Aktualności

Uwaga!

UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

ODBYWA SIĘ

- TELEFONICZNIE
- BĄDŹ Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ

wyłącznie po umówieniu terminu wizyty

- pod nr telefonu (85) 869 66 99 czynnym w godzinach pracy Urzędu
- e-mailowo: darmowapomoc@um.bialystok.pl
- lub samodzielnie pod adresem: https://np.ms.gov.pl/zapisy

KOBIECIE W CIĄŻY PORADY UDZIELANE SĄ POZA KOLEJNOŚCIĄ

Od dnia 7 czerwca 2021 r. do odwołania udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się
- telefonicznie bądź z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość,
- stacjonarnie.

Art. 28 a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnm poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej poza umożliwieniem udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poza lokalem punktu oraz za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, stanowi, iż w stanie zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego stosuje się odpowiednio przepisy mające zastosowanie do osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy, a także, że nie stosuje się art. 4 ust. 2 ustawy. Tym samym, osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  nie składa oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej również nie jest zobowiązana do złożenia dodatkowego oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

 

Zgłoszeń dokonuje się:

1) telefonicznie pod nr telefonu: (85) 869 66 99 - czynnym w godzinach pracy Urzędu;

2) lub e-mailowo: darmowapomoc@um.bialystok.pl;

3) lub pod adresem: https://np.ms.gov.pl .

Kobiety w ciąży przyjmowane są poza kolejnością

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej)

1) Administratorami danych są:
a) w zakresie danych zbieranych w celu wykazania uprawnienia do prawa do nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego -
Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15 - 950 Białystok;
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl;

b) w zakresie prowadzenia centralnego systemu teleinformatycznego do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej -
Minister Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, kod 00-950;
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, e-mail: iod@ms.gov.pl;

2) Dane osobowe są zbierane w celu obsługi i wykazania uprawnienia do prawa do nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, na podstawie art. 6. ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej;

3) Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

4) Pozyskane dane (złożone oświadczenia) będą przechowywane przez okres 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone, a dane osób zgłaszających się na wizytę w centralnym systemie teleinformatycznym będą przechowywane przez okres roku od zakończenia roku, w którym udzielono nieodpłatnej porady prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

5) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do własnych danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO;
b) sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;
c) usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), na zasadach określonych w art. 17 RODO;
d) ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO;

6) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych;

7) Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie skutkować będzie odmową udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

Możliwość wyrażenia opinii o uzyskanym świadczeniu

Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego moją możliwość wyrażenia opinii o udzielonej pomocy:

1) bezpośrednio po udzielonej pomocy na części B karty pomocy, którą należy umieścić w zamkniętej urnie, znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

2) w dowolnym terminie

a) telefonicznie pod nr 85 869 6699;

b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem e-mail: darmowapomoc@um.bialystok.pl

c) lub listownie wysyłając na adres:

 

Urząd Miejski w Białymstoku

ul. Słonimska 1
15-950 Białystok

 

 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, o której mowa w art. 8a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 945), dostępna dla mieszkańców Miasta Białystok, obejmuje w szczególności:

  1. poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne;
  2. nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ze wskazaniem punktów i dyżurów.