Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na imprezach zamkniętych

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
Alkohol – zezwolenia

Informacje podstawowe

Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na imprezach zamkniętych organizowanych w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę wydawane jest na okres do 2 lat.


Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy


Wymagane dokumenty

Wniosek, który powinien zawierać:

 • określenie rodzaju napoju alkoholowego;
 • adres punkty składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego);
 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziba i adres;
 • dane pełnomocnika ( imię i nazwisko, adres zamieszkania);
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • przedmiot działalności gospodarczej;
 • podpis przedsiębiorcy. 

Czas realizacji

do 30 dni

Uwaga!

Wniosek powinien zostać złożony przynajmniej na 30 dni przed wydaniem zezwolenia.


Opłaty

 1. Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie sprzedaży alkoholu na imprezach zamkniętych organizowanych w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę, za rok kalendarzowy wynosi:
  • 525 zł (piwo)
  • 525 zł (wino)
  • 2100 zł (wódka)
 2. Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu w roku poprzednim wynosi odpowiednio:
  • dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 37 500 zł;
  • dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 37 500 zł;
  • dla napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu - 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 77 000 zł.
 3. Opłat dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 61 1240 5211 1111 0010 4856 6198
 4. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:
  • kartą płatniczą do wysokości 3200 zł na stanowisku obsługi 
  • gotówką w kasie Urzędu (parter pokój nr 7, kasa czynna w godzinach 8:00 - 15:00, przerwa techniczna 11:00-12:00)
 5. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Uwaga!

 1. Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności płatności dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% rocznej "podstawowej" opłaty za korzystanie z zezwoleń (w przypadku posiadania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w pełnym asortymencie dodatkowa opłata wynosi 945 zł).
 2. Jeżeli przedsiębiorca nie dokonana opłaty w ustawowej wysokości i we wskazanych terminach, może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie kolejnych 30 dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.
 3. W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowych terminach zezwolenie wygasa a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o nowe zezwolenie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Obsługi Mieszkańców
ul. Branickiego 3/5, pokoje 203 i 204
15-085 Białystok


Kontakt telefoniczny

Numery telefonów: 85 869 6157, 85 869 7280, 85 869 6255, 85 869 6843


Załatwienie sprawy przez internet i przydatne linki

Formularz elektroniczny wniosku

Formularz w formie papierowej


Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.


Podstawa prawna

 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.
 • Uchwała Nr XLIX/753/18 Rady Miasta Białystok z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony