Aktualne konta bankowe

Departament Rachunkowości

Wpłaty na konto dochodów Miasta Białegostoku z tytułu:

 • opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, służebność drogi
 • dzierżawy gruntu i budynków, czasowego zajęcia terenu
 • przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności
 • opłaty adiacenckiej, renty planistycznej
 • zwrotu i zamiany nieruchomości
 • grzywien szkolnych
 • wykupu lokali mieszkalnych i użytkowych
 • opłaty za operat szacunkowy
 • opłaty za pobyt w DPS oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej
 • kosztów zastępstwa procesowego
 • opłaty za kartę wędkarską
 • opłaty za informację o środowisku
 • wpłat za wycinkę drzew i krzewów
 • opłaty geodezyjno-kartograficzne

należy uiszczać na rachunek bankowy w BANKU PEKAO S.A. o nr:
05 1240 5211 1111 0010 3553 7778 – Urząd Miejski w Białymstoku,
Departament Rachunkowości

________________________________________

Wpłaty na konto dochodów Skarbu Państwa z tytułu:

 • opłat za wieczyste użytkowanie gruntu
 • dzierżawy gruntu i budynków
 • przekształcenia prawa wieczystego użytkowanie gruntu w prawo własności
 • trwały zarząd
 • zwrotu nieruchomości
 • sprzedaży nieruchomości
 • opłaty za udostępnienie danych osobowych

należy uiszczać na rachunek bankowy w BANKU PEKAO S.A. o nr:
24 1240 5211 1111 0010 3553 7824 – Urząd Miejski w Białymstoku,
Departament Rachunkowości

________________________________________

Wpłaty na konto dochodów Miasta Białegostoku z tytułu:

 • opłat komunikacyjnych związanych z rejestracją pojazdów dokonywanych przez mieszkańców Białegostoku
 • udzielonych przez Urząd Miasta Białegostoku licencji na przewóz osób i rzeczy ,przeprowadzonych egzaminów TAXI, oznaczeń numerów bocznych TAXI
 • opłat za wydanie prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajami dokonywanych przez mieszkańców Białegostoku
 • wpisu do ewidencji instruktorów/wykładowców
 • wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierowców
 • wydania poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez OSK

należy uiszczać na rachunek bankowy w BANKU PEKAO S.A. o nr:
09 1240 5211 1111 0010 5270 5833 – Urząd Miejski w Białymstoku,
Departament Rachunkowości

________________________________________

Wpłaty na konto dochodów Miasta Białegostoku z tytułu:

 • zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

należy uiszczać na rachunek bankowy w BANKU PEKAO S.A. o nr
61 1240 5211 1111 0010 4856 6198 – Urząd Miejski w Białymstoku,
Departament Rachunkowości

________________________________________

Wpłaty na konto dochodów niepodatkowych Miasta Białegostoku z tytułu:

 • opłat dodatkowych za przejazd autobusami komunikacji miejskiej bez ważnego biletu

należy uiszczać na rachunek bankowy w BANKU PEKAO S.A. o nr:
17 1240 5211 1111 0010 3553 4458 – Urząd Miejski w Białymstoku,
Departament Rachunkowości

________________________________________

Wpłaty na konto dochodów niepodatkowych Miasta Białegostoku z tytułu:

 • opłat za hurtową sprzedaż biletów komunikacji miejskiej
 • opłat za dzierżawę autobusów spółkom miejskim
 • opłat za świadczenie usług komunikacyjnych gminom ościennym
 • opłat za przedłużenie linii komunikacyjnych
 • opłat za zatrzymywanie się na udostępnionych przystankach autobusowych
 • opłat za wydanie duplikatu karty miejskiej
 • opłat za przewóz osób niepełnosprawnych

należy uiszczać na rachunek bankowy w BANKU PEKAO S.A. o nr:
64 1240 5211 1111 0010 5794 6723 – Urząd Miejski w Białymstoku,
Departament Rachunkowości

________________________________________

Wpłaty na konto dochodów niepodatkowych Miasta Białegostoku z tytułu:

 • wydanych zezwoleń w formie decyzji lub umowy na zajęcie pasa drogowego
 • wydanych zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych
 • za usuwanie pojazdów z drogi pozostawionych w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub zagraża bezpieczeństwu

należy uiszczać na rachunek bankowy w BANKU PEKAO S.A. o nr:
06 1240 5211 1111 0010 3553 4559 – Urząd Miejski w Białymstoku,
Departament Rachunkowości

________________________________________

Wpłaty na konto dochodów niepodatkowych Miasta Białegostoku z tytułu:

 • opłaty dodatkowe za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania za brak opłaty
  za parkowanie

należy uiszczać na rachunek bankowy w BANKU PEKAO S.A. nr:
22 1240 5211 1111 0010 3555 6290 – Urząd Miejski w Białymstoku,
Departament Rachunkowości

________________________________________

Wpłaty na konto dochodów niepodatkowych Miasta Białegostoku z tytułu:

 • opłaty za mandaty karne wystawione przez Straż Miejską w Białymstoku

należy uiszczać na rachunek bankowy w BANKU PEKAO S.A. o nr:
84 1240 5211 1111 0010 4067 7841 – Urząd Miejski w Białymstoku,
Departament Rachunkowości

________________________________________

Wpłaty wadium na organizowane przetargi:

należy uiszczać na rachunek bankowy w BANKU PEKAO S.A. o nr:
37 1240 5211 1111 0010 3553 7299 – Urząd Miejski w Białymstoku,
Departament Rachunkowości

________________________________________

Spłaty pożyczek udzielonych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

należy uiszczać na rachunek bankowy w BANKU PEKAO S.A. o nr:
91 1240 5211 1111 0010 3553 7491 – Urząd Miejski w Białymstoku,
Departament Rachunkowości

________________________________________

Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:

 1. I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
 2. II Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 42, 15-950 Białystok
 3. II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
 4. Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
 5. II Oddział w Białymstoku, Filia 1 w Białymstoku, ul. Żelazna 7 lokal nr 3, 15-297 Białystok
 6. I Oddział w Białymstoku, ul. Al. J. Piłsudskiego 11/2, 15-443 Białystok
 7. II Oddział w Białymstoku, Filia 4 w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok
 8. I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

________________________________________

________________________________________

Departament Finansów Miasta

Wpłaty dochodów podatkowych Gminy Białystok (ul. Słonimska 1, pok. 204, 205, 205A) z tytułu:

 • podatku od nieruchomości (tel. 85 869 60 89, 85 869 61 05, 85 869 62 27)
 • podatku od środków transportowych (tel. 85 869 60 89)
 • podatku rolnego (tel. 85 869 60 89)
 • podatku leśnego (tel. 85 869 60 89)
 • opłata od posiadania psów (tel. 85 869 61 05)
 • opłaty targowej (tel. 85 869 62 27)

Uwaga !
Od dnia 01 stycznia 2011 roku nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego, na który należy przekazywać wpłaty z tytułu wyżej wymienionych podatków i opłat:
BANK PEKAO SA
78 1240 5211 1111 0010 3553 2584

Wpłaty dochodów Gminy Białystok (ul. Słonimska 1, pok. 204) z tytułu:
opłaty skarbowej (tel. 85 869 60 89)
Uwaga !
Od dnia 01 stycznia 2011 roku nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego, na który należy przekazywać wpłaty z tytułu opłaty skarbowej:
BANK PEKAO SA
26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

Wpłaty bez prowizji na wyżej wymienione konta Departamentu Finansów Miasta można uiszczać w następujących punktach:
1) osoby fizyczne i osoby prawne - tytułem opłaty skarbowej w kasach:

 • Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, pok. 18,
 • Urząd Stanu Cywilnego w Białymstoku, ul. Kilińskiego 6,
 • Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Składowa 11,
 • Starostwo Powiatowe, ul. Borsucza 2,
 • Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 2/2, pok.115.

DANE DO FAKTURY
Miasto Białystok - Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok
NIP 542-030-46-37
Regon 000515000