Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (stoiska handlowe, promocyjne, informacyjne)

Jednostka organizacyjna Urzędu
Zarząd Dróg Miejskich
Kategoria usług
Pas drogowy

Podstawowe informacje

 1. Procedura zajęcia pasa drogowego/ powierzchni drogi wewnętrznej dotyczy dróg znajdujących się na terenie miasta Białegostoku podlegających właściwości Zarządu Dróg Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
 2. Do zajęcia wnioskowanego terenu upoważnia posiadanie przez wnioskodawcę oryginału zezwolenia na zajęcie drogi publicznej/ podpisanie umowy na zajęcie powierzchni drogi wewnętrznej.
 3. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, przekroczenie terminu zajęcia określonego w zezwoleniu oraz zajęcie powierzchni większej niż określono w zezwoleniu zarządca drogi wymierza karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotności opłaty zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych.
 4. Na każdą lokalizację stoiska (straganu) handlowego należy składać oddzielny wniosek.
 5. W przypadku miejsc o dużym natężeniu ruchu pieszych zarządca drogi może narzucić pozostawienie pasa dla swobodnego ruchu pieszych o większej szerokości niż wymagane w przepisach 1,5 m, lub odmówić wydania pozytywnej decyzji z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa pieszych.
 6. Zasady zajęcia pasa drogowego w śródmiejskiej przestrzeni publicznej ustalono w Zarządzeniu Nr 455/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i sposobu udostępniania nieruchomości Gminy Miasto Białystok położonych w śródmiejskiej przestrzeni publicznej, zmienionym Zarządzeniem Nr 573/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 15 maja 2017 r.
 7. Umieszczenie stoiska handlowego wymaga pozytywnej opinii jednostki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku do spraw kształtowania przestrzeni publicznej dotyczącej lokalizacji, formy i kolorystyki stoiska handlowego
 8. Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia stanowisk sprzedaży zniczy lub kwiatów w rejonie cmentarzy na terenie miasta Białegostoku, w związku z dniem Wszystkich Świętych, zgodnie z Zarządzeniem nr 690/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad handlu związanego ze świętem „Wszystkich Świętych” na części nieruchomości stanowiących drogi publiczne i drogi wewnętrzne, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Białegostoku, zmienionym Zarządzeniem Nr 593/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 18 lipca 2019 r.

Kogo dotyczy

Wnioskodawca


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego / zawarcie umowy na zajęcie powierzchni drogi wewnętrznej na prawach wyłączności. Wzór wniosku można pobrać poniżej lub w Referacie Zajęcia Pasa Drogowego w Zarządzie Dróg Miejskich w Białymstoku.
 2. Wniosek powinien zawierać:
  • imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego/ powierzchni działki drogowej;
  • cel zajęcia pasa drogowego/ działki drogowej;
  • lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego/ działki drogowej;
  • planowany okres zajęcia pasa drogowego / działki drogowej.
 3. Załączniki do wniosku:
  • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego/ drogi wewnętrznej,
  • zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego/drogi wewnętrznej wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych,
  • ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego/drogi wewnętrznej oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
  • zdjęcie lub projekt wyglądu elementów składających się na wyposażenie stoiska,
  • pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika (art. 33 KPA),
  • w przypadku składania wniosku dotyczącego zajęcia dróg wewnętrznych – oświadczenie w sprawie powiązań, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).
 4. W przypadku propozycji dokonania zmian w wyglądzie stoiska wnioskodawca winien wystąpić z wnioskiem, do którego należy dołączyć dokumenty wymienione w pkt. 2 d. Wniosek podlega opiniowaniu przez jednostkę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Białymstoku do spraw kształtowania przestrzeni publicznej.

Uwaga!

Dokumenty urzędowe stanowiące załączniki do wniosku należy składać w oryginale, ewentualnie w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez organ, który go wydał.


Czas realizacji

 1. Do 30 dni od dnia złożenia przez stronę wniosku.
 2. Sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania.

Opłaty

 1. Tytuł płatności: opłata za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności
  Opłata za zajęcie pasa drogowego obliczana na zasadach i w wysokości określonej w uchwale Nr XXI/341/20 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Białegostoku (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020 r., poz. 1335) zmienioną uchwałą Nr XXV/368/20 Rady Miasta Białystok z dnia 25 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020 r., poz. 2576)
  Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 06 1240 5211 1111 0010 3553 4559
 2. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
  Kwota: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)
  Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 3. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:
  • gotówką lub kartą w kasie Urzędu
 4. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Zarząd Dróg Miejskich
Referat Zajęcia Pasa Drogowego
ul. Składowa 11, 15-399 Białystok


Kontakt telefoniczny

Numer telefonu: 85 869 6724


Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Białegostoku, w terminie 14 dnia od daty otrzymania decyzji.

Uwaga!

W przypadku umów cywilno-prawnych – nie dotyczy


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264)
 • uchwała Nr XXI/341/20 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Białegostoku (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020 r., poz. 1335) zmieniona uchwałą Nr XXV/368/20 Rady Miasta Białystok z dnia 25 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020 r., poz. 2576)
 • Zarządzenie Nr 342/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 08 maja 2015 r. w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie części nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne będące własnością Gminy Białystok, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Białystok.
 • Zarządzenie Nr 455/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i sposobu udostępniania nieruchomości Gminy Miasto Białystok położonych w śródmiejskiej przestrzeni publicznej, zmienione Zarządzeniem Nr 573/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 15 maja 2017 r.
 • Zarządzenie nr 690/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad handlu związanego ze świętem „Wszystkich Świętych” na części nieruchomości stanowiących drogi publiczne i drogi wewnętrzne, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Białegostoku, zmienione Zarządzeniem nr 593/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 18 lipca 2019 r.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony