Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
Dowód osobisty

Podstawowe informacje

 

Do złożenia wniosku wymagane jest okazanie dowodu osobistego.

Organ gminy nie może potwierdzić tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu   osobistego na podstawie dokumentu mObywatel.

Ustawa z dnia 26 maja 2023r. o aplikacji mObywatel ( Dz.U.2023.1234)

 

  1. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek o jego wydanie nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.
  2. Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Wniosek składa się osobiście na piśmie utrwalonym w postaci papierowej opatrzonym własnoręcznym podpisem w siedzibie dowolnego organu gminy.
  3. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa rodzic, opiekun lub kurator. Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.
  4. Wniosek o wydanie dowodu osobistego osobie do 12 roku życia można złożyć na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo osobistym.
  5. W przypadku niemożności złożenia wniosku w siedzibie organu gminy spowodowanej chorobą lub niepełnosprawnością wnioskodawca powiadamia organ gminy w celu przyjęcia wniosku w miejscu pobytu tej osoby po uprzednim umówieniu się na konkretny termin. Odbioru dowodu złożonego w tym trybie może dokonać pełnomocnik składający pełnomocnictwo szczególne do dokonania jego odbioru.
  6. Do wniosku dołącza się 1 kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie brwi, oczy - zwłaszcza źrenice, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy z zamkniętymi ustami bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami i odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego.

Uwaga!

Fotografia dołączana do wniosku w formie pisemnej powinna zostać wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku

www.gov.pl - zdjęcie do dowodu


Kogo dotyczy

Osoby fizyczne


Czas realizacji

30 dni od daty złożenia wniosku


Opłaty

Brak


Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Dowodów Osobistych i Spraw Wojskowych
ul. Branickiego 3/5, parter - sala obsługi interesantów nr 1
15-085 Białystok


Kontakt telefoniczny

Numer telefonu: 85 879 7979


Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Załatwienie sprawy przez internet i przydatne linki

eKolejka - zamów kolejkę w sprawie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego

Usługa uzyskania dowodu osobistego na stronie obywatel.gov.pl


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2022 r. poz. 671 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1865 ze zm.)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: