Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
Rejestracja pojazdu

Podstawowe informacje

Właściciel pojazdu jest obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania.


Kogo dotyczy

Właściciela pojazdu


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek
 2. Dowód własności pojazdu (faktura VAT lub rachunek, umowa sprzedaży, umowa zamiany)
 3. Dowód rejestracyjny
 4. Tablice rejestracyjne
  Składający wniosek o rejestrację pojazdu może wnioskować o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, w tym tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli pojazd był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada tablice (tablicę) rejestracyjne zgodne z obowiązującymi przepisami oraz utrzymane w należytym stanie i czytelne
 5. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane
 6. W przypadku pojazdu będącego przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo,
 7. W przypadku działania przez pełnomocnika należy załączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową (17 zł). Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej
 8. Dowód osobisty -do wglądu
 9. W przypadku firm dodatkowo KRS
 10. Dowód uiszczenia opłaty

Czas realizacji

 1. Niezwłocznie po złożeniu przez właściciela wniosku z wymaganymi dokumentami organ rejestrujący dokonuje czasowej rejestracji pojazdu z urzędu na okres 30 dni - wydając pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne lub nie dokonuje czasowej rejestracji pojazdu i nanosi w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym adnotację o złożeniu wniosku o rejestrację oraz zamawia nowy dowód rejestracyjny.  
 2. Dowód rejestracyjny można odebrać przed upływem 30 dni od złożenia wniosku.

Opłaty

 1. Tytuł płatności: Opłata za rejestrację pojazdu nr VIN: ......
  Kwoty poszczególnych opłat:
  • za wydanie dowodu rejestracyjnego - 54,00 zł
  • za wydanie pozwolenia czasowego z urzędu - 13,50 zł
  • za wydanie nalepek legalizacyjnych - 12,50 zł
  • za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych na samochód - 80,00 zł
  • za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych na przyczepę - 40,00 zł
  • za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych na motocykl - 40,00 zł
  • za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych ciągnik rolniczy - 40,00 zł
  • za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych motorower - 30,00 zł
  • za wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych - 1 000,00 zł
   Opłat dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 09 1240 5211 1111 0010 5270 5833
 2. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
  Kwota: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)
  Opłaty skarbowej dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 3. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:
  • kartą płatniczą bezpośrednio przy okienku, przy którym sprawa jest załatwiana
  • gotówką lub kartą w kasie Urzędu (parter pokój nr 7, kasa czynna w godzinach 8:00 - 15:00, przerwa techniczna 11:00-12:00)
 4. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Miejsce załatwienia sprawy

Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Rejestracji Pojazdów
ul. J. K. Branickiego 3/5, 15-085 Białystok
I piętro, sala 110


Kontakt telefoniczny z Urzędem

Nr infolinii: 85 879 7979


Załatwienie sprawy przez internet

Ekolejka - zamów kolejkę
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
Informacja o usłudze na stronie obywatel.gov.pl
Sprawdź możliwość odbioru dowodu rejestracyjnego na stronie info-car.pl


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1847 z późn. zm.)
Powrót na początek strony