Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia

Stosownie do art. 152b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 r. poz. 1396 ze zm.), Prezydent Miasta Białegostoku udostępnia następujące informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne (PEM), objętych obowiązkiem zgłoszenia:

 1. zgłoszenia instalacji (art. 152 ust. 1 lub ust. 6 pkt 2 ustawy Poś);
 2. informacje (art. 152 ust. 6 pkt 1 ustawy Poś):
 • rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,
 • zakończeniu eksploatacji instalacji,
 • zmianie w zakresie danych lub informacji, zawartych w zgłoszeniu;
 1. sprzeciwy do rozpoczęcia eksploatacji instalacji (art. 152 ust. 4 ustawy Poś);
 2. zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (art. 152 ust. 4b ustawy Poś), wydawane przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu;
 3. uwagi dotyczące okoliczności, że: eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska oraz instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska wraz ze szczegółowym uzasadnieniem uprawdopodabniającym zasadność wniesienia uwag (art. 152b ust. 3 ustawy Poś).

  Uwagi, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zgłoszenia lub informacji,  mogą wnieść:
  • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) prowadzące działalność w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 lub 18 tej ustawy, lub
  • osoby zamieszkałe w gminie, na terenie której ma być lub jest eksploatowana instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne.
  Treść uwag (wniesionych w terminie) przekazywana jest niezwłocznie prowadzącemu instalację lub użytkownikowi urządzenia, którego uwagi dotyczą.

 4. odpowiedzi na wniesione uwagi (art. 152b ust. 6 ustawy Poś), które prowadzący instalację lub użytkownicy urządzeń mogą wnieść, za pośrednictwem organu właściwego do przyjęcia uwag, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

Na stronie https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/ publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony