Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
Transport i ruch drogowy

Kogo dotyczy

Przewoźnicy


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek
 2. Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursu oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
 3. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
 4. Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielem lub zarządzającym,
 5. Zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach
 6. Cennik
 7. Wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy
 8. Kserokopię licencji na wykonywanie transportu drogowego osób lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 9. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia

Czas realizacji

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku.


Opłaty

 1. Tytuł płatności: Opłata za wydanie zezwolenia na przewozy regularne osób w krajowym transporcie drogowym
  Kwota opłaty za wydanie zezwolenia na
  • obszar powiatu:
   • okres ważności zezwolenia: do 1 roku: 250 zł
   • okres ważności zezwolenia: do 2 lat: 300 zł
   • okres ważności zezwolenia: do 3 lat: 350 zł
   • okres ważności zezwolenia: do 4 lat: 450 zł
   • okres ważności zezwolenia: do 5 lat: 550 zł
  • obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa:
   • okres ważności zezwolenia: do 1 roku: 350 zł
   • okres ważności zezwolenia: do 2 lat: 400 zł
   • okres ważności zezwolenia: do 3 lat: 450 zł
   • okres ważności zezwolenia: do 4 lat: 550 zł
   • okres ważności zezwolenia: do 5 lat: 600 zł
  • obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego województwa:
   • okres ważności zezwolenia: do 1 roku: 500 zł
   • okres ważności zezwolenia: do 2 lat: 550 zł
  • opłaty za zmianę i wypis:
   • za zmianę zezwolenia - 10% opłaty za wydanie zezwolenia.
   • za wydanie wypisu z zezwolenia - 1% opłaty za wydanie zezwolenia za każdy wypis.
   • za wydanie wypisu do zmienionego zezwolenia - 5% opłaty za wydanie zezwolenia za każdy wypis.
   • za wydanie dodatkowego wypisu z zezwolenia - 11% opłaty za wydanie zezwolenia.
  • Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 09 1240 5211 1111 0010 5270 5833
 2. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
  Kwota: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)
  Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 3. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:
  • kartą płatniczą na stanowisku obsługi
  • gotówką lub kartą w kasie Urzędu (parter pokój nr 7, kasa czynna w godzinach 8:00 - 15:00, przerwa techniczna 11:00-12:00)
 4. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Al. J. Piłsudskiego 11/2, 15-443 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Obsługi Przedsiębiorców
Branickiego 3/5, III piętro - pok. 319
15-085 Białystok

Kontakt telefoniczny

Numer telefonu: 85 879 7979


Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1220)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2018 r. poz. 202)
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162)
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz. U. z 2017 r. poz. 1605)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: