Informacja o wywieszonym wykazie nr 59/2020

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie nr 59/2020
Kategoria Aktualności
Informacje

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl i stronie www.bip.bialystok.pl został zamieszczony wykaz nr 59/2020 dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku w obrębie 22 - Krywlany, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/39 o pow. 2,5991 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 03.07.2020 r. do dnia 24.07.2020 r.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.