Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych osób prawnych

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Finansów Miasta
Kategoria usług
Podatki i opłaty lokalne

Podstawowe informacje

 1. Wszczęcie postępowania następuje na uzasadniony wniosek podatnika, w którym należy wskazać na występowanie ważnego interesu podatnika lub ważnego interesu publicznego.
 2. Katalog udzielanych ulg zawiera art. 67a Ordynacji podatkowej:
  • odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,
  • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
  • umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.
 3. Jeżeli podanie nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa - w tym warunków dotyczących udzielenia pomocy publicznej - organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Niewypełnienie warunków powoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.
 4. Przed wydaniem decyzji organ podatkowy wyznacza stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Organ podatkowy może odstąpić od tej zasady, jeżeli w wyniku postępowania wszczętego na wniosek strony ma zostać wydana decyzja w całości uwzględniająca jej wniosek.

Kogo dotyczy

Podatnika


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek podatnika o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego.
 2. Formularz informacji o pomocy publicznej otrzymanej przez przedsiębiorcę ze środków publicznych w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy – w przypadku, gdy podatnik składający wniosek jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn.zm.).
 3. Informacje na formularzu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.) lub na formularzu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53 poz. 312 z późn. zm.) – w zależności od przeznaczenia wnioskowanej pomocy.
 4. Dokumenty określające aktualną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy (np. sprawozdania finansowe, bilans, rachunek zysków i strat za poprzednie lata lub inne sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym; informacje o uzyskanych kredytach bankowych, pobranych pożyczkach; informacje o ewentualnych zaległościach wobec Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz innych podmiotów; zaświadczenia o prowadzonej egzekucji; pisma procesowe w sprawie odzyskania należności od niesolidnych kontrahentów i in.).

Czas realizacji

 1. Postępowanie powinno zakończyć się w terminie do miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia.
 2. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w ww. terminie organ podatkowy zawiadamia stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Opłaty

Brak


Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Finansów Miasta
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok


Kontakt telefoniczny

Numery telefonu: 85 869 6285, 85 869 6084, 85 869 6587


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 t.j.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2018 r. poz. 350)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L. 2013 Nr 352/1)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inna niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzielaniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1871 z późn. zm.)
 • Uchwała Rady Miasta Białystok NR XIX/270/16 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony