Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (nie dotyczy cudzoziemców)

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
Meldunki, wybory

Pobyt stały a czasowy

 1. Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego. Zameldowanie służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.
 2. Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.
 3. Zgodnie z ustawą pobytem czasowym jest przebywanie obywatela polskiego poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad trzech miesięcy. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego.

Kogo dotyczy

Osoba fizyczna


Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia pobytu czasowego lub zgłoszenia pobytu stałęgo zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby, nowego miejsca pobytu czasowego wraz z deklarowanym okresem tego pobytu, oraz wskazanie adresu miejsca pobytu stałego i dotychczasowego miejsca pobytu czasowego, jeśli taki posiadał, a także potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. Jeżeli osoba, która dokonuje zameldowania dysponuje tytułem prawnym do lokalu – sama dokonuje potwierdzenia faktu pobytu osoby w danym lokalu.
 2. Dowód osobisty, aplikacja mObywatel potwierdzająca tożsamość lub paszport osoby dokonującej zameldowania (do wglądu).
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu np. umowa cywilno-prawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu (do wglądu).
 4. Wniosek o wydanie zaświadczenia w przypadku osób pobierających zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy.
 5. Obywatel polski dokonujący zameldowania w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, dołącza dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, a obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

Czas realizacji

Czynność zameldowania jest dokonywana niezwłocznie po złożeniu stosownych dokumentów.


Opłaty

Czynność zgłoszenia zameldowania nie podlega opłacie skarbowej.

Informacje dodatkowe:
zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały wydawane jest bezpłatnie.
Wnioskodawca otrzymuje na wniosek zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy.
Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy podlega opłacie w wysokości 17 zł.
W przypadku, gdy wnioskodawca pobiera zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy przez pełnomocnika, podlega ono dodatkowej opłacie skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, dzieciom, rodzicom, rodzeństwu, dziadkom i wnukom.

 1. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy
  Kwota: 17 zł
  Opłat dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 2. Tytuł płatności: Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
  Kwota: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)
  Opłat dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 3. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe w budynku Departamentu:
  • kartą płatniczą na sali obsługi
  • gotówką lub kartą w kasie Urzędu (parter pokój nr 7, kasa czynna w godzinach 8:00 - 15:00, przerwa techniczna 11:00-12:00)
 4. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Ewidencji Ludności
ul. J.K. Branickiego 3/5, 15-085 Białystok
Sala numer 19 (parter)


Kontakt telefoniczny z Urzędem

Nr infolinii: 85 879 7979


Załatwienie sprawy przez internet

eKolejka - zamów kolejkę w sprawie zameldowania

Meldunek na pobyt stały lub czasowy na stronie obywatel.gov.pl


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 t. j. z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2070 t. j.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 t. j.)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony