Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
Dowód osobisty

Podstawowe informacje

  1. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek o jego wydanie nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.
  2. Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Wniosek składa się osobiście na piśmie utrwalonym w postaci papierowej opatrzonym własnoręcznym podpisem w siedzibie dowolnego organu gminy.
  3. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa rodzic, opiekun lub kurator. Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.
  4. Wniosek o wydanie dowodu osobistego osobie do 12 roku życia można złożyć na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo osobistym.
  5. W przypadku niemożności złożenia wniosku w siedzibie organu gminy spowodowanej chorobą lub niepełnosprawnością wnioskodawca powiadamia organ gminy w celu przyjęcia wniosku w miejscu pobytu tej osoby po uprzednim umówieniu się na konkretny termin. Odbioru dowodu złożonego w tym trybie może dokonać pełnomocnik składający pełnomocnictwo szczególne do dokonania jego odbioru.
  6. Do wniosku dołącza się 1 kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie brwi, oczy - zwłaszcza źrenice, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy z zamkniętymi ustami bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami i odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego.

Uwaga!

Fotografia dołączana do wniosku w formie pisemnej powinna zostać wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku

www.gov.pl - zdjęcie do dowodu


Kogo dotyczy

Osoby fizyczne


Czas realizacji

30 dni od daty złożenia wniosku


Opłaty

Brak


Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Dowodów Osobistych i Spraw Wojskowych
ul. Branickiego 3/5, parter - sala obsługi interesantów nr 1
15-085 Białystok


Kontakt telefoniczny

Numer telefonu: 85 879 7979


Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Załatwienie sprawy przez internet i przydatne linki

eKolejka - zamów kolejkę w sprawie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego

Usługa uzyskania dowodu osobistego na stronie obywatel.gov.pl


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2022 r. poz. 671 t.j.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1865 ze zm.)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: