Zgłoszenie zmiany danych w zezwoleniu na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
Alkohol – zezwolenia

Informacje podstawowe

  1. Przedsiębiorca obowiązany jest zgłosić organowi zezwalającemu zmiany stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu.
  2. Przedsiębiorca otrzymuje decyzję o zmianie warunków posiadanego zezwolenia.

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy.


Wymagane dokumenty

Podanie powinno zawierać:
  • oznaczenie przedsiębiorcy (imię, nazwisko, nazwa firmy, siedziba);
  • określenie zezwolenia którego zmiana dotyczy;
  • adres punktu sprzedaży lub sprzedaży i podawania;
  • opis zmiany warunków posiadanego zezwolenia;
  • podpis przedsiębiorcy.

Czas realizacji

do 30 dni


Opłaty

Brak


Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Obsługi Przedsiębiorców
Branickiego 3/5, II piętro - pok. 203, 204
15-085 Białystok

Kontakt telefoniczny

Numery telefonów: 85 869 6157, 85 869 7280, 85 869 6255, 85 869 6843


Tryb odwoławczy

Przedsiębiorcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od decyzji w sprawie zmiany warunków posiadanych zezwoleń w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Wyślij pismo ogólne (usługa online)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: