Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wyniki:

Zgłoszenie utraty dowodu osobistego. Wydanie zaświadczenia

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
Dowód osobisty

Podstawowe informacje

 1. Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście lub przez pełnomocnika (legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania zgłoszenia) ten fakt organowi dowolnej gminy, gdzie otrzymuje zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgłoszenia dokonuje dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.
 3. Do zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dokonanego przez pełnomocnika w formie dokumentu elektronicznego, załącza się dokument elektroniczny zawierający pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia, a w razie niemożności jego uzyskania odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa.
 4. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu w formie dokumentu elektronicznego, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.
 5. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.
 6. Zgłoszenie kradzieży dowodu osobistego na policji skutkowało będzie unieważnieniem dowodu w Rejestrze Dowodów Osobistych – zaświadczenie o utracie będzie można uzyskać na wniosek w organie gminy za opłatą skarbową 17 zł.

Kogo dotyczy

Osoby fizyczne


Opłaty

 1. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego
  Kwota: 17 zł
  Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 2. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:
  • gotówką lub kartą w kasie Urzędu (parter pokój nr 7, kasa czynna w godzinach 8:00 - 15:00, przerwa techniczna 11:00-12:00)
 3. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Al. J. Piłsudskiego 11/2, 15-443 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Dowodów Osobistych i Spraw Wojskowych
ul. Branickiego 3/5, parter - sala obsługi interesantów nr 1
15-085 Białystok


Kontakt telefoniczny

Numer telefonu: 85 879 7979


Załatwienie sprawy przez internet i przydatne linki

eKolejka - zamów kolejkę w sprawie zgłoszenia utraty/uszkodzenia dowodu osobistego, wydania zaświadczenia

Sprawę można załatwić przez internet. Wymagany jest do tego profil zaufany. Szczegóły na stronie obywatel.gov.pl, link poniżej.

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia swojego dowodu osobistego przez stronę obywatel.gov.pl

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dziecka lub innej osoby przez stronę obywatel.gov.pl


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2021 r. poz. 816)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. (Dz.U. z 2020 r. poz. 31)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: