Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (nieruchomości niezamieszkałe)

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Finansów Miasta
Kategoria usług
Podatki i opłaty lokalne

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

Dotyczy: nieruchomości, na których nikt nie zamieszkuje, a powstają odpady komunalne -prowadzona jest działalność gospodarcza (sklepy, zakłady produkcyjne, szkoły, kościoły, magazyny, biurowce, rodzinne ogrody działkowe itp.).

UWAGA!

W związku z nowelizacją przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - począwszy od 23 września 2021 r. przestał obowiązywać przepis stanowiący, że przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.

Właściciele nieruchomości położonych na terenie miasta Białystok, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w dniu wejścia w życie zmienionych przepisów, pozostają objęci tym systemem do dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Obecne umowy na „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Białegostoku” obowiązują do 30 września 2021 r. Od 1 października 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. będą obowiązywały zamówienia powtórzone, a od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. będą obowiązywały nowe umowy, które zostały podpisane jeszcze przed dniem wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy czystościowej.

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, będzie zamieszczana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty z wyznaczonym terminem, nie krótszym niż 60 dni od dnia jej zamieszczenia, na złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem, bądź na odwołanie oświadczenia o wyłączeniu się z systemu gminnego, jeżeli nieruchomość jest wyłączona na podstawie tego oświadczenia.

W oświadczeniu właściciel nieruchomości jest obowiązany wskazać gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych, oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. Oświadczenie nie może być odwołane przez okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Oświadczenie jest skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać kolejna umowa.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej powstałej w trakcie obowiązywania umowy może w terminie 60 dni od dnia powstania takiej nieruchomości złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów zorganizowanego przez gminę, wskazując gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych. Do oświadczenia należy dołączyć kopię umowy pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. Oświadczenie jest skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać kolejna umowa.

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, postanowienia umowy zawartej z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanym do rejestru działalności regulowanej, zawierają odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok (przyjętym uchwałą Nr XVIII/287/19 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2019r.) oraz przepisach szczegółowych dotyczących selektywnego zbierania odpadów komunalnych.


Jak złożyć deklarację?

Uwaga! W przypadku, gdy deklaracja podpisywana jest przez pełnomocnika właściciela nieruchomości, dołącz pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji w postaci papierowej wraz z potwierdzeniem jego opłacenia.

 1. Zachęcamy do zdalnego składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez platformę ePUAP:
  • Zaloguj się na platformę ePUAP
  • Jak znaleźć dokumenty? (ścieżka)
   Katalog spraw > Ochrona środowiska > Najczęściej załatwiane sprawy >Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • wypełnij odpowiednią deklarację i podpisz ją przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.
 2. Drogą pocztową:
  • wydrukuj deklarację
  • wypełnij ją i podpisz
  • wyślij za pośrednictwem poczty na adres:
   Urząd Miejski w Białymstoku
   Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
   Kamienna 17
   15-021 Białystok
 3. Deklarację możesz złożyć także osobiście w Referacie Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi przy ul. Kamiennej 17 w Białymstoku (pokój 105 i 109) od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu: pon. 8.00 – 17.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30.

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji w formie papierowej – w przypadku, gdy deklaracja podpisywana jest przez pełnomocnika właściciela nieruchomości;
 • Pełnomocnictwo szczególne – w przypadku upoważnienia pełnomocnika/przedstawiciela do dokonania określonej czynności prawnej wskazanej w pełnomocnictwie.

Ważne terminy:

 • Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
 • W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Opłaty:

Informujemy, iż Rada Miasta Białystok od 1 lipca 2022 r. wprowadziła następujące stawki opłaty:

 • worek 0,08 m3 - 5,00 zł
 • worek 0,12 m3 - 7,00 zł
 • pojemnik 0,08 m3 – 5,00 zł
 • pojemnik 0,12 m3 - 7,00 zł
 • pojemnik 0,24 m3 - 12,00 zł
 • pojemnik 0,70 m3 - 37,00 zł
 • pojemnik 1,10 m3 - 58,00 zł
 • pojemnik 7,00 m3 - 370,00 zł
 • pojemnik 10,00 m3 - 529,00 zł

Terminy płatności:

 1. Osoby fizyczne:
  • za I kwartał do dnia 31 marca danego roku;
  • za II kwartał do dnia 30 czerwca danego roku;
  • za III kwartał do dnia 30 września danego roku;
  • za IV kwartał do dnia 31 grudnia danego roku.
 2. Osoby prawne:
  • do ostatniego dnia danego miesiąca za ten miesiąc.

Wpłat opłaty należy dokonywać na indywidualny numer konta zobowiązanego. Jest to indywidualny rachunek przypisany każdemu podatnikowi. Nie należy udostępniać przypisanego numeru konta osobom trzecim.

W przypadku braku indywidualnego numeru rachunku bankowego podanego przez organ podatkowy opłatę można uiścić na ogólny numer rachunku bankowego opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

09 1240 5211 1111 0010 5186 3776

Urząd Miejski w Białymstoku
Słonimska 1
15-950 Białystok


Przydatne informacje:

 • wszystkich właścicieli nieruchomości obejmuje obowiązek segregowania odpadów z podziałem na 5 frakcji: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji;
 • w przypadku stwierdzenia braku segregacji zostanie naliczona opłata w wysokości dwukrotnej stawki podstawowej;
 • obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne;
 • jeżeli zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opłaty, opłata ulega podwyższeniu lub obniżeniu za miesiąc, w którym nastąpiło to zdarzenie; nową deklarację należy wówczas złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany (na formularzu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy zaznaczyć, że jest to nowa deklaracja); opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana;
 • wpłat z tytułu opłaty za pełnomocnictwo należy dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132;
 • opłata skarbowa za dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika wynosi 17,00zł; w przypadku, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej;
 • informacje związane z udzielaniem ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz przeprowadzaniem kontroli podatkowych można znaleźć na stronach:
  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych - osoby fizyczne
  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych - osoby prawne
  Kontrole podatkowe.

Ważne telefony!

 • Kontakt ws. deklaracji (Departament Finansów Miasta, Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi, ul. Kamienna 17, 15-021 Białystok):

tel. 85 869 6591 (osoby fizyczne i prawne zaczynające się od liter: I, K)
tel. 85 869 6592 (osoby fizyczne i prawne zaczynające się od liter: A, B, C, Ć, F)
tel. 85 869 6593 (osoby fizyczne i prawne zaczynające się od liter: L, Ł, M, O, Q)
tel. 85 869 6594 (osoby fizyczne i prawne zaczynające się od liter: S, Ś, T)
tel. 85 869 6595 (osoby fizyczne i prawne zaczynające się od liter: D, E, G, H, J)
tel. 85 869 6596 (osoby fizyczne i prawne zaczynające się od liter: U, V, W, X, Y, Z, Ź, Ż)
tel. 85 869 6597 (osoby fizyczne i prawne zaczynające się od liter: N, P, R)

 • Kontakt ws. płatności (Departament Finansów Miasta, Referat Księgowości Opłat i Windykacji, ul. Bitwy Białostockiej 2/2, 15-103 Białystok):

tel. 85 869 6098 (osoby fizyczne i prawne zaczynające się od liter: L, Ł, M, O, Q)
tel. 85 879 7182 (osoby fizyczne i prawne zaczynające się od liter: A, B, C, Ć, F)
tel. 85 869 6485 (osoby fizyczne i prawne zaczynające się od liter: D, E, G, H, J)
tel. 85 869 6486 (osoby fizyczne i prawne zaczynające się od liter: S, Ś, T)
tel. 85 869 6487 (osoby fizyczne i prawne zaczynające się od liter: U, V, W, X, Y, Z, Ź, Ż)
tel. 85 879 7329 (osoby fizyczne i prawne zaczynające się od liter: N, P, R)
tel. 85 879 7330 (osoby fizyczne i prawne zaczynające się od liter: I, K)

 • Kontakt ws. realizowania usługi odbioru odpadów komunalnych (więcej informacji na temat funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Białystok można znaleźć na stronie internetowej http://odpady.bialystok.pl/);
  Departament Gospodarki Komunalnej, ul. Kamienna 17, 15-021 Białystok: 85 879 7473, 85 879 7478, 85 879 7471, 85 741 7983

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.)
 • Uchwała Nr XVIII/289/19 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 8)
 • Uchwała Nr IV/31/15 Rady Miasta Białystok z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 302)
 • Uchwała Nr XVIII/290/19 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 2561)
 • Uchwała Nr XVIII/287/19 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 6)
 • Uchwała Nr XXII/317/16 Rady Miasta Białystok z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 4144).
 • Uchwała Nr XVIII/288/19 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 7)
 • Uchwała Nr XVIII/293/2019 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 5536)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony