Zmiana nazwiska, adresu, danych pojazdu w dowodzie rejestracyjnym

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
Rejestracja pojazdu

Podstawowe informacje

Właściciel pojazdu zarejestrowanego obowiązany jest zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę (Prezydenta Miasta w przypadku miasta na prawach powiatu) o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.


Kogo dotyczy

Właściciela zarejestrowanego pojazdu.


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek;
 2. Dowód rejestracyjny;
 3. Dowód osobisty – do wglądu;
 4. W przypadku firm dodatkowo KRS;
 5. Aktualne ubezpieczenie OC;
 6. W przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu dodatkowo należy dostarczyć:
  • Dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu wykonane zostały przez przedsiębiorcę, prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie;
  • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów;
  • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, w przypadku zmiany rodzaju pojazdu na samochód osobowy, pojazd rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e), samochód ciężarowy (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj „furgon”, „furgon/podest”, „ciężarowo-osobowy”, „terenowy”, „wielozadaniowy” lub „van” lub samochód specjalny (kategoria homologacyjna M1 i N1).
   Uwaga: W okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. do zawiadomień o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym, wynikającej z wprowadzenia w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu, nie dołącza się dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy.
 7. W przypadku wymiany podwozia lub ramy dodatkowo należy dostarczyć:
  • Dowód własności podwozia lub ramy;
  • Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli podwozie lub rama zostały sprowadzone z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
  • Dowód rejestracyjny lub zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub rama, jeżeli to podwozie lub rama pochodzi z pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP.
 8. W przypadku zmiany innych danych pojazdu zamieszczonych w dowozie rejestracyjnym zaistniałej w wyniku wprowadzenia zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów, dodatkowo należy dostarczyć zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów,
 9. W przypadku pojazdu będącego przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo,
 10. W przypadku działania przez pełnomocnika należy załączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową (17 zł). Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej,
 11. Dowód uiszczenia opłaty.

Uwaga !

W przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu, powodującej zmianę właściwości miejscowej organu rejestrującego, organ rejestrujący na wniosek właściciela dokonuje rejestracji pojazdu. Wymagane dokumenty i opłaty ujęte są w opisie usługi "Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP", link dostępny poniżej.

Przejście do karty usługi - Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP


Czas realizacji

 1. Niezwłocznie po złożeniu przez właściciela zawiadomienia o zmianie stanu faktycznego wraz z wymaganymi dokumentami organ rejestrujący dokonuje w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym stosownej adnotacji i zwraca właścicielowi dowód rejestracyjny do czasu wydania nowego dowodu rejestracyjnego.
 2. Nowy dowód rejestracyjny można odebrać przed upływem 30 dni.

Opłaty

 1. Tytuł płatności: Wymiana dowodu rejestracyjnego pojazdu nr VIN: ......
  Kwota: 54,00 zł
  Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 09 1240 5211 1111 0010 5270 5833
 2. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
  Kwota: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)
  Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 3. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:
  • kartą płatniczą bezpośrednio przy okienku, przy którym sprawa jest załatwiana
  • gotówką lub kartą w kasie Urzędu (parter pokój nr 7, kasa czynna w godzinach 8:00 - 15:00, przerwa techniczna 11:00-12:00)
 4. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Miejsce załatwienia sprawy

Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Rejestracji Pojazdów
ul. J. K. Branickiego 3/5, 15-085 Białystok
I piętro, sala 110


Kontakt telefoniczny z Urzędem

Nr infolinii: 85 879 7979


Przydatne linki

Ekolejka - zamów kolejkę

Sprawdź możliwość odbioru dowodu rejestracyjnego na stronie info-car.pl


Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej wydania dowodu rejestracyjnego po zawiadomieniu o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany w dowodzie rejestracyjnym przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1847 z późn. zm.)
Powrót na początek strony