Zawarcie związku małżeńskiego

Jednostka organizacyjna Urzędu
Urząd Stanu Cywilnego
Kategoria usług
Akty Stanu Cywilnego

Informacje podstawowe

 1. W celu zawarcia małżeństwa oboje nupturienci powinni zgłosić się do wybranego Urzędu Stanu Cywilnego z dokumentami tożsamości w celu złożenia przed jego kierownikiem pisemnego zapewnienia o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz ustalenia terminu ślubu.
 2. Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia zapewnienia, datę zawarcia małżeństwa można ustalić z wyprzedzeniem do pół roku. Istnieje możliwość skrócenia miesięcznego oczekiwania.
 3. Akt małżeństwa sporządza się niezwłocznie po jego zawarciu. Po jego sporządzeniu małżonkowie otrzymują jeden odpis skrócony aktu małżeństwa.
 4. Istnieje możliwość złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, warunkiem jest to aby miejsce wskazane we wniosku zapewniało zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Termin zawarcia małżeństwa poza urzędu stanu cywilnego powinien zostać wcześniej ustalony z kierownikiem urzędu stanu cywilnego.
 5. Za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędu stanu cywilnego pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 1.000 zł.

Kogo dotyczy

 1. Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat.
 2. Sąd może warunkowo zezwolić na małżeństwo kobiecie, która ukończyła 16 lat.

Wymagane dokumenty

Dowody osobiste


Czas realizacji

Akt stanu cywilnego sporządza się niezwłocznie po zawarciu związku małżeńskiego.


Opłaty

 1. Tytuł płatności: opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa  
  Kwota: 84 zł
  Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 2. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:
  • kartą płatniczą bezpośrednio przy okienku, przy którym sprawa jest załatwiana
  • gotówką lub kartą w kasie Urzędu
 3. Tytuł płatności: opłata za zawarcie związku małżeńskiego poza Urzędem Stanu Cywilnego
  Kwota: 1 000 zł
  Opłaty dokonać należy za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 05 1240 5211 1111 0010 3553 7778
 4. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Kilińskiego 6, 15-085 Białystok


Kontakt telefoniczny z Urzędem

Numer infolinii: 85 879 7979

Numery bezpośrednie do Urzędu Stanu Cywilnego: 85 869 6252, 85 869 7602


Tryb odwoławczy

Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia powiadomienia stron o przyczynach odmowy przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, przez Kierownika USC, może wystąpić do Sądu Rejonowego o rozstrzygnięcie zasadności odmowy Kierownika USC.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 463 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. , Nr 187 poz. 1330)
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 195)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 180)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: