Aktualności

Uwaga!

 

Od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

1) telefonicznie – tel. (85) 869 66 99 - rejestracja telefoniczna czynna w godzinach pracy Urzędu

2) lub e-mailowo: darmowapomoc@um.bialystok.pl .

 

 

Kobiety w ciąży przyjmowane są poza kolejnością

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej)

 

 

1)     Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950Białystok;

2)     Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 879 79 79, email: bbi@um.bialystok.pl;

3)     Dane osobowe są zbierane w celu wykazania uprawnienia do prawa do nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej;

4)     Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

5)     Pozyskane dane będą przechowywane przez okres 3 lat od dnia ich sporządzenia;

6)     Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do własnych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

7)     Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych;

8)     Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie skutkować będzie odmową udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnejlub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

 

Możliwość wyrażenia opinii o uzyskanym świadczeniu

 

Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego moją możliwość wyrażenia opinii o udzielonej pomocy:

1)    bezpośrednio po udzielonej pomocy na części B karty pomocy, którą należy umieścić w zamkniętej urnie, znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

2)    w dowolnym terminie:

a)      telefonicznie pod nr 85 869 6699;

b)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem e-mail: dorn@um.bialystok.pl

c)      lub listownie wysyłając na adres:

Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Organizacyjny i Nadzoru, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok