Wydawanie karty parkingowej osobom niepełnosprawnym

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Spraw Społecznych
Kategoria usług
Sprawy społeczne

Podstawowe informacje

 1. Z dniem 1 lipca 2014 roku weszły w życie znowelizowane przepisy w zakresie wydawania karty parkingowej (Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw).
 2. Karty parkingowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2014 r., na trwałe i okresowo, utraciły swoją ważność z dniem 30 czerwca 2015 r.
 3. Kartę parkingową wydaje się:
  • osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego (04-O, 05-R. 07-S, 10-N,) stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, spełniającej przesłanki określone w art. 8 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 451);
  • osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, spełniającej przesłanki określone w art. 8 ust. 3a pkt 1 Prawa o ruchu drogowym;
  • placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
 4. Osobom zaliczonym (przed 1 lipca 2014 r.) do znacznego stopnia niepełnosprawności, posiadającym ważne orzeczenie wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, u których stwierdzono naruszenie sprawności organizmu spowodowane schorzeniami określonymi symbolami przyczyny niepełnosprawności 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna), zawierające wskazanie o spełnianiu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2014 r. – kartę parkingową wydaje się na podstawie tego orzeczenia.
 5. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, osobom fizycznym karta parkingowa wydawana jest wyłącznie na czas określony nie dłużej niż na okres 5 lat, natomiast w przypadku placówki okres ten wynosi maksymalnie 3 lata.

Uwaga!

 1. Przewodniczący Zespołu wystawia kartę parkingową osoby niepełnosprawnej wyłącznie na podstawie ważnego, prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
 2. Osoba niepełnosprawna, spełniająca wszystkie kryteria do uzyskania przedmiotowego dokumentu, może być właścicielem tylko i wyłącznie jednej karty parkingowej.
 3. Zgodnie z §2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1438) osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście, z wyjątkiem:
  • osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, za którą wniosek składa jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
  • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
  • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.
 4. W przypadku złożenia wniosku przez wyżej wymienione osoby, tj. rodzica, kuratora, opiekuna, składa się oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, kurateli bądź opieki.
 5. Wniosek o wydanie karty parkingowej składa się do wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
 6. W związku z ogłoszonym stanem epidemii w kraju wnioski o wydanie karty parkingowej mogą być składane za pośrednictwem poczty lub wrzucone do skrzynki w budynku Zespołu.
 7. Istnieje możliwość wysłania karty parkingowej drogą pocztową, po pisemnym wyrażeniu zgody przez wnioskodawcę lub przedstawiciela ustawowego wnioskodawcy.

Kogo dotyczy

Osób niepełnosprawnych oraz placówki, zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się - uprawnione do uzyskania karty parkingowej.


Wymagane dokumenty

 1.  W celu otrzymania karty parkingowej osoby niepełnosprawnej należy złożyć:
  • wypełniony druk wniosku o wydanie karty parkingowej;
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej w kwocie 21 zł;
  • jedną fotografię o wym. 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek wnioskodawcy bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;
  • do wglądu dokument potwierdzający tożsamość oraz oryginał orzeczenia o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności stanowiącego podstawę do wydania karty parkingowej,
  • w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo kopię zaświadczenia z sądu o ustanowieniu opieki, kurateli wraz z zakresem kurateli.
 2. W przypadku gdy wnioskodawcą jest placówka, osoba upoważniona do jej reprezentowania dołącza do wniosku:
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;
  • przedstawia do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki,
  • upoważnienie do reprezentowania placówki.
 3. Składając wniosek o wydanie karty parkingowej dla placówki wnioskodawca oświadcza o:
  • posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki;
  • prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej.

Czas realizacji

Przewodniczący Zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne informuje o terminie i miejscu odbioru karty.


Opłaty

 1. Tytuł płatności: opłata za kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej (imię i nazwisko)
  Kwota: 21 zł
  Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 24 1240 5211 1111 0010 3553 7824
 2. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Spraw Społecznych
Referat Obsługi Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Waryńskiego 32A, 15-461 Białystok


Kontakt telefoniczny z Urzędem

Nr infolinii: 85 879 7370


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1438)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 818)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 843)
 • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573)
Powrót na początek strony