Petycje

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 poz. 870 ze zmianami), która weszła w życie z dniem 6 września 2015 r.

 

Czym jest petycja:

Jest to wystąpienie w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

 

Przedmiot petycji:

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 

Termin załatwienia petycji:

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycje

Więcej 
Powrót na początek strony