Pozwolenia zintegrowane - decyzje

Pozwolenia zintegrowane - decyzje wydane do grudnia 2016 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), począwszy od 5            września 2014 r. (Dz. U. z 2014. Poz. 1101, art. 11) Prezydent Miasta Białegostoku jest obowiązany do udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej decyzji udzielających lub zmieniających pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2018 r., poz. 799 ze zm.).

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony