Posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w dniu 5 grudnia 2019 r.

Tytuł
Posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w dniu 5 grudnia 2019 r.
Kategoria Aktualności
Rada Miasta - kadencja 2018-2023

Posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska odbędzie się 5 grudnia 2019 r. o godz. 16.00 w sali 10 UM ul.Słonimska 1.
Proponowany porządek obrad:
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (druk nr 249).
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 250).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu „Schronisku dla Zwierząt” w Białymstoku (druk nr 255).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok (druk nr 262).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 265).

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.