Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
Dowód osobisty

Podstawowe informacje

 

Do złożenia wniosku wymagane jest okazanie dowodu osobistego.

Organ gminy nie może potwierdzić tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu   osobistego na podstawie dokumentu mObywatel.

Ustawa z dnia 26 maja 2023r. o aplikacji mObywatel ( Dz.U.2023.1234)

 

  1. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek o jego wydanie nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.
  2. Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Wniosek składa się osobiście na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej wypełnionym przez organ gminy na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę
    i danych pobranych z rejestru PESEL, podpisanym przez wnioskodawcę za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego. Tożsamość i obywatelstwo  osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, organ gminy potwierdza na podstawie ważnego dowodu osobistego lub ważnego paszportu lub na podstawie innego dokumentu zawierającego fotografię.
  3. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa rodzic, opiekun lub kurator. Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.
  4. Wnioskodawca może złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, niezawierający odwzorowania własnoręcznego podpisu oraz odcisków palców przy użyciu usługi elektronicznej  mObywatel.gov.pl.

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty

Uwaga

Osoba powyżej 12 roku życia zobowiązana jest w terminie 30 dni  od dnia złożenia wniosku zgłosić się do organu gminy, w której złożyła wniosek,  w celu złożenia i odwzorowania podpisu oraz odcisków palców. Jeśli minie termin 30 dni-wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
W przypadku wniosku o wydanie dowodu osobistego dla osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność wraz z osobą ubiegającą się o wydanie dowodu osobistego musi zgłosić się wnioskodawca.

5. W przypadku niemożności złożenia wniosku w siedzibie organu gminy spowodowanej chorobą lub niepełnosprawnością wnioskodawca         powiadamia   organ gminy w celu przyjęcia wniosku w miejscu pobytu tej osoby po uprzednim umówieniu się na konkretny termin. Odbioru dowodu złożonego w tym trybie może dokonać pełnomocnik składający pełnomocnictwo szczególne do dokonania jego odbioru.

6. Do wniosku załącza się 1 kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie brwi, oczy - zwłaszcza źrenice, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy z zamkniętymi ustami bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami
i odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego.

Do wniosku składanego za pomocą usługi elektronicznej, załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492x633 piksele   (szerokość x wysokość) i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB.

        Fotografia powinna zostać wykonana na papierze fotograficznym, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

www.gov.pl - zdjęcie do dowodu


Kogo dotyczy

Osoby fizyczne


Czas realizacji

30 dni od daty złożenia wniosku, w przypadku złożenia wniosku przy użyciu usługi elektronicznej termin ten jest liczony od dnia zgłoszenia się wnioskodawcy do organu gminy.


Opłaty

Brak


Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Dowodów Osobistych i Spraw Wojskowych
ul. Branickiego 3/5, parter - sala obsługi interesantów nr 1
15-085 Białystok


Kontakt telefoniczny

Numer telefonu: 85 879 7979


Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Załatwienie sprawy przez internet i przydatne linki

eKolejka - zamów kolejkę w sprawie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego

Usługa uzyskania dowodu osobistego na stronie obywatel.gov.pl


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2022 r. poz. 671 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2798 ze zm.)
Powrót na początek strony