Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego oraz zgłoszenie podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
Dowód osobisty

Podstawowe informacje

 1. Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego zgłasza się niezwłocznie organowi dowolnej gminy.
 2. Utratę lub uszkodzenie zgłasza się osobiście lub przez pełnomocnika składającego pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia
 3. Posiadacz dowodu przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgłoszenia dokonuje dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej
 4. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun lub kurator.
 5. Zgłoszenia kradzieży dowodu osobistego na policji skutkowało będzie unieważnieniem dowodu w Rejestrze Dowodów Osobistych – zaświadczenie o utracie będzie można uzyskać na wniosek w organie gminy za opłatą skarbowa 17 zł.
 6. Do zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, które jest składane przez pełnomocnika na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej załącza się:

-   pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia sporządzone na piśmie utrwalonym w postaci   elektronicznej, opatrzonym przez wnioskodawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, albo

-  odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa szczególnego do dokonania zgłoszenia opatrzone przez pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 1. Do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty, a jeżeli jego zgłoszenie nastąpiło na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, konsulowi albo za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, uszkodzony dowód osobisty przekazuje się pocztą albo osobiście wystawcy dowodu osobistego.
 2. Zgłoszenie podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych zgłasza się niezwłocznie organowi dowolnej gminy.
 3. Do zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych, składanego przez pełnomocnika na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej załącza się:

-   pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia sporządzone na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym przez wnioskodawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, albo

- odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa szczególnego do dokonania zgłoszenia opatrzone przez pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Do zgłoszenia można załączyć dokument uprawdopodobniający podejrzenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.

     W przypadku unieważnienia dowodu osobistego na skutek zgłoszenia utraty dowodu osobistego lub zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych następuje zastrzeżenie numeru PESEL z urzędu w Rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL.

     W każdym czasie istnieje możliwość cofnięcia zastrzeżenia na wniosek w dowolnym urzędzie gminy lub elektronicznie.

https://www.gov.pl/web/gov/zastrzez-swoj-numer-pesel-lub-cofnij-zastrzezenie


Kogo dotyczy

Osoby fizyczne


Opłaty

 1. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za wydanie ponownego zaświadczenia o utracie dowodu osobistego
  Kwota: 17 zł
  Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 2. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:
  • gotówką lub kartą w kasie Urzędu (parter pokój nr 7, kasa czynna w godzinach 8:00 - 15:00, przerwa techniczna 11:00-12:00)
 3. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Dowodów Osobistych i Spraw Wojskowych
ul. Branickiego 3/5, parter - sala obsługi interesantów nr 1
15-085 Białystok


Kontakt telefoniczny

Numer telefonu: 85 879 7979


Załatwienie sprawy przez internet i przydatne linki

eKolejka - zamów kolejkę w sprawie zgłoszenia utraty/uszkodzenia dowodu osobistego, wydania zaświadczenia

Sprawę można załatwić przez internet. Wymagany jest do tego profil zaufany. Szczegóły na stronie obywatel.gov.pl, link poniżej.

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia swojego dowodu osobistego przez stronę obywatel.gov.pl

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dziecka lub innej osoby przez stronę obywatel.gov.pl

Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania swoich danych osobowych (kradzież tożsamości) przez stronę obywatel.gov.pl

Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych dziecka lub innej osoby (kradzież tożsamości) przez stronę obywatel.gov.pl

 

 


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2022 r. poz. 671 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2798 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz.U. z 2023 r. poz. 1394)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony