Komisja Rewizyjna

Zakres działania:

  1. kontrola działalność Prezydenta, jednostek organizacyjnych i pomocniczych Miasta na podstawie kryteriów celowości, legalności, rzetelności i gospodarności w zakresie zarządzania mieniem i wykonywania budżetu,
  2. opiniowanie wykonanie budżetu Miasta,
  3. występowanie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi,
  4. wykonuje inne zadania zlecone przez Radę lub z własnej inicjatywy w zakresie kontroli Prezydenta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy,
  5. dokonuje kontroli z własnej inicjatywy.

Członkowie Komisji:


Obsługa Komisji:

Biuro Rady Miasta
ul. Słonimska 1, pok. 605
Agnieszka Trzeciak, telefon 85 869 6160

 

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony