Zarządzenia Prezydenta 2018-2023

Dostępne: 2586 wyników ze wszystkich kategorii.

Zarządzenie nr 145/21

W sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, planowanych do realizacji w 2021 roku, w okresie od 19 kwietnia do 31 grudnia, pn. Niskobudżetowe projekty osiedlowe

Nr zarządzenia: 145/21

Z dnia: 2021-03-08

Zarządzenie nr 144/21

W sprawie: uchylenia zarządzenia nr 303/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie przekazania Zarządowi Mienia Komunalnego w Białymstoku w zarządzanie nieruchomości położonej w Gminie Turośń Kościelna, obr. Turośń Dolna

Nr zarządzenia: 144/21

Z dnia: 2021-03-05

Zarządzenie nr 143/21

W sprawie: wyrażenia zgody Białostockiemu Parkowi Naukowo-Technologicznemu na zawarcie kolejnej umowy najmu

Nr zarządzenia: 143/21

Z dnia: 2021-03-05

Zarządzenie nr 142/21

W sprawie: zmieniające zarządzenie Nr 96/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 lutego2021 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości gminnej przy ul. Stawowej w Białymstoku

Nr zarządzenia: 142/21

Z dnia: 2021-03-05

Zarządzenie nr 141/21

W sprawie: przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego nr 75 położonego w budynku wielolokalowym przy ul. Gen. Józefa Hallera 46 w Białymstoku, stanowiącego własność Gminy Białystok, wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej

Nr zarządzenia: 141/21

Z dnia: 2021-03-03

Zarządzenie nr 140/21

W sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Białymstoku

Nr zarządzenia: 140/21

Z dnia: 2021-03-03

Zarządzenie nr 139/21

W sprawie: powołania oraz określenia zasad i trybu działania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji i wychowania w 2021 roku.

Nr zarządzenia: 139/21

Z dnia: 2021-03-03

Zarządzenie nr 138/21

W sprawie: powołania Stałej Komisji Przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w publicznych przetargach pisemnych na najem lokali użytkowych i dzierżawę nieruchomości

Nr zarządzenia: 138/21

Z dnia: 2021-03-02

Zarządzenie nr 137/21

W sprawie: przeznaczenia do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku przy ul. Węgierskiej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 6 – Starosielce Płd. numerem 1963/2

Nr zarządzenia: 137/21

Z dnia: 2021-03-02

Zarządzenie nr 136/21

W sprawie: stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących zasób Miasta Białystok.

Nr zarządzenia: 136/21

Z dnia: 2021-03-01

Zarządzenie nr 135/21

W sprawie: umorzenia wierzytelności przysługujących jednostce budżetowej -Zarządowi Mienia Komunalnego w Białymstoku.

Nr zarządzenia: 135/21

Z dnia: 2021-03-01

Zarządzenie nr 134/21

W sprawie: zmieniające zarządzenie Nr 269/10 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku

Nr zarządzenia: 134/21

Z dnia: 2021-03-01

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.