Informacja o wywieszonym wykazie nr 106/2019

Tytuł Informacja o wywieszonym wykazie nr 106/2019
Kategoria Aktualności Informacje

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl i stronie www.bip.bialystok.pl został zamieszczony wykaz nr 106/2019 dotyczący nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Białystok, oznaczonej jako działka numer 91/2 o pow. 0,0257 ha, położonej w Białymstoku przy ul. Proletariackiej, w obrębie 11 - Śródmieście, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego ograniczonego, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną. Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 15.11.2019 r. do dnia 06.12.2019 r.

Feedback