Zgłoszenie zmian w zaświadczeniu potwierdzającym wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne.

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
Transport i ruch drogowy

Podstawowe informacje

Zgłoszenie zmian w zaświadczeniu potwierdzającym wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne.


Kogo dotyczy

Przedsiębiorców posiadających w/w dokumenty w przypadku, gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w tych dokumentach oraz występujących o dodatkowe wypisy.


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o zmianę danych w zaświadczeniu na przewozy drogowe na potrzeby własne, na terenie kraju
 2. Wykaz pojazdów samochodowych zawierający: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, nr VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdami
 3. Dowód uiszczenia opłaty za zmianę zaświadczenia

Czas realizacji

Nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku


Opłaty

 1. Tytuł płatności: Opłata za zmiany w zaświadczeniu potwierdzającym wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne
  • Kwoty opłat:
   • 25 zł za zmianę zaświadczenia,
   • 10 zł za zmianę każdego dotychczas posiadanego wypisu,
   • 100 zł za każdy kolejny wypis do nowo zgłoszonego pojazdu.
  • Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 09 1240 5211 1111 0010 5270 5833
 2. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
  Kwota: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)
  Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 3. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:
  • kartą płatniczą na stanowisku obsługi
  • gotówką lub kartą w kasie Urzędu (parter pokój nr 7, kasa czynna w godzinach 8:00 - 15:00, przerwa techniczna 11:00-12:00)
 4. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Al. J. Piłsudskiego 11/2, 15-443 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Obsługi Przedsiębiorców
Branickiego 3/5, III piętro - pok. 319
15-085 Białystok

Kontakt telefoniczny

Numer telefonu: 85 879 7979


Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie odmawiające wydania zaświadczenia wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1220)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz. U. z 2014 r. poz. 961)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 z późn. zm.)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: