Aktualności

POMOC UCHODŹCOM Z UKRAINY

W ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Białystok cudzoziemcy mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich.

Wymagana jest wcześniejsza rejestracja:

1) telefonicznie pod nr telefonu: (85) 869 66 99 - pn.: 8:00-16:00; wt.-pt.: 7:30-15:30;

2) lub e-mailowo: darmowapomoc@um.bialystok.pl;

3) lub pod adresem: https://np.ms.gov.pl/ - możliwa rejestracja w języku ukraińskim.

Do pkt pomocy można zgłosić się z tłumaczem, bądź skorzystać z pomocy wykonawcy posługującego się językiem obcym.

Wsparcie można uzyskać również w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie całego kraju – link do zapisów: https://np.ms.gov.pl/ua/zapisy, jak również w punktach specjalizujących się w dziedzinie pomocy cudzoziemcom – lista punktów dostępna pod adresem: https://np.ms.gov.pl zakładka - Aktualności: Porady prawne z zakresu prawa cudzoziemców oraz porady prawne w językach obcych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 1118) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 1 lipca 2023 r. zostaje zniesiony stan zagrożenia epidemicznego. Od tego dnia na wizyty zdalne mogą być zapisywane wyłącznie osoby z trudnościami w poruszaniu i komunikowaniu się, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 945).

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji, odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się:

1) telefonicznie pod nr telefonu: (85) 869 66 99 - pn.: 8:00-16:00; wt.-pt. 7:30-15:30;

2) lub e-mailowo: darmowapomoc@um.bialystok.pl;

3) lub pod adresem: https://np.ms.gov.pl/zapisy.

 

Kobiety w ciąży przyjmowane są poza kolejnością.

Rejestracja na dyżury specjalistyczne utworzone na terenie całego kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania - https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne--dolacz-do-nas.

Możliwość wyrażenia opinii o uzyskanym świadczeniu

Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego moją możliwość wyrażenia opinii o udzielonej pomocy:

1) bezpośrednio po udzielonej pomocy na części B karty pomocy, którą należy umieścić w zamkniętej urnie, znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

2) w dowolnym terminie za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: darmowapomoc@um.bialystok.pl.

Osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r. poz. 2240), mogą przekazać opinię o udzielonej pomocy także:

1) listowanie wysyłając na adres:

Urząd Miejski w Białymstoku

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

2) telefonicznie pod numerem: (85) 869 66 99 – pn.: 8:00-16:00; wt.-pt. 7:30-15:30.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, o której mowa w art. 8a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 945), dostępna dla mieszkańców Miasta Białystok, obejmuje w szczególności:

 1. poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne;
 2. nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ze wskazaniem punktów i dyżurów.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej)

 1.  Administratorami danych są:
  1. w zakresie danych zbieranych w celu wykazania uprawnienia do prawa do nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
   Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15 - 950 Białystok;
   Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl;
  2. w zakresie prowadzenia centralnego systemu teleinformatycznego do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej:
   Minister Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, kod 00-950;
   Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, e-mail: iod@ms.gov.pl;
 2. Dane osobowe są zbierane w celu obsługi i wykazania uprawnienia do prawa do nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, na podstawie art. 6. ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej;
 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 4. Pozyskane dane (złożone oświadczenia) będą przechowywane przez okres 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone, a dane osób zgłaszających się na wizytę w centralnym systemie teleinformatycznym będą przechowywane przez okres roku od zakończenia roku, w którym udzielono nieodpłatnej porady prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do własnych danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO;
  2. sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;
  3. usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), na zasadach określonych w art. 17 RODO;
  4. ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO;
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych;
 7. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie skutkować będzie odmową udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Powrót na początek strony