymstoku
XXXVII/446/12 17.12.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą "Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji"
XXXVII/445/12 17.12.2012 pozostawienia w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Białymstoku nadwyżki środków obrotowych, ustalonej na koniec roku budżetowego 2012 r.
XXXVII/444/12 17.12.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białymstoku oraz upoważnienia do określenia sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów
XXXVII/443/12 17.12.2012 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ul. Al. J. Piłsudskiego i Żabiej)
XXXVII/442/12 17.12.2012 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Jaroszówka w Białymstoku (rejon ul. Gen. Wł. Andersa i Al. 1000-lecia Państwa Polskiego)
XXXVII/441/12 17.12.2012 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ul. Al. J. Piłsudskiego i Czystej)
XXXVII/440/12 17.12.2012 określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXXVII/439/12 17.12.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2012 rok
XXXVII/438/12 17.12.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2012 rok
XXXVII/437/12 17.12.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2012 – 2037
XXXVII/436/12 17.12.2012 ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok
XXXVII/435/12 17.12.2012 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2013 – 2036
XXXVII/434/12 17.12.2012 budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok
XXXVI/433/12 10.12.2012 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu „Cmentarzowi Miejskiemu” w Białymstoku
XXXVI/432/12 10.12.2012 ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Białymstoku
XXXVI/431/12 10.12.2012 nadania statutu Centrum im. Ludwika Zamenhofa
XXXVI/430/12 10.12.2012 nadania statutu Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku
XXXVI/429/12 10.12.2012 nadania statutu Białostockiemu Ośrodkowi Kultury w Białymstoku
XXXVI/428/12 10.12.2012 nadania nazwy obszarowi, położonemu w Białymstoku na osiedlu Nr 1 – Centrum
XXXVI/427/12 10.12.2012 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Starosielce i Zielone Wzgórza (rejon ulic Klepackiej i Hetmańskiej) w Białymstoku
XXXVI/426/12 10.12.2012 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki w Białymstoku (rejon ulic Komisji Edukacji Narodowej i H. Kołłątaja)
XXXVI/425/12 10.12.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2012 rok
XXXV/424/12 26.11.2012 ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012
XXXV/423/12 26.11.2012 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
XXXV/422/12 26.11.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2012 rok
XXXV/421/12 26.11.2012 przyjęcia programu pomocy w uzyskaniu prawa najmu lokalu mieszkalnego w zasobach Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Białymstoku osobom posiadającym status repatrianta oraz osobom posiadającym decyzję o przyrzeczeniu wydania wizy w celu repatriacji,
XXXV/420/12 26.11.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie form, wysokości i trybu przyznawania pomocy repatriantom i członkom ich rodzin przybyłym na zaproszenie Gminy Białystok
XXXV/419/12 26.11.2012 przyjęcia Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013
XXXV/418/12 26.11.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Białystok, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki opłat za korzystanie z tych obiektów
XXXV/417/12 26.11.2012 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXXV/416/12 26.11.2012 wezwania przez PPUH „CZYŚCIOCH” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku do usunięcia naruszenia prawa polegającego na podjęciu w dniu 18 października 2012 r. uchwał: Nr XXXIII/368/12 zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowo – Produkcyjnego „LECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku, Nr XXXIII/369/12 zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Usługowo – Handlowo – Produkcyjnemu „LECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku zadań własnych Gminy Białystok z zakresu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, Nr XXXIII/370/12 w sprawie upoważnienia Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowo – Produkcyjnego „LECH” Spółka z o.o. w Białymstoku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Białegostoku
XXXV/415/12 26.11.2012 nadania Statutu Samodzielnemu Szpitalowi Miejskiemu im. PCK w Białymstoku
XXXV/414/12 26.11.2012 przyjęcia 3-letniego Miejskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Białegostoku na lata 2012-2014
XXXV/413/12 26.11.2012 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 – 2013
XXXV/412/12 26.11.2012 Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013 rok
XXXV/411/12 26.11.2012 zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2012
XXXV/410/12 26.11.2012 nadania nazw ulicom położonym w Białymstoku na osiedlu Nr 10 – Wygoda i pozbawienia nazw części niektórych ulic oraz zwolnienia z opłat za wymianę dowodów rejestracyjnych i praw jazdy z powodu zmiany adresów
XXXV/409/12 26.11.2012 nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 9 – Jaroszówka
XXXV/408/12 26.11.2012 nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku w granicach osiedli: Nr 9 – Jaroszówka, Nr 10 – Wygoda oraz pozbawienia nazw części dotychczasowego przebiegu niektórych ulic
XXXV/407/12 26.11.2012 nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku w granicach osiedli: Nr 10 – Wygoda, Nr 11 – Piasta I, Nr 12 – Piasta II, Nr 13 – Skorupy oraz pozbawienia nazwy części dotychczasowego przebiegu niektórych ulic
XXXV/406/12 26.11.2012 nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 28 – Dojlidy Górne
XXXV/405/12 26.11.2012 zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku”
XXXIV/404/12 05.11.2012 Regulaminu Komisji Rewizyjnej
XXXIV/403/12 05.11.2012 powołania Komisji Rewizyjnej
XXXIV/402/12 05.11.2012 wyrażenia zgody na wynajem części powierzchni dachu budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 przez MPT "Super Taxi 919" Sp. z o. o.
XXXIV/401/12 05.11.2012 ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 7 w Białymstoku
XXXIV/400/12 05.11.2012 ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 6 w Białymstoku
XXXIV/399/12 05.11.2012 ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 5 w Białymstoku
XXXIV/398/12 05.11.2012 ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 4 w Białymstoku
XXXIV/397/12 05.11.2012 ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 3 w Białymstoku
XXXIV/396/12 05.11.2012 ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 2 w Białymstoku
XXXIV/395/12 05.11.2012 ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 1 Integracyjnego w Białymstoku
XXXIV/394/12 05.11.2012 utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Żłobek Miejski Nr 7 w Białymstoku
XXXIV/393/12 05.11.2012 utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Żłobek Miejski Nr 6 w Białymstoku
XXXIV/392/12 05.11.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Miasta Białegostoku
XXXIV/391/12 05.11.2012 nadania Statutu Samodzielnemu Szpitalowi Miejskiemu im. PCK w Białymstoku
XXXIV/390/12 05.11.2012 nadania statutu Domowi Kultury "Śródmieście" w Białymstoku
XXXIV/389/12 05.11.2012 przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2010-2012 "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Białegostoku na lata 2010-2013"
XXXIV/388/12 05.11.2012 likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białymstoku” w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Białystok
XXXIV/387/12 05.11.2012 reorganizacji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białymstoku
XXXIV/386/12 05.11.2012 utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji”
XXXIV/385/12 05.11.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2012 rok
XXXIV/384/12 05.11.2012 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2012 – 2037
XXXIV/383/12 05.11.2012 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
XXXIV/382/12 05.11.2012 nadania nazw ulicom, położonym w Białymstoku na osiedlu Nr 26 – Bacieczki
XXXIV/381/12 05.11.2012 nadania nazwy obszarowi, położonemu w Białymstoku na osiedlu Nr 4 – Bojary
XXXIV/380/12 05.11.2012 nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku w granicach osiedla Nr 5 – Piaski oraz Nr 6 – Przydworcowe oraz pozbawienia nazwy części dotychczasowego przebiegu niektórych ulic w tych samych granicach
XXXIV/379/12 05.01.2012 nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 6 – Przydworcowe oraz pozbawienia nazwy części dotychczasowego przebiegu niektórych ulic
XXXIV/378/12 05.11.2012 nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku w granicach osiedla Nr 24 – Dziesięciny I oraz Nr 25 – Dziesięciny II
XXXIV/377/12 05.11.2012 określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
XXXIV/376/12 05.11.2012 zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok
XXXIV/375/12 05.11.2012 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Skorupy w Białymstoku w rejonie ulic K. Ciołkowskiego i Obrębowej
XXXIV/374/12 05.11.2012 przystąpienia do sporządzenia zmiany w zmianie miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Białegostoku (Centrum - rejon ulicy Młynowej)
XXXIV/373/12 05.11.2012 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Miasto w Białymstoku (w rejonie Alei I. J. Paderewskiego i granicy administracyjnej miasta Białegostoku)
XXXIV/372/12 05.11.2012 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki w Białymstoku (rejon ul. Produkcyjnej i ul. Bacieczki)
XXXIV/371/12 05.11.2012 wyrażenia zgody na zbycie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku stanowiących własność Gminy Białystok
XXXIII/370/12 18.10.2012 upoważnienia Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowo - Produkcyjnego "LECH" Spółka z o.o. w Białymstoku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Białegostoku
XXXIII/369/12 18.10.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Usługowo – Handlowo – Produkcyjnemu „LECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku zadań własnych Gminy Białystok z zakresu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
XXXIII/368/12 18.10.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowo – Produkcyjnego ,,LECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku
XXXII/367/12 24.09.2012 wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Akademia plus 50 w celu realizacji projektu "Centrum Seniora” w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą: „Konkurs na najlepsze projekty dofinansowane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2012-2013”
XXXII/366/12 24.09.2012 nadania nazwy rondu, położonemu w Białymstoku w granicach osiedli Nr 24 – Dziesięciny I oraz Nr 27 – Zawady
XXXII/365/12 24.09.2012 nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 1 – Centrum,
XXXII/364/12 24.09.2012 nadania nazwy rondu, położonemu w Białymstoku na osiedlu Nr 15 – Dojlidy
XXXII/363/12 24.09.2012 nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku w granicach osiedli Nr 1 – Centrum oraz Nr 6 – Przydworcowe
XXXII/362/12 24.09.2012 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2012 – 2037
XXXII/361/12 24.09.2012 powołania składu osobowego stałej Komisji Budżetu i Finansów
XXXII/360/12 24.09.2012 podziału miasta Białegostoku na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
XXXII/359/12 24.09.2012 zmieniającej uchwałę w sprawie zasad korzystania z transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Białymstoku
XXXII/358/12 24.09.2012 określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Białystok, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki opłat za korzystanie z tych obiektów
XXXII/357/12 24.09.2012 wyrażenia zgody na zbycie akcji BIAZET S.A. stanowiących własność Gminy Białystok
XXXII/356/12 24.09.2012 zaliczenia ulic Miasta Białegostoku do kategorii dróg gminnych
XXXII/355/12 24.09.2012 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2012 rok
XXXII/354/12 24.09.2012 zmiany siedziby Zespołu Szkół Nr 16 w Białymstoku i zmiany uchwały Nr XXVII/258/04 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Białymstoku oraz połączenia szkół w Zespół
XXXII/353/12 24.09.2012 wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
XXXII/352/12 24.09.2012 odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
XXXII/351/12 24.09.2012 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Starosielce w Białymstoku (rejon ulicy Elewatorskiej)
XXXII/350/12 24.09.2012 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej w Białymstoku (rejon ul. Antoniukowskiej),
XXXII/349/12 24.09.2012 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku (rejon ulic: ks. S. Suchowolca i J. Kuronia)
XXXII/348/12 24.09.2012 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Krywlany w Białymstoku (rejon ulic: K. Ciołkowskiego i A. Mickiewicza)
XXXII/347/12 24.09.2012 zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2012
XXXII/346/12 24.09.2012 przystąpienia Miasta Białystok do Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Przyjaznych Lalkarstwu (z francuskiego: Association International des Villes Amies de la Marionnette)
XXXI/345/12 10.07.2012 ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego białostockiej komunikacji miejskiej
XXXI/344/12 10.07.2012 ustalenia wysokości cen za przyjęcie odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Białegostoku uprawnień w zakresie ustalania kolejnych stawek opłat za przyjęcie odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach
XXX/343/12 25.06.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Białymstoku, ul. Letnia 1/1 oraz rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Białymstoku ul. Letnia 1/1
XXX/342/12 25.06.2012 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy Górne w Białymstoku
XXX/341/12 25.06.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2012 – 2037
XXX/340/12 25.06.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2012 rok
XXX/339/12 25.06.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2012 rok
XXX/338/12 25.06.2012 zmiany Statutu Miasta Białegostoku
XXX/337/12 25.06.2012 zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Gminę Białystok udziałów i akcji spółek prawa handlowego
XXX/336/12 25.06.2012 upoważnienia Prezydenta Miasta Białegostoku do złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu Gminy Białystok rygorowi egzekucji w formie aktu notarialnego
XXX/335/12 25.06.2012 pozbawienia odcinka ulicy Niewodnickiej kategorii drogi powiatowej
XXX/334/12 25.06.2012 pozbawienia części ulicy Hetmańskiej kategorii drogi powiatowej
XXX/333/12 25.06.2012 nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu Nr 27 w Białymstoku
XXX/332/12 25.06.2012 ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego białostockiej komunikacji miejskiej
XXX/331/12 25.06.2012 określenia wymagań stawianych przedsiębiorcom ubiegającym się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie miasta Białegostoku w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
XXX/330/12 25.06.2012 powołania Rady Społecznej Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku
XXX/329/12 25.06.2012 nadania Statutu Samodzielnemu Szpitalowi Miejskiemu im. PCK w Białymstoku
XXX/328/12 25.06.2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku za 2011 rok i pokrycia straty Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku za 2011 rok.
XXX/327/12 25.06.2012 zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2012, zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku za 2011 rok i pokrycia straty Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku za 2011 rok
XXX/326/12 25.06.2012 zagospodarowania przestrzennego części osiedla Skorupy w Białymstoku w rejonie ulic K. Ciołkowskiego i Obrębowej (NIE PODJĘTA)
XXX/325/12 25.06.2012 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla
XXX/324/12 25.06.2012 wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Białystok na lata 2012-2016
XXIX/323/12 18.06.2012 powołania składu osobowego stałej Komisji Budżetu i Finansów
XXIX/322/12 18.06.2012 powołania składu osobowego stałej Komisji Edukacji i Wychowania
XXIX/321/12 18.06.2012 likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Elektrycznych im. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku przy ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 14
XXIX/320/12 18.06.2012 likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku przy ul. Knyszyńskiej 12
XXIX/319/12 18.06.2012 likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku przy ul. Ks. Stanisława Suchowolca 26
XXIX/318/12 18.06.2012 likwidacji VI Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. Władysława Andersa w Białymstoku przy ul. Stołecznej 21
XXIX/317/12 18.06.2012 przekształcenia zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Białystok
XXIX/316/12 18.06.2012 likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku przy ul. Broniewskiego 14
XXIX/315/12 18.06.2012 likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1
XXIX/314/12 18.06.2012 likwidacji szkół wchodzących w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku przy ul. Żabiej 5
XXIX/313/12 18.06.2012 likwidacji IX Liceum Profilowanego i Technikum Uzupełniającego Nr 4 wchodzących w skład Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku przy ul. Bema 105
XXIX/312/12 18.06.2012 likwidacji VIII Liceum Profilowanego i Technikum Uzupełniającego Nr 5 wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku przy ul. Antoniuk Fabryczny 40
XXIX/311/12 18.06.2012 likwidacji XIV Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku przy ul. Świętojańskiej 1
XXIX/310/12 18.06.2012 likwidacji X Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 57
XXIX/309/12 18.06.2012 likwidacji III Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlano- Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 47/1
XXIX/308/12 18.06.2012 wyłączenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Marii Konopnickiej w Białymstoku
XXIX/307/12 18.06.2012 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Miasta Białegostoku strefy płatnego parkowania
XXIX/306/12 18.06.2012 określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Miasta Białegostoku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania
XXIX/305/12 18.06.2012 wezwania przez Panów Marka Romaniuka, Piotra Romaniuka i Tomasza Romaniuka do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr XV/137/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 19 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy Górne w Białymstoku (obszar systemu przyrodniczego miasta)
XXIX/304/12 18.06.2012 wezwania przez Pana Waldemara Sobolewskiego i Pana Marcina Giziewskiego do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr XV/137/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 19 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy Górne w Białymstoku (obszar systemu przyrodniczego miasta)
XXIX/303/12 18.06.2012 wezwania przez Pana Krzysztofa Bogusławskiego do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr XV/137/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 19 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy Górne w Białymstoku (obszar systemu przyrodniczego miasta)
XXIX/302/12 18.06.2012 wezwania przez Pana Andrzeja Mackiewicza i Pana Artura Czyżyńskiego do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr XV/137/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 19 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy Górne w Białymstoku (obszar systemu przyrodniczego miasta)
XXIX/301/12 18.06.2012 wezwania przez Pana Dariusza Kryszenia do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr XV/137/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 19 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy Górne w Białymstoku (obszar systemu przyrodniczego miasta)
XXIX/300/12 18.06.2012 wezwania przez Panią Alicję Kisielewską do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr XV/137/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 19 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy Górne w Białymstoku (obszar systemu przyrodniczego miasta)
XXIX/299/12 18.06.2012 wezwania przez Państwa Barbarę i Jana Jaromin do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr XV/137/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 19 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy Górne w Białymstoku (obszar systemu przyrodniczego miasta)
XXIX/298/12 18.06.2012 wezwania przez Pana Mariusza Jamroca do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr XV/137/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 19 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy Górne w Białymstoku (obszar systemu przyrodniczego miasta)
XXIX/297/12 18.06.2012 wezwania przez Pana Bogdana Dębowskiego do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr XV/137/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 19 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy Górne w Białymstoku (obszar systemu przyrodniczego miasta)
XXIX/296/12 18.06.2012 wezwania przez Państwa Jana i Wierę Chlabicz do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr XV/137/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 19 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy Górne w Białymstoku (obszar systemu przyrodniczego miasta)
XXIX/295/12 18.06.2012 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku (w rejonie ulic Wiewiórczej i Niedźwiedziej)
XXIX/294/12 18.06.2012 udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Białegostoku
XXIX/293/12 18.06.2012 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Białegostoku za 2011 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2011 rok
XXVIII/292/12 28.05.2012 zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany granic Miasta Białegostoku
XXVIII/291/12 28.05.2012 powołania Komisji ds. zniszczenia dokumentów złożonych przez kandydatów zgłoszonych na ławników
XXVIII/290/12 28.05.2012 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2012 rok
XXVIII/289/12 28.05.2012 ustalenia wysokości cen za przyjęcie odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Białegostoku uprawnień w zakresie ustalania kolejnych stawek opłat za przyjęcie odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach
XXVIII/288/12 28.05.2012 zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinny Dom Dziecka Św. Rodziny z Nazaretu w Białymstoku, ul. Nowa 32A
XXVIII/287/12 28.05.2012 podwyższenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w Białymstoku, ul. Kołłątaja 67 m. 29
XXVIII/286/12 28.05.2012 wyrażenia zgody na używanie nazwy BIAŁYSTOK w znaku towarowym „ŻUBR CIEMNOZŁOTY BROWAR DOJLIDY BIAŁYSTOK NATURALNE SKŁADNIKI”
XXVIII/285/12 28.05.2012 ustanowienia stypendiów artystycznych osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania oraz wysokości tych stypendiów
XXVIII/284/12 28.05.2012 szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
XXVIII/283/12 28.05.2012 nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 13 – Skorupy
XXVIII/282/12 28.05.2012 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej w Białymstoku (odcinek od ul. Sokólskiej do ul. Poleskiej)
XXVIII/281/12 28.05.2012 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej w Białymstoku (odcinek w rejonie osiedla Leśna Dolina i Słoneczny Stok do Al. Jana Pawła II)
XXVIII/280/12 28.05.2012 przystąpienia do sporządzenia zmian „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku”
XXVI/279/12 23.04.2012 stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Białymstoku na kadencję 2012-2015
XXVI/278/12 23.04.2012 stwierdzenia pozostawienia zgłoszeń kandydatów na ławników bez dalszego biegu
XXVI/277/12 23.04.2012 uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2012 rok
XXVI/276/12 23.04.2012 likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 w Białymstoku, ul. Transportowa 2 oraz rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 w Białymstoku, ul. Transportowa 2
XXVI/275/12 23.04.2012 zmiany siedziby Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Gen. Nikodema Sulika w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1 i likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Gen. Nikodema Sulika oraz rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Gen. Nikodema Sulika w Białymstoku, ul. Transportowa 2
XXVI/274/12 23.04.2012 likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Białymstoku, ul. Letnia 1/1 oraz rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Białymstoku ul. Letnia 1/1
XXVI/273/12 23.04.2012 likwidacji XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 10 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki oraz rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 10 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki w Białymstoku, ul. Sokólska 1
XXVI/272/12 23.04.2012 rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 1 oraz likwidacji I Liceum Profilowanego i Technikum Zawodowego Nr 1
XXVI/271/12 23.04.2012 rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28, przeniesienia X Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Zawodowego Nr 8 do nowej siedziby oraz likwidacji II Liceum Profilowanego, Technikum Zawodowego Nr 8 i Szkoły Policealnej Nr 3
XXVI/270/12 23.04.2012 zmiany nazwy i nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu Nr 77 w Białymstoku
XXVI/269/12 23.04.2012 zmiany nazwy Publicznego Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Sługi Bożego Jana Pawła II w Białymstoku
XXVI/268/12 23.04.2012 przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku”
XXVI/267/12 23.04.2012 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku (rejon ulic J. Kuronia oraz F. Karpińskiego)
XXVI/266/12 23.04.2012 wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Białegostoku w 2012 roku,
XXVI/265/12 23.04.2012 przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Miasta Białegostoku
XXVI/264/12 23.04.2012 wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości gruntowych położonych w Białymstoku przy ulicy Gen. Władysława Andersa
XXVI/263/12 23.04.2012 przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 01 czerwca 2012 r. do dnia 31 maja 2013 r. określonych przez "Wodociągi Białostockie" Sp. z o.o. w Białymstoku
XXV/262/12 26.03.2012 nadania nazwy rondu, położonemu w Białymstoku u zbiegu ul. Gen. Stanisława Maczka, ul. Gen. Władysława Andersa i Al. 1000lecia Państwa Polskiego, na obszarze osiedli Nr 2 Białostoczek i Nr 9 Jaroszówka
XXV/261/12 26.03.2012 zaliczenia ulic Miasta Białegostoku do kategorii dróg gminnych
XXV/260/12 26.03.2012 pozbawienia odcinka ulicy Zgoda kategorii drogi gminnej
XXV/259/12 26.03.2012 ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Białegostoku
XXV/258/12 26.03.2012 zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2012
XXV/257/12 26.03.2012 wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Towarzystwem Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI w celu realizacji projektu "Niepełnosprawni na rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
XXV/256/12 26.03.2012 określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
XXV/255/12 26.03.2012 nadania statutu Białostockiemu Teatrowi Lalek w Białymstoku
XXV/254/12 26.03.2012 udzielenia w 2012 roku z budżetu Miasta Białystok dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Miasta Białystok i nie stanowiących jego własności, oraz ich wysokości
XXIV/253/12 15.03.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2012 – 2037
XXIV/252/12 15.03.2012 zamiaru powołania spółki kapitałowej
XXIII/251/12 27.02.2012 wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr 18/176/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Zawady w Białymstoku (rejon ul. Chmielowej) wniesionego przez Pana Adama Tymińskiego
XXIII/250/12 27.02.2012 podziału gminy Białystok na sektory
XXIII/249/12 27.02.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu "Cmentarzowi Miejskiemu" w Białymstoku oraz uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Cmentarz Miejski" w Białymstoku
XXIII/248/12 27.02.2012 powołania składu osobowego stałej Komisji Edukacji i Wychowania
XXIII/247/12 27.02.2012 zmiany granic Miasta Białegostoku
XXIII/246/12 27.02.2012 wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr XVIII/176/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Zawady w Białymstoku (rejon ul. Chmielowej) wniesionego przez Pana Krzysztofa Tymińskiego
XXIII/245/12 27.02.2012 wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr VI/36/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Białostoczek w Białymstoku (rejon ul. Kombatantów i 1-szej Armii Wojska Polskiego) wniesionego przez Pana Krzysztofa Popławskiego
XXIII/244/12 27.02.2012 wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr XII/94/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej (odcinek od ul. Jana Pawła II do ul. Antoniukowskiej ) w Białymstoku wniesionego przez Pana Mariana Malewicza
XXIII/243/12 27.02.2012 wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr XVIII/176/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Zawady w Białymstoku (rejon ul. Chmielowej) wniesionego przez Państwa Beatę Kozłowską i Roberta Tymińskiego
XXIII/242/12 27.02.2012 wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr XVIII/176/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Zawady w Białymstoku (rejon ul. Chmielowej) wniesionego przez Panią Barbarę Ołdziejewską
XXIII/241/12 27.02.2012 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Białostoczek w Białymstoku (rejon ul. Kombatantów)
XXIII/240/12 27.02.2012 przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej: "Wychowawca Podwórkowy" na lata 2012-2015
XXIII/239/12 27.02.2012 przekształcenia Punktu Przedszkolnego Nr 1 przy Szkole Podstawowej Nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku w Przedszkole Samorządowe Nr 83 w Białymstoku oraz utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Białymstoku przy ul. Strażackiej 25
XXIII/238/12 27.02.2012 nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu Nr 7 w Białymstoku
XXIII/237/12 27.02.2012 nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 44 w Białymstoku, ul. Rumiankowa 13 oraz zmiany aktu założycielskiego szkoły
XXIII/236/12 27.02.2012 zmieniająca uchwałę Nr LII/679/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie założenia szkoły policealnej – Studium Wokalno-Aktorskiego im. Czesława Niemena w Białymstoku
XXIII/235/12 27.02.2012 zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 w Białymstoku przy ul. Transportowej 2
XXIII/234/12 27.02.2012 zmiany siedziby Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1 oraz zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Gen. Nikodema Sulika w Białymstoku
XXIII/233/12 27.02.2012 zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Białymstoku przy ul. Letniej 1/1
XXIII/232/12 27.02.2012 zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku przy ul. Antoniuk Fabryczny 1 oraz zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego i Technikum Zawodowego Nr 1
XXIII/231/12 27.02.2012 zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 28, przeniesienia X Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Zawodowego Nr 8 do nowej siedziby oraz zamiaru likwidacji II Liceum Profilowanego, Technikum Zawodowego Nr 8 i Szkoły Policealnej Nr 3
XXIII/230/12 27.02.2012 zamiaru likwidacji XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 10 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki w Białymstoku, ul. Sokólska 1
XXIII/229/12 27.02.2012 zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku przy ul. Antoniuk Fabryczny 40
XXIII/228/12 27.02.2012 zamiaru likwidacji szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. Władysława Andersa w Białymstoku przy ul. Stołecznej 21
XXIII/227/12 27.02.2012 zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku przy ul. Żabiej 5
XXIII/226/12 27.02.2012 zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku przy ul. Bema 105
XXIII/225/12 27.02.2012 zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku przy ul. Knyszyńskiej 12
XXIII/224/12 27.02.2012 zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Elektrycznych im. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku przy ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 14
XXIII/223/12 27.02.2012 zamiaru przekształcenia zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Białystok
XXIII/222/12 27.02.2012 zamiaru likwidacji XIV Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku przy ul. Świętojańskiej 1
XXIII/221/12 27.02.2012 zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku przy ul. Ks. Stanisława Suchowolca 26
XXIII/220/12 27.02.2012 zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku przy ul. Broniewskiego 14
XXIII/219/12 27.02.2012 zamiaru likwidacji III Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 47/1
XXIII/218/12 27.02.2012 zamiaru likwidacji X Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 57
XXIII/217/12 27.02.2012 zamiaru likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1
XXIII/216/12 27.02.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2012 rok
XXIII/215/12 27.02.2012 zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągów Białostockich” Spółka z o.o. w Białymstoku w latach 2012 – 2015
XXIII/214/12 27.02.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Miasta Białegostoku strefy płatnego parkowania
XXIII/213/12 27.02.2012 ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego białostockiej komunikacji miejskiej
XXII/212/12 16.01.2012 wezwania przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Kombinat Budowlany Sp. z o.o. do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr LIII/682/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku (w rejonie ulic Wiewiórczej i Niedźwiedziej)
XXII/211/12 16.01.2012 wezwania przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego „Śródmieście” A. Biruk, L. J. Pilecki Spółka Jawna do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr LIII/682/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku (w rejonie ulic Wiewiórczej i Niedźwiedziej)
XXII/210/12 16.01.2012 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda w Białymstoku (rejon ulicy Ciołkowskiego)
XXII/209/12 16.01.2012 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Jaroszówka i Wygoda w Białymstoku (północnowschodnie tereny rozwojowe)
XXII/208/12 16.01.2012 zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
XXII/207/12 16.01.2012 pozbawienia części ulicy Ks. Jerzego Popiełuszki kategorii drogi powiatowej
XXII/206/12 16.01.2012 zmieniająca uchwałę Nr IX/69/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieście Białystok oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania