Zgłoś zawieszenie lub cofnij zawieszenie swojego e-dowodu

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
Dowód osobisty

Podstawowe informacje

  1. W przypadku czasowej utraty kontroli nad dowodem osobistym, posiadacz dokumentu może zgłosić zawieszenie certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.
  2. W imieniu posiadacza dowodu osobistego, który nie posiada zdolności do czynności prawnych lub posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia zawieszenia dokonuje rodzic lub opiekun prawny, a także pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania takiej czynności.
  3. Zawieszenie następuje na okres nie dłuższy niż 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia.
  4. Osobie dokonującej zgłoszenia wydaje się zaświadczenie potwierdzające datę i godzinę dokonania zgłoszenia, w przypadku zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego (www.obywatel.gov.pl) zaświadczenie wydaje się na żądanie.
  5. W okresie 14 dni od dnia zgłoszenia zawieszenia, posiadacz dowodu może dokonać cofnięcia zawieszenia na takich samych zasadach jak zgłoszenie zawieszenia.

UWAGA

Jeżeli w okresie 14 dni od dnia zgłoszenia zawieszenia nie nastąpi cofnięcie zawieszenia - certyfikaty i dowód osobisty podlegają unieważnieniu z mocy prawa i należy wystąpić o wydanie nowego dokumentu.


Kogo dotyczy

osób fizycznych


Czas realizacji

Niezwłocznie


Wymagane dokumenty

zgłoszenie zawieszenia certyfikatów


Opłaty

brak


Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Dowodów Osobistych i Spraw Wojskowych
ul. Branickiego 3/5, parter - sala obsługi interesantów nr 1
15-085 Białystok


Kontakt telefoniczny

Numer telefonu: 85 879 7979


Załatwienie sprawy przez internet i przydatne linki

Sprawę można załatwić przez internet. Wymagany jest do tego profil zaufany. Szczegóły na stronie obywatel.gov.pl, link poniżej.

Zgłoszenie lub cofnięcie zgłoszenia utraty swojego dowodu osobistego na stronie obywatel.gov.pl

Zgłoszenie lub cofnięcie zgłoszenia utraty dowodu osobistego dziecka lub innej osoby na stronie obywatel.gov.pl


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2022 r. poz. 671 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego , jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2023 r. poz. 2798 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U.2022.1431 t.j. z dnia 2022.07.07)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony