Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych

Jednostka organizacyjna Urzędu
Zarząd Dróg Miejskich
Kategoria usług
Pas drogowy

Podstawowe informacje

 1. Umieszczenie w pasie drogowym / powierzchni drogi wewnętrznej obiektu budowlanego wymaga zezwolenia zarządcy drogi i wniesienia odpowiedniej opłaty.
 2.  Decyzję lokalizacyjną na umieszczenie obiektu i prawo dysponowania terenem pasa drogowego / działki drogowej wydaje się na wniosek strony złożony do zarządcy drogi reprezentowanego przez Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
 3. Do zajęcia pasa drogowego upoważnia posiadanie przez wnioskodawcę oryginału decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego / podpisanej umowy na zajęcie działki drogowej – odbiór – najpóźniej w dniu rozpoczynającym zajęcie pasa drogowego / działki drogowej. Zajęcie pasa drogowego / działki drogowej bez posiadania decyzji / umowy skutkować będzie naliczeniem opłaty karnej od dnia zajęcia do dnia odbioru decyzji / umowy tj. do dnia w którym wnioskodawca posiadając decyzję / umowę może zająć pas drogowy / działkę drogową.
 4. Za zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi – wymierza się karę pieniężną w wysokości 10 – krotnej stawki podstawowej za zajęcie pasa drogowego.

Kogo dotyczy

Wnioskodawca


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie decyzji / zgody na lokalizację tymczasowego obiektu budowlanego oraz wniosek o przyznanie prawa do dysponowania terenem w celu umieszczenia tymczasowego obiektu budowlanego. (do pobrania poniżej).
  • Załączniki do wniosku:
   • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
   • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczoną i zwymiarowaną lokalizacją tymczasowego obiektu budowlanego (dostępny w Departamencie Geodezji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 2/2),
   • projekt tymczasowego obiektu budowlanego,
   • pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika (art. 33 KPA).
 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego/ zawarcie umowy na zajęcie powierzchni drogi wewnętrznej pod umieszczenie tymczasowego obiektu budowlanego (do pobrania poniżej).
  • Załączniki do wniosku:
   • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesieniem miejsca umieszczenia tymczasowego obiektu budowlanego,
   • oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu budowlanego lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej,
   • pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika (art. 33 KPA),
   • w przypadku składania wniosku dotyczącego zajęcia dróg wewnętrznych – oświadczenie w sprawie powiązań, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).

Uwaga!

 1. Dokumenty urzędowe stanowiące załączniki do wniosku należy składać w oryginale, ewentualnie w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez organ, który go wydał.
 2. Wnioskodawca może zostać wezwany do dostarczenia dodatkowych dokumentów wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.

Czas realizacji

Do 30 dni od dnia złożenia przez stronę kompletu wymaganych dokumentów.


Opłaty

 1. Tytuł płatności: opłata za zajęcie pasa drogowego
  Opłata za zajęcie pasa drogowego obliczana na zasadach i w wysokości określonej w uchwale Nr XXI/341/20 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Białegostoku (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020 r., poz. 1335) zmienionej uchwałą Nr XXV/368/20 Rady Miasta Białystok z dnia 25 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020 r., poz. 2576) oraz
  zarządzeniu Nr 342/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 08 maja 2015 r. w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie części nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne będące własnością Gminy Białystok, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Białystok.
  Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 06 1240 5211 1111 0010 3553 4559
 2. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
  Kwota: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)
  Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 3. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:
  • gotówką lub kartą w kasie Urzędu
 4. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Zarząd Dróg Miejskich
Referat Zajęcia Pasa Drogowego
ul. Składowa 11, 15-399 Białystok


Kontakt telefoniczny

Numer telefonu: 85 879 7979, 85 879 7402, 85 869 6724


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264)
 • Uchwała Nr XXI/341/20 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Białegostoku (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020 r., poz. 1335) zmieniona uchwałą Nr XXV/368/20 Rady Miasta Białystok z dnia 25 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020 r., poz. 2576)
 • Zarządzenie Nr 342/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 08 maja 2015 r. w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie części nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne będące własnością Gminy Białystok, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Białystok

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony