Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
Meldunki, wybory

Podstawowe informacje

 1. Wymeldowanie powinno nastąpić w sytuacji, kiedy osoba opuszcza dotychczasowe miejsce zameldowania. Obowiązek ten dotyczy tak obywateli polskich jak i cudzoziemców. Wymeldowanie na wniosek osoby dotychczas przebywającej pod danym adresem jest czynnością materialno – techniczną.
 2. Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.
 3. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 4. Wymeldowania pobytu stałego lub czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 t. j. z późn. zm.), po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 5. Zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej, bez konieczności wypełniania formularzy.
 6. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie lub zgłaszając wyjazd za granicę na pobyt stały, co skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego albo wyjazd na okres dłuższy niż 6 miesięcy, bez zamiaru stałego pobytu za granicą – skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu czasowego. Wymeldowanie następuje wówczas na podstawie formularza zgłoszenia pobytu stałego, formularza zgłoszenia pobytu czasowego lub formularza zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Obywatel polski może dokonać wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 8. Jeżeli okres pobytu czasowego odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.
 9. Czynności zgłoszenia zameldowania i wymeldowania nie podlegają opłacie skarbowej. Wnioskodawca może otrzymać płatne zaświadczenie o dokonaniu czynności.

Kogo dotyczy

Osoby, które opuszczają miejsce pobytu stałego lub czasowego. Obowiązek ten dotyczy obywateli polskich i cudzoziemców.


Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz. Dla osób niepełnoletnich druki meldunkowe wypełnia się oddzielnie.
 2. Osoba posiadająca obywatelstwo polskie okazuje dowód osobisty, aplikację mObywatel potwierdzającą tożsamość lub w uzasadnionych przypadkach inny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości. Cudzoziemiec okazuje ważny paszport, kartę pobytu lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.
 3. Odpis skrócony aktu urodzenia osoby niepełnoletniej nieposiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 4. W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub podpisem elektronicznym złożonym z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP, dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane.
 5. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 6. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  • przesłać drogą elektroniczną poprzez stronę Cyfrowego Urzędu lub ePUAP - o ile Zgłaszający posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP;
  • złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w urzędzie w godzinach jego pracy.

Czas realizacji

Czynność wymeldowania jest dokonywana niezwłocznie po złożeniu stosownych dokumentów.


Opłaty

Czynność zgłoszenia wymeldowania nie podlega opłacie skarbowej.

Informacje dodatkowe:
wnioskodawca otrzymuje na wniosek zaświadczenie o wymeldowaniu.
Zaświadczenie o wymeldowaniu podlega opłacie w wysokości 17 zł.
W przypadku, gdy wnioskodawca pobiera zaświadczenie przez pełnomocnika, podlega ono dodatkowej opłacie skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, dzieciom, rodzicom, rodzeństwu, dziadkom i wnukom.

 1. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za zaświadczenie o wymeldowaniu
  Kwota: 17 zł
  Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 2. Tytuł płatności: Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
  Kwota: 17 zł
  Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 3. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe w budynku Departamentu::
  • kartą płatniczą na sali obsługi
  • gotówką lub kartą w kasie Urzędu (parter pokój nr 7, kasa czynna w godzinach 8:00 - 15:00, przerwa techniczna 11:00-12:00)
 4. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Uwaga

KASA pokój 7 parter czynna w godzinach 8.00-15.00 (przerwa techniczna 11.00-12.00).


Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Ewidencji Ludności
ul. Branickiego 3/5, 15-085 Białystok
Sala numer 19 (parter)


Kontakt telefoniczny

Numer telefonu: 85 879 79 79


Przydatne linki

eKolejka - zarezerwuj kolejkę

gov.pl - wymelduj się z pobytu stałego

gov.pl - wymelduj się z pobytu czasowego


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 t. j. z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 t. j.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2070 t. j.)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: